Návrh usnesení - B8-1315/2016Návrh usnesení
B8-1315/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Demokratické republice Kongo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL

Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1315/2016
Předložené texty :
B8-1315/2016
Přijaté texty :

B8-1315/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

(2016/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména ze dne 7. října 2010, ze dne 9. července 2015 a ze dne 10. března 2016, jakož i na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, zejména usnesení ze dne 15. června 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo, zejména na její článek 56, který stanoví, že „každý akt, každá dohoda, každá úmluva, každé ujednání nebo jakákoli jiná skutečnost, v jejímž důsledku je národ, fyzické nebo právnické osoby úplně nebo částečně zbaven svých existenčních prostředků získávaných z vlastních zdrojů nebo přírodního bohatství, je, aniž by byly dotčeny mezinárodní předpisy týkající se hospodářské trestné činnosti, považován za trestný čin rozkrádání, který se trestá podle zákona“,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na článek 3 Ženevských úmluv z roku 1949 a na jejich protokol č. II, které zakazují hromadné popravy, znásilňování, nucený odvod a další krutosti,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na to, že Rada bezpečnosti ve své rezoluci č. 2211 (2015) z března 2015 prodloužila mandát stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) do 31. března 2016,

–  s ohledem na to, že v roce 2014 byla Sacharovova cena udělena doktoru Denisovi Mukwegemu, konžskému gynekologovi, za jeho boj za práva žen v Kongu,

–  s ohledem na své stanovisko přijaté dne 20. května 2015 o certifikaci dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.

–  s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) ze dne 15. dubna 2015 o těžbě a nelegálním obchodu s přírodními zdroji, z nichž těží organizované zločinecké skupiny,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že vznik mnoha ozbrojených frakcí, dezorganizace a neexistence stabilního státu, neschopnost OSN jednotně reagovat na genocidu a její důsledky a napomáhání států, například Spojených států a Francie, které mají v regionu své zájmy, vedly k dramatické situaci, která způsobila od roku 1996 smrt několika statisíců, ne-li milionů osob, v převážné většině civilistů, kteří podlehli zejména podvýživě, nemocem a chudobě v důsledku válek v roce 1996 a 1998; vzhledem k tomu, že dopady této situace se v zemi projevují dodnes;

B.  vzhledem k tomu, že podle Dětského fondu OSN (UNICEF) klesla perinatální úmrtnost od roku 2007 do roku 2014 o 30 %: ze 148 na 1 000 porodů v roce 2007 na 104 v roce 2014, a že úmrtnost mladých matek klesla o 35 %: z 1 289 případů na 100 000 porodů v roce 2007 na 846 případů v roce 2014;

C.  vzhledem k nestabilitě, kterou se Demokratická republika Kongo opět vyznačuje od roku 2012 a která způsobila několik tisíc obětí v souvislosti s boji a krutostmi, k nimž dochází zejména v provinciích Severní Kivu a Jižní Kivu na východě země; vzhledem k tomu, že podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dosahoval ke dni 31. července 2015 počet vnitřně přesídlených osob výše 1,5 milionu, což je 7 % celkového obyvatelstva; vzhledem k tomu, že více než 400 000 konžských uprchlíků stále žije v exilu; vzhledem k tomu, že do Demokratické republiky Kongo přicházejí uprchlíci utíkající před humanitární krizí ve Středoafrické republice;

D.  vzhledem k tomu, že k válčícím stranám patří například Demokratické síly za osvobození Rwandy (hutuské milice), RCD-Goma (Konžské shromáždění pro demokracii), které podporuje Rwanda proti vládě Demokratické republiky Kongo, Armáda božího odporu (LRA) vzniklá během povstání v Ugandě, Mai Mai v provincii Katanga a Lidové hnutí sebeobrany (MPA); vzhledem k tomu, že ačkoli určité frakce byly po roce 2010 demobilizovány a v některých případech částečně integrovány do konžské armády (FARDC), nejistota přetrvává; vzhledem k tomu, že účelové využívání „etnické otázky“ v tomto regionu výrazně vyostřilo konflikty a nadále území rozděluje;

E.  vzhledem k mnoha válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, hromadnému porušování lidských práv, zpřísňování represí vůči opozici, hromadnému znásilňování žen a dívek a rozsáhlému přesídlování obyvatelstva; vzhledem k tomu, že od roku 1996 mělo být v Demokratické republice Kongo nejméně 200 000 oficiálních obětí znásilnění a ve skutečnosti jich bylo ještě mnohem více, protože řada případů znásilnění nebyla zaznamenána; vzhledem k tomu, že znásilňování je válečnou zbraní, kterou používají všechny válčící strany, včetně oficiálních armád; vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo jsou běžné násilné odvody bojovníků, zejména dětí;

