Förslag till resolution - B8-1313/2016Förslag till resolution
B8-1313/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Demokratiska republiken Kongo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1310/2016

Förfarande : 2016/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1313/2016
Ingivna texter :
B8-1313/2016
Antagna texter :

B8-1313/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo

(2016/3001(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt de av den 23 juni 2016[1], den 10 mars 2016[2] och den 9 juli 2015[3],

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens förklaring av den 16 februari 2016,

–  med beaktande av de uttalanden som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen och hennes talesperson gjort om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av de uttalanden som EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo gjort om människorättssituationen i landet, särskilt de av den 23 november 2016 och den 24 augusti 2016,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, som antogs av Europeiska unionens råd den 22 juni 2015,

–  med beaktande av 2016 års världsrapport från Human Rights Watch om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt den av den 23 juni 2016,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, offentliggjord den 27 juli 2015, om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten vid FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 september 2016 från åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av det tal som president Kabila höll den 15 november 2016 om tillståndet i landet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades i juni 2000,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, särskilt artiklarna 22, 23, 24 och 25,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Joseph Kabila är president i Demokratiska republiken Kongo sedan 2001.

B.  Enligt Demokratiska republiken Kongos konstitution är presidentens ämbetsperiod begränsad till två ämbetsperioder, och Kabila ska avgå i december 2016 när hans andra ämbetsperiod slutar.

C.  Under 2015 förhindrade en mobilisering av det civila samhället ett första försök att ändra konstitutionen för Demokratiska republiken Kongo i syfte att göra det möjligt för president Kabila att ställa upp som presidentkandidat för en tredje ämbetsperiod.

D.  Efter de senaste månadernas offentliga uttalanden från president Kabila och medlemmar i hans majoritetskoalition om att valet skulle vara tvunget att skjutas upp, flyttades kommande val fram till april 2018 genom ett beslut av den 17 oktober 2016, som antogs som avslutning på en politisk dialog utan deltagande av alla berörda parter.

E.  Denna framflyttning påstås bero på behovet att uppdatera röstlängden och de överdrivna kostnaderna för att anordna valet, som enligt den oberoende nationella valkommissionen (CENI) uppgår till 1,8 miljarder US-dollar.

F.  Europaparlamentet har redan fördömt denna situation, och det verkar som att president Kabila och hans regering försöker använda administrativa och tekniska metoder för att försena valet och se till att han behåller makten längre än den konstitutionella ämbetsperioden.

G.  I juni 2014 skickade EU valobservatörer på uppföljningsuppdrag till Demokratiska republiken Kongo, vilka pekade på behovet att uppdatera röstlängden, att garantera ett rättvist förfarande vid valtvister, en rättvis konkurrens mellan kandidaterna, starkare skydd för de medborgerliga friheterna och insatser för att bekämpa straffriheten.

H.  Försök att ändra konstitutionen och det uppskjutna valet har medfört ökade politiska spänningar, oroligheter och våld runt om i landet.

I.  Under de senaste månaderna har människorättsorganisationer upprepade gånger rapporterat om att situationen för de mänskliga rättigheterna och yttrande- och mötesfriheten i landet försämrats, vilket har riktat ljuset mot våldsamt förtryck mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra som motsätter sig försöken att låta president Kabila behålla sin maktposition längre än de konstitutionsenliga två ämbetsperioderna.

J.  Den 16 februari 2016 anordnade grupperingar i civilsamhället en nationell strejk (”död stad”) för att visa sitt missnöje med uppskjutandet av det kommande valet och risken för valfusk. Samma dag och i samband med ovannämnda nationella strejk blev flera unga aktivister och minst 30 politiska oppositionsanhängare, medlemmar i medborgarrörelsen ”Kamp för förändring” (”La Lutte pour le Changement” eller Lucha), godtyckligt frihetsberövade av myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, och de förhördes utan tillgång till advokat och vissa av dem ådrog sig skador i häktet.

K.  Fler än 30 personer har rapporterats döda i samband med demonstrationer i Kinshasa den 19–20 september 2016. Många andra har rapporterats försvunna och medlemmar av Lucha-rörelsen sitter fortfarande olagligen frihetsberövade.

