Návrh uznesenia - B8-1313/2016Návrh uznesenia
B8-1313/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Konžskej demokratickej republike

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1313/2016
Predkladané texty :
B8-1313/2016
Prijaté texty :

B8-1313/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike

(2016/3001(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenia z 23. júna 2016[1], zo 10. marca 2016[2] a z 9. júla 2015[3],

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady z 17. októbra 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 16. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä na vyhlásenia z 23. novembra 2016 a 24. augusta 2016,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete, ktorú prijala Rada Európskej únie 22. júna 2015,

–  so zreteľom na svetovú správu Human Rights Watch za rok 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä na rezolúciu z 23. júna 2016,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva uverejnenú 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátora Medzinárodného súdneho dvora z 23. septembra 2016,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Kabilu o stave národa prednesený 15. novembra 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky, a najmä jej články 22, 23, 24 a 25,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Joseph Kabila je prezidentom KDR od roku 2001;

B.  keďže podľa ústavy KDR je mandát prezidenta KDR obmedzený na dve obdobia a pán Kabila má odísť z funkcie na konci druhého obdobia v decembri 2016;

C.  keďže mobilizácia občianskej spoločnosti v roku 2015 zabránila prvému pokusu o zmenu ústavy KDR, ktorá mala prezidentovi Kabilovi umožniť uchádzať sa o tretie funkčné obdobie;

D.  keďže rozhodnutím zo 17. októbra 2016, ktorým sa uzavrel neinkluzívny politický dialóg, sa nadchádzajúce voľby odložili na apríl 2018, čo nadväzovalo na oficiálne vyhlásenia prezidenta Kabilu a členov jeho väčšinovej koalície z posledných mesiacov, podľa ktorých bolo potrebné voľby odložiť;

E.  keďže tento odklad je údajne spôsobený potrebou aktualizovať zoznamy voličov a nadmernými nákladmi na organizáciu volieb, ktoré majú podľa nezávislej štátnej volebnej komisie (CENI) dosahovať 1,8 miliardy USD;

F.  keďže Európsky parlament už túto situáciu odsúdil a zdá sa, že prezident Kabila a jeho vláda sa pokúšajú využiť administratívne a technické prostriedky na to, aby voľby odložili a aby zabezpečili, že prezident zostane pri moci aj po skončení svojho ústavného mandátu;

G.  keďže EÚ poslala v júni 2014 do KDR ďalšiu volebnú misiu, ktorá poukázala na potrebu zabezpečiť aktualizované zoznamy voličov, spravodlivý systém na riešenie volebných sporov, spravodlivú súťaž medzi kandidátmi, silnejšiu ochranu verejných slobôd a boj proti beztrestnosti;

H.  keďže pokus o zmenu ústavy a odklad volieb viedli k rastúcemu politickému napätiu, nepokoju a násiliu v krajine;

I.  keďže v posledných mesiacoch sa situácia v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v krajine zhoršila, ako na to opakovane poukázali organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré upozornili na represívne akty násilia voči pokojným demonštrantom, novinárom, vedúcim politickým predstaviteľom a ďalším, ktorí sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi, aby zotrval pri moci aj po uplynutí dvoch ústavou stanovených funkčných období;

J.  keďže skupiny občianskej spoločnosti zorganizovali 16. februára 2016 národný štrajk („ville morte“) ako protest proti odkladu nadchádzajúcich prezidentských volieb a proti riziku volebných podvodov; keďže v ten istý deň a v súvislosti s uvedeným národným štrajkom orgány KDR svojvoľne zatkli niekoľkých aktivistov z radov mládeže a najmenej 30 politických prívržencov opozície, členov občianskeho hnutia „Boj za zmenu“ („La lutte pour le Changement“ alebo LUCHA), ktorí boli vypočúvaní bez prítomnosti advokáta a v niektorých prípadoch počas zadržania utrpeli zranenia;

K.  keďže predovšetkým počas demonštrácií v Kinshase v dňoch 19. a 20. septembra 2016 bolo údajne zabitých vyše 30 ľudí a mnohí ďalší sú nezvestní, zatiaľ čo členovia hnutia LUCHA sú naďalej nezákonne zadržiavaní v Gome;