F.  vzhledem k tomu, že pravidelná armáda (FARDC) je soustavně obviňována z krutostí; vzhledem k tomu, že vláda v říjnu 2012 přijala akční plán pro ukončení odvodů dětí, sexuálního násilí a dalšího závažného porušování práv dětí vojenskými a bezpečnostními silami; vzhledem k tomu, že od té doby problémy přetrvávají a že stále panuje beztrestnost;

 

G.  vzhledem k tomu, že mise MONUSCO (stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo), zahájená v roce 1999, naprosto selhala, neboť neumožnila zlepšit situaci civilního obyvatelstva těžce zasaženého válkou a její podpora konžské armádě (FARDC) jen posílila zločiny páchané touto armádou; vzhledem k tomu, že po pozastavení vojenské spolupráce mezi misí MONUSCO a jednotkami FARDC v únoru 2015 rozhodla OSN dne 2. března 2016 o obnovení vojenské podpory vládních jednotek;

H.  vzhledem k tomu, že ústava stanoví, že příští prezidentské volby se mají konat v prosinci 2016; vzhledem k tomu, že mandát prezidenta Demokratické republiky Kongo je omezen konžskou ústavou na dvě období; vzhledem k tomu, že prezident Joseph Kabila chtěl revidovat volební zákon a přesunout volby na termín po roce 2016, což vyvolalo politické napětí, demonstrace a výbuchy násilí, jejichž výsledkem bylo několik desítek mrtvých; vzhledem k tomu, že Joseph Kabila se rozhodl uspořádat národní politický dialog, který bojkotuje část opozice, jež jako podmínku, bez níž je její účast vyloučena, stanovila návrat k mezinárodnímu zprostředkování a přísné dodržování ústavy;

I.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí ze dne 17. října 2016 o ukončení „politického dialogu“, který byl fraškou (bez účasti opozice), posunulo datum voleb na duben 2018;

J.  vzhledem k tomu, že opozice obviňuje prezidenta Kabilu a jeho vládu, že používá administrativní a technické prostředky k tomu, aby oddálil volby a zůstal u moci i po skončení mandátu daného ústavou;

K.  vzhledem k tomu, že některé nevládní organizace uvádí, že konžská spravedlnost je účelově používána k tomu, aby v tichosti odstranila ty, kdo nesouhlasí s myšlenkou třetího období vlády prezidenta Kabily;

L.  vzhledem k tomu, že sdružení na ochranu lidských práv opakovaně signalizovala v posledních měsících zhoršení situace v oblasti lidských práv a svobody projevu a shromažďování v zemi, zejména přílišné používání síly proti pokojným manifestantům, politickým bojovníkům a ochráncům lidských práv, kteří se staví proti pokusům, jejichž cílem je umožnit prezidentu Kabilovi zůstat u moci i po skončení jeho dvou volebních období stanovených ústavou;

M.  vzhledem k tomu, že na demonstracích konaných ve dnech 19. a 20. září 2016 bylo zabito více než 30 osob a mnoho dalších zmizelo; vzhledem k tomu, že v Gomě jsou stále protiprávně zadržování členové hnutí LUCHA a že tiskové kanceláře, jako například RFI, byly uzavřeny;

N.  vzhledem k tomu, že Demokratická republika Kongo oplývá velkými přírodními zdroji (zlato, kasiterit, coltan, metanový plyn atd.), a vzhledem k tomu, že přetrvávající nezákonná těžba těchto zdrojů, které jsou zejména na východě Demokratické republiky Kongo dosud často pod kontrolou paravojenských ozbrojených skupin, přispívá k financování a podpoře konfliktu a je nadále zdrojem nejistoty pro celý region;

O.  vzhledem k tomu, že nadnárodní společnosti financují ozbrojený konflikt, aby mohly pokračovat v těžbě konžských podzemních ložisek; vzhledem k tomu, že na tento jev opakovaně poukazují zveřejněné zprávy OSN; vzhledem k tomu, že Ibrahim Thiaw, zástupce výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), v dubnu 2015 prohlásil, že každoročně se vytěží přírodní zdroje v hodnotě přesahující miliardu USD a že většina zisků – až 98 % výnosů – plyne mezinárodním skupinám a ze zbývajících 2 % jsou financovány domácí ozbrojené skupiny;

