Projekt rezolucji - B8-1313/2016Projekt rezolucji
B8-1313/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1310/2016

Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1313/2016
Teksty złożone :
B8-1313/2016
Teksty przyjęte :

B8-1313/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

(2016/3001(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje, w szczególności z dnia 23 czerwca 2016 r.[1], 10 marca 2016 r.[2] i 9 lipca 2015 r.[3],

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w DRK,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Demokratycznej Republiki Konga z dnia 17 października 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 16 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i jej rzecznika dotyczące sytuacji w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając oświadczenia delegatury UE w Demokratycznej Republice Konga w sprawie sytuacji praw człowieka w tym kraju, zwłaszcza z dni 23 listopada 2016 r. i 24 sierpnia 2016 r.,

–  uwzględniając coroczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie, przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając raport organizacji Human Rights Watch za 2016 r. dotyczący sytuacji w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie DRK, zwłaszcza rezolucję z dnia 23 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i działalności Wspólnego Biura ONZ ds. Praw Człowieka w Demokratycznej Republice Konga, opublikowane w dniu 27 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 23 września 2016 r.,

–  uwzględniając orędzie o stanie państwa wygłoszone przez prezydenta Kabilę w dniu 15 listopada 2016 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie z Kotonu podpisaną w czerwcu 2000 r.,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga, zwłaszcza jej art. 22, 23, 24 i 25,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze fakt, że Joseph Kabila sprawuje urząd prezydenta DRK od 2001 r.;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z konstytucją DRK mandat prezydenta jest ograniczony do dwóch kadencji, a J. Kabila powinien ustąpić w grudniu 2016 r. wraz z końcem drugiej kadencji;

C.  mając na uwadze, że mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego w 2015 r. zapobiegła pierwszej próbie zmiany konstytucji DRK po to, aby prezydent Kabila mógł ubiegać się o trzecią kadencję;

D.  mając na uwadze, że na mocy decyzji z dnia 17 października 2016 r. kończącej niepluralistyczny dialog polityczny kolejne wybory przesunięto na kwiecień 2018 r. w następstwie wydanych w ostatnich miesiącach oficjalnych oświadczeń prezydenta Kabili i członków jego większościowej koalicji, według których wybory muszą być odroczone;

E.  mając na uwadze, że powodem tego odroczenia jest rzekomo potrzeba aktualizacji spisów wyborców i nadmierny koszt organizacji wyborów, który według niezależnej krajowej komisji wyborczej (CENI) wynosi 1,8 mld USD;

F.  mając na uwadze, że Parlament Europejski już potępił tę sytuację i wydaje się, iż prezydent Kabila i jego rząd próbują wykorzystać środki administracyjne i techniczne w celu opóźnienia wyborów i zapewnienia, że pozostanie on u władzy po upływie konstytucyjnego mandatu;

G.  mając na uwadze, że w czerwcu 2014 r. UE wysłała do DRK misję powyborczą, która wskazała na potrzebę aktualizacji spisów wyborców, sprawiedliwego systemu rozwiązywania sporów wyborczych, uczciwej rywalizacji pomiędzy kandydatami, wzmocnionej ochrony wolności obywatelskich, a także walki z bezkarnością;

H.  mając na uwadze, że próba zmiany konstytucji oraz odroczenia wyborów spowodowała wzrost napięcia politycznego, zamieszki i eskalację przemocy w całym kraju;

I.  mając na uwadze, że w ostatnich kilku miesiącach sytuacja w zakresie praw człowieka oraz wolności słowa i zgromadzeń w tym kraju pogorszyła się, co wielokrotnie zgłaszały organizacje praw człowieka, które zwracały uwagę na brutalne represje wobec uczestników pokojowych demonstracji, dziennikarzy, przywódców politycznych i innych osób, które sprzeciwiają się podejmowanym przez prezydenta Kabilę próbom zmiany konstytucji w celu pozostania u władzy po upłynięciu przewidzianych w konstytucji dwóch kadencji;

J.  mając na uwadze, że dnia 16 lutego 2016 r. grupy społeczeństwa obywatelskiego zorganizowały ogólnokrajowy strajk („ville morte”), aby potępić odroczenie nadchodzących wyborów prezydenckich i ryzyko oszustw wyborczych; mając na uwadze, że w tym samym dniu i w związku z tym ogólnokrajowym strajkiem władze DRK arbitralnie aresztowały kilku działaczy młodzieżowych i co najmniej 30 zwolenników opozycji, członków ruchu „Walka o zmianę” (fr. La Lutte pour le Changement, LUCHA), którzy byli przesłuchiwani bez dostępu do adwokata i w niektórych przypadkach odnieśli obrażenia w areszcie;

K.  mając zwłaszcza na uwadze, że według doniesień podczas demonstracji w dniach 19 i 20 września 2016 r. w Kinszasie ponad 30 osób poniosło śmierć, a wiele innych zaginęło, natomiast członkowie ruchu LUCHA są nadal bezprawnie przetrzymywani w Gomie;