L.  keďže vládni predstavitelia zablokovali voľný prejav tým, že zatvorili médiá ako RFI a Radio Okapi, pričom sa osobitne zamerali na média vysielajúce správy o protestoch;

M.  keďže nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby a ich mierové, hladké, transparentné a včasné uskutočnenie majú zásadný význam;

N.  keďže opozícia sa vyjadrila v prospech prípadného prechodného obdobia, ktoré sa týka aj prezidenta Kabilu, pokiaľ budú dodržané ústavné záruky, nezmení sa ústava a Kabila nebude kandidovať v budúcich voľbách;

1.  je hlboko znepokojený čoraz nestabilnejšou situáciou v Konžskej demokratickej republike v kontexte predvolebného napätia a potvrdzuje primárnu zodpovednosť orgánov KDR za riadny priebeh volieb;

2.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad situáciou na východe krajiny;

3.  pripomína, že v rámci Dohody z Cotonou sa KDR zaviazala, že bude rešpektovať demokraciu a ľudské práva, vrátane slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody tlače a zásad právneho štátu;

4.  zdôrazňuje, že politickú krízu v KDR možno vyriešiť len prostredníctvom výslovného verejného záväzku všetkých aktérov rešpektovať súčasnú ústavu, najmä pokiaľ ide o obmedzenia prezidentského funkčného obdobia, ako aj prostredníctvom inkluzívneho, nestranného a transparentného politického dialógu zameraného na podstatu;

5.  je znepokojený zlyhaním dialógu s orgánmi KDR v rámci článku 8 Dohody z Cotonou s cieľom získať definitívne objasnenia týkajúce sa volebného procesu; naliehavo vyzýva EÚ, aby okamžite začala postup podľa článku 96 dohody a aby prijala cielené sankcie proti vysokým úradníkom, bezpečnostným a spravodajským službám a príslušníkom ozbrojených síl zodpovedným za násilné potlačenie demonštrácií a patovú politickú situáciu, ktorá bráni mierovému a ústavnému prenosu moci;

6.  opakuje svoje znepokojenie nad rozhodnutím komisie CENI a pripomína, že by táto komisia by mala byť nestrannou a inkluzívnou inštitúciou s dostatočnými zdrojmi;

7.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch počas demonštrácií v uplynulých mesiacoch a dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie sily proti pokojným demonštrantom, členom opozície, ochrancom ľudských práv a novinárom;

8.  dôrazne odsudzuje zákaz pokojných demonštrácií a zastrašovanie a prenasledovanie predstaviteľov opozície, občianskej spoločnosti a médií, pretože ide o porušovanie ľudských práv a prekážky brániace príprave pokojného prechodu k demokracii;

9.  odsudzuje vysoký počet zatknutých osôb po udalostiach z 19. a 20. septembra, ktorý vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie zákonných postupov a dodržanie záväzku zaručiť nezávislosť súdnictva;

10.  opakuje, že primárnou zodpovednosťou bezpečnostných síl je udržiavanie verejného poriadku, pričom musia zároveň zabezpečiť dodržiavanie základných slobôd;

11.  naliehavo žiada vládu KDR, aby naďalej pokračovala v demokratizácii krajiny a aby v tomto zmysle aktívne stavala na odporúčaniach uvedených v záverečnej správe volebnej pozorovacej misie EÚ z roku 2011 a v správe následnej misie, ktorá sa konala v roku 2014; žiada vládu, aby prijala jasný záväzok zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu a aby prestala používať súdny systém ako politický nástroj; žiada nezávislé vyšetrenie s cieľom urýchlene určiť individuálnu zodpovednosť za uvedené porušovanie ľudských práv;

12.  žiada prepustenie všetkých politických väzňov a zastavenie politicky motivovaných súdnych procesov proti opozícii a občianskej spoločnosti, ako aj na rehabilitáciu obetí politických rozsudkov;

13.  je presvedčený, že úspešné a včasné usporiadanie volieb bude dôležité pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny a celého regiónu; potvrdzuje, že voľby by sa mali vykonať v úplnom súlade so znením a charakterom ústavy KDR a v zhode s princípmi Africkej charty o demokracii, voľbách a správe vecí verejných, na ktorej bezodkladnú ratifikáciu sa KDR naliehavo vyzýva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Rade ministrov AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.