P.  vzhledem k tomu, že mezinárodní finanční instituce svými programy strukturálních změn ještě zvýšily zranitelnost země a učinily z ní právní a daňový ráj pro nadnárodní společnosti, zejména společnosti působící v těžebním průmyslu; vzhledem k tomu, že rozpad pilířů konžského hospodářství a propuštění tisíců pracovníků spojené s mezinárodními institucemi, především Světovou bankou, připravilo obyvatelstvo o obživu a zhoršilo jejich životní podmínky ve prospěch zabírání zdrojů a kontroly hospodářství ze strany velkých průmyslových, zvláště západních, uskupení;

Q.  vzhledem k tomu, že cena potravin se od začátku konfliktu výrazně zvýšila, což ještě zhoršilo chudobu a potravinovou nejistotu místního obyvatelstva a také nestabilitu regionu; vzhledem k tomu, že situaci dále zhoršuje zabírání půdy nadnárodními společnostmi s tichým souhlasem vlády;

R.  vzhledem k tomu, že rostoucí nezaměstnanost, zhoršující se sociální podmínky a zbídačování obyvatelstva jsou určujícími faktory nestability tohoto regionu;

1.  odsuzuje veškeré projevy násilí, porušování lidských práv a sexuálního násilí; vyjadřuje svou solidaritu se všemi obyvateli postiženými dlouholetým konfliktem; opět odsuzuje účelové využívání „etnické otázky“, které způsobilo miliony obětí v celém regionu a jehož jediným výsledkem je rozdělení obyvatelstva;

2.  vyjadřuje velké znepokojení nad opětovným vzplanutím násilí s tím, jak se blíží volby; odsuzuje všechny formy zastrašování a obtěžování ochránců lidských práv, novinářů, politických odpůrců a dalších nezávislých nebo kritických hlasů, včetně zastrašování ze strany soudů; zdůrazňuje, že je třeba dodržovat a chránit práva na svobodu vyjadřování, sdružování a pokojného shromažďování;

3.  požaduje okamžité a bezpodmínečné osvobození všech svévolně zadržovaných osob;

4.  odsuzuje organizované represe ze strany obranných nebo bezpečnostních sil; zdůrazňuje, že podle základních zásad OSN o používání síly je přísně zakázáno používat proti pokojným demonstrantům smrtící zbraně, a že osoby odpovídající za uplatňování právních předpisů nesmí používat střelné zbraně;

5.  domnívá se, že potírání beztrestnosti, pokud jde o porušování humanitárního práva a stíhání hospodářských a finančních trestných činů, je jednou z nezbytných podmínek pro obnovení míru v Demokratické republice Kongo;

6.  sdílí stanovisko OSN a Africké unie, podle něhož pouze dialog zahrnující všechny strany a představitele konžské společnosti umožní snížit nynější politické napětí v zemi při přísném dodržování ústavy a zájmů obyvatelstva s cílem uspořádat svobodné, spravedlivé, transparentní a důvěryhodné volby;

7.  je velmi znepokojen situací žen v zemi a trestnými činy a diskriminací, jíž jsou ženy vystaveny; považuje za nezbytné zintenzivnit úsilí orgánů a mezinárodního společenství o ukončení hromadného znásilňování, které je používáno jako válečná zbraň, zaručit přístup k veřejné a bezplatné zdravotní péči, zejména v případě péče v oblasti sexuálního zdraví, antikoncepce a potratů, a podporovat skutečnou rovnost pohlaví;

8.  domnívá se rovněž, že orgány a mezinárodní společenství musí přednostně usilovat o to, aby děti nebyly zneužívány jako vojáci;

9.  odsuzuje skutečnost, že základní potřeby obyvatel Demokratické republiky Kongo jsou systematicky obětovány hospodářským a geopolitickým zájmům nadnárodních společností a cizích mocností;

10.  domnívá se, že dramatickou situaci na východě Demokratické republiky Kongo nelze trvale vyřešit, pokud nebudou přijata opatření zajišťující konečně obyvatelům prospěch z přírodního bohatství; zdůrazňuje, že aby se tak stalo, musí země získat zpět suverenitu nad svým přírodním bohatstvím převzetím kontroly nad činností zahraničních nadnárodních firem a rozvojem národní infrastruktury pro těžbu a zpracování surovin a obchodování s nimi, což znamená revizi a zrušení všech smluv o těžbě v dolech a v lesích v souladu s článkem 56 ústavy Demokratické republiky Kongo, aby bylo zajištěno, že z tohoto bohatství bude mít prospěch co nejvíce lidí, nikoli jen malá část;