L.  mając na uwadze, że przedstawiciele rządu uniemożliwiają swobodę wypowiedzi, zamykając takie rozgłośnie jak RFI i Radio Okapi i uderzając szczególnie w media, które informują o protestach;

M.  mając na uwadze kluczowe znaczenie następnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz ich pokojowego, przejrzystego, sprawnego i terminowego przebiegu;

N.  mając na uwadze, że opozycja opowiedziała się za ewentualnym okresem przejściowym, również z udziałem prezydenta Kabili, dopóki będą respektowane gwarancje konstytucyjne, konstytucja nie zostanie zmieniona, a J. Kabila nie będzie kandydował w następnych wyborach;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie coraz bardziej niestabilną sytuacją w Demokratycznej Republice Konga w napiętym i niepewnym kontekście przedwyborczym i potwierdza główną odpowiedzialność władz DRK za należyte przeprowadzenie wyborów;

2.  ponownie podkreśla głębokie zaniepokojenie sytuacją na wschodzie kraju;

3.  przypomina, że na mocy umowy z Kotonu DRK zobowiązała się do poszanowania demokracji i praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się, wolności prasy i zasad praworządności;

4.  podkreśla, że kryzys polityczny w DRK może zostać rozwiązany wyłącznie na podstawie wyraźnego publicznego zobowiązania się wszystkich podmiotów do przestrzegania obowiązującej konstytucji, w szczególności w odniesieniu do ograniczenia kadencji prezydenta, oraz w drodze merytorycznego, pluralistycznego, bezstronnego i przejrzystego dialogu politycznego;

5.  jest zaniepokojony fiaskiem dialogu z władzami DRK w ramach art. 8 umowy z Kotonu, którego celem było otrzymanie ostatecznych wyjaśnień dotyczących procesu wyborczego; wzywa UE do natychmiastowego wszczęcia procedury na mocy art. 96 umowy oraz do przyjęcia sankcji wymierzonych w wysokich rangą urzędników, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i wywiadu oraz sił zbrojnych odpowiedzialnych za brutalne tłumienie demonstracji i polityczny impas, który uniemożliwia pokojowe i konstytucyjne przekazanie władzy;

6.  ponownie wyraża zaniepokojenie decyzją CENI i przypomina, że komisja ta powinna być bezstronną i pluralistyczną instytucją dysponującą wystarczającymi środkami;

7.  ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych w trakcie manifestacji w ostatnich miesiącach i zdecydowanie potępia wszelkie stosowanie siły przeciwko pokojowym demonstrantom, członkom opozycji, obrońcom praw człowieka i dziennikarzom;

8.  stanowczo potępia zakaz pokojowych demonstracji oraz zastraszanie i nękanie opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, co stanowi pogwałcenie praw człowieka i przeszkodę w przygotowaniu pokojowej i demokratycznej przemiany;

9.  potępia bardzo liczne przypadki aresztowań, które nastąpiły po wydarzeniach z dni 19 i 20 września 2016 r., gdyż budzą one poważne obawy co do przestrzegania procedur prawnych i chęci zagwarantowania niezależnego wymiaru sprawiedliwości;

10.  przypomina, że siły bezpieczeństwa ponoszą główną odpowiedzialność za utrzymanie porządku publicznego przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania podstawowych wolności;

11.  apeluje do rządu DRK o dalsze postępy w demokratyzacji kraju i w związku z tym o aktywne korzystanie z zaleceń ujętych w sprawozdaniu końcowym unijnej misji obserwacji wyborów z 2011 r. i w sprawozdaniu z misji powyborczej, która miała miejsce w 2014 r.; zwraca się do rządu, aby wyraźnie zobowiązał się do zapewnienia przestrzegania praw człowieka i rządów prawa oraz aby zaprzestał wykorzystywania systemu sądownictwa jako narzędzia politycznego; domaga się przeprowadzenia niezależnego śledztwa w celu szybkiego ustalenia indywidualnej odpowiedzialności za wyżej wymienione przypadki łamania praw człowieka;

12.  wzywa do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i odstąpienia od politycznie umotywowanych procesów sądowych przeciwko opozycji i społeczeństwu obywatelskiemu, a także do rehabilitacji ofiar wyroków politycznych;

13.  jest przekonany, że pomyślne i terminowe przeprowadzenie wyborów będzie miało zasadnicze znaczenie dla długoterminowej stabilności oraz rozwoju tego kraju i całego regionu; potwierdza, że wybory należy przeprowadzić w pełnej zgodności z literą i duchem konstytucji DRK oraz zgodnie z zasadami Afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów, a jednocześnie wzywa DRK do jej niezwłocznej ratyfikacji;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, Radzie Ministrów AKP-UE, sekretarzowi generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz prezydentowi, premierowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Konga.