L.  Regeringstjänstemän har begränsat yttrandefriheten genom att stänga medieföretag som RFI och Radio Okapi, och de har riktat sig specifikt mot de medieföretag som rapporterar om protesterna.

M.  De kommande president- och parlamentsvalen och ett fredligt, insynsvänligt och smidigt genomförande av dem på utsatt tid är av avgörande betydelse.

N.  Oppositionen är positivt inställd till en eventuell övergångsperiod som även inbegriper president Kabila, förutsatt att de konstitutionella garantierna respekteras, att konstitutionen inte ändras och att president Kabila inte kommer att ställa upp som presidentkandidat i nästa val.

1.  Europaparlamentet finner den allt mer osäkra situationen i Demokratiska republiken Kongo mycket oroande, mot bakgrund av den spända och osäkra situationen före valet, och bekräftar på nytt att det primära ansvaret för att valen hålls på vederbörligt vis ligger på myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo.

2.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över situationen i landets östra delar.

3.  Europaparlamentet erinrar om de åtaganden som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin och de mänskliga rättigheterna, vilket omfattar yttrande-, mötes- och pressfriheten samt rättsstatsprincipen.

4.  Europaparlamentet betonar att den politiska krisen i Demokratiska republiken Kongo endast kan lösas genom ett offentligt och uttryckligt åtagande från alla aktörer att respektera nuvarande konstitution, särskilt vad gäller begränsning av presidentens mandat, och genom en omfattande, inkluderande, opartisk och öppen politisk dialog.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över att den dialog som förts med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i enlighet med artikel 8 i Cotonouavtalet i syfte att få ett definitivt klargörande angående valförfarandet har misslyckats. Parlamentet uppmanar EU eftertryckligen att omedelbart inleda förfarandet i enlighet med artikel 96 i avtalet samt att besluta om riktade sanktioner mot de höga tjänstemän, säkerhets- och underrättelsetjänstemän samt medlemmar av de väpnade styrkorna som är ansvariga för de våldsamma insatserna för att slå ned demonstrationer och för det politiska dödläge som hindrar ett fredligt och konstitutionellt maktöverlämnande.

6.  Europaparlamentet upprepar sin oro över det beslut som fattats av CENI och påminner om att CENI ska vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv i samband med de senaste månadernas demonstrationer och fördömer å det kraftigaste all våldsanvändning mot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar, människorättsförsvarare och journalister.

8.  Europaparlamentet fördömer å det kraftigaste förbudet mot fredliga demonstrationer samt trakasserier och hot mot oppositionella, det civila samhället och medierna, eftersom detta utgör människorättskränkningar och hindrar förberedelserna inför ett fredligt och demokratiskt maktskifte.

9.  Europaparlamentet fördömer det stora antalet gripanden som följde på händelserna den 19–20 september 2016, som ger upphov till allvarliga farhågor när det gäller respekten för rättsliga förfaranden och viljan att garantera ett oberoende rättsväsen.

10.  Europaparlamentet erinrar om att säkerhetsstyrkornas huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning med respekt för de grundläggande friheterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att göra ytterligare framsteg i demokratiseringen av landet och att i detta syfte aktivt förverkliga rekommendationerna i EU:s valobservatörsuppdrags slutrapport från 2011 och i rapporten från 2014 års uppföljningsuppdrag. Parlamentet uppmanar regeringen att visa ett tydligt åtagande för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna och rättsstaten respekteras samt upphöra att använda rättssystemet för sina egna politiska syften. Parlamentet yrkar på att en oberoende utredning ska göras i syfte att kunna fastställa enskilda personers ansvar i samband med de ovannämnda människorättskränkningarna.

12.  Europaparlamentet manar till frisläppande av alla politiska fångar och upphörande av politiskt motiverade åtal mot oppositionen och det civila samhället samt till rehabilitering av offer för politiskt motiverade domar.

13.  Europaparlamentet hyser övertygelsen att framgångsrika val som hålls i utsatt tid kommer att vara avgörande för landets och hela regionens långvariga stabilitet och utveckling. Parlamentet bekräftar att valen bör genomföras i full överensstämmelse med lydelsen och andan i Demokratiska republiken Kongos konstitution, och i enlighet med principerna i den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, som Demokratiska republiken Kongo uppmanas att ratificera utan dröjsmål.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.