11.  znovu potvrzuje nutnost zaručit právo Demokratické republiky Kongo na potravinovou soběstačnost, které zahrnuje právo venkovanů produkovat potraviny pro obživu místního obyvatelstva, k čemuž je třeba ukončit zabírání půdy a zajistit přístup zemědělců a zemědělkyň k půdě, k osivu a k vodě;

12.  žádá mezinárodní společenství a zejména země, které jsou „věřiteli“ Demokratické republiky Kongo (a zvláště Belgii), aby odstranily překážky pro rozvoj Demokratické republiky Kongo a pro mír tím, že odpustí dluh a úroky z dluhu, které země nadále platí, a zahájí skutečnou mezinárodní spolupráci na základě dodržování základních lidských práv a svrchovanosti konžského státu namísto dohod o volném obchodu a programů strukturálních změn; vyzývá orgány Demokratické republiky Kongo, aby vyžadovaly audit jejich dluhů a odpuštění všech nelegitimních dluhů vůči zahraničním věřitelům, aby byl dluh zcela odstraněn a aby mohly řešit základní lidské potřeby svých obyvatel;

13.  žádá Evropskou unii a její členské státy, aby zvýšily finanční podporu a humanitární pomoc a reagovaly na naléhavé potřeby těchto obyvatel; žádá, aby byla pomoc Unie a členských států poskytována ve formě darů, nikoli půjček, aby se tak neprohlubovala dluhová zátěž; vyjadřuje politování nad tím, že řada členských států Unie nedosáhla cíle spočívajícího ve vyčlenění 0,7 % HND na rozvojovou pomoc, a nad tím, že některé státy svůj podíl na této pomoci snížily; vyjadřuje politování nad poklesem účasti členských států v programech potravinové pomoci; žádá naléhavě o to, aby rozvojová pomoc nebyla řízena s cílem uzavírat nebo kontrolovat hranice nebo zajišťovat zpětné přebírání migrantů; žádá, aby pomoc poskytovaná ze strany EU a členských států v Demokratické republice Kongo sloužila především k řešení problémů spojených se zásadní nerovností, chudobou, chronickou podvýživou, přístupem ke zdravotní péči a veřejným službám, zejména k péči o sexuální a reprodukční zdraví, a dosažení cílů trvalého rozvoje; žádá rovněž, aby byla potravinová pomoc zvýšena a určena především na nákup potravin od místních zemědělců;

14.  znovu potvrzuje, že činnosti společností EU působících ve třetích zemích by měly být plně v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; vyzývá proto členské státy, aby dbaly na to, aby se podniky, na něž se vztahuje jejich vnitrostátní právo, nevyhýbaly povinnosti dodržovat lidská práva a sociální, zdravotní a environmentální normy, jimž podléhají, pokud se usadí nebo pokud provádějí svou činnost ve třetí zemi; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření vůči evropským podnikům, které tyto normy nedodržují nebo které náležitě neodškodňují oběti porušování lidských práv, za něž nesou přímou nebo nepřímou odpovědnost;

15.  pokud se jedná o Demokratickou republiku Kongo, požaduje zejména zahájení nezávislého šetření, jak evropské podniky zejména v oblasti využívání přírodních zdrojů dodržují sociální a environmentální normy a jaké vazby mohou mít tyto podniky na financování ozbrojených skupin; žádá rovněž, aby bylo zahájeno mezinárodní vyšetřování s cílem osvětlit údajné souvislosti mezi programy strukturálních změn, finančními dotacemi od mezinárodních finančních institucí a zločiny páchanými v této zemi;

16.  staví se proti jakémukoli přenosu migrační politiky EU na třetí země; odsuzuje skutečnost, že rabatský proces, jehož smluvní stranou je Demokratická republika Kongo, neumožňuje v žádném případě řešit hluboké příčiny migrace, ale je zaměřen pouze na prosazování návratové politiky a politiky zpětného přebírání; domnívá se, že tato politika je v rozporu s právem volného pohybu a právem na azyl; žádá v této souvislosti o okamžité zastavení jednání s Demokratickou republikou Kongo v rámci rabatského procesu;

17.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.