Πρόταση ψηφίσματος - B8-1315/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1315/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1315/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1315/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1315/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(2016/3001(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, κυρίως αυτά της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 9ης Ιουλίου 2015 και της 10ης Μαρτίου 2016, καθώς και τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και ιδίως αυτό της 15ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 και το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1966,

–  λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και κυρίως το άρθρο 56 αυτού, το οποίο αναφέρει ότι «κάθε πράξη, συμφωνία, σύμβαση, ρύθμιση ή άλλο γεγονός, που έχει ως συνέπεια να στερεί από την χώρα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το σύνολο ή μέρος των δικών τους μέσων βιοπορισμού που προέρχονται από τους πόρους τους ή από τον φυσικό πλούτο τους, με την επιφύλαξη των διεθνών διατάξεων για οικονομικά εγκλήματα, χαρακτηρίζεται λεηλασία και τιμωρείται από τον νόμο»,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 και το Πρωτόκολλο ΙΙ των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, που απαγορεύουν τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, τους βιασμούς, την αναγκαστική στρατολόγηση και άλλες ωμότητες,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 2211 (2015), του Μαρτίου 2015, του Συμβουλίου Ασφαλείας με την οποία παρατάθηκε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016 η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ το 2014 στον Δρ. Denis Mukwege, γυναικολόγο από το Κονγκό, για τον αγώνα του υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών στο Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 2015, σχετικά με την πιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων ορυκτών και μετάλλων που προέρχονται από τις ζώνες σύγκρουσης ή υψηλού κινδύνου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την παράνομη εκμετάλλευση και την εμπορία φυσικών πόρων από τις οποίες επωφελούνται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των ενόπλων ομάδων, η αποδιοργάνωση και η απουσία σταθερού κράτους, η αδυναμία των Ηνωμένων Εθνών να έχουν μια συνεκτική απάντηση στη γενοκτονία και στις επιπτώσεις της και η συνενοχή των χωρών που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, έχουν οδηγήσει σε μια δραματική κατάσταση που από το 1996 έχει προκαλέσει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και μάλιστα εκατομμύρια θανάτους, ως επί το πλείστον μεταξύ των αμάχων, θύματα ιδίως του υποσιτισμού, των ασθενειών και της φτώχειας μετά τους πολέμους του 1996 και 1998· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις σήμερα στη χώρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), η περιγεννητική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 30% μεταξύ του 2007 και του 2014: από 148 για 1 000 γεννήσεις το 2007, σε 104 το 2014, ότι η θνησιμότητα στις νεαρές μητέρες μειώθηκε κατά 35 %: από 1 289 ανά 100 000 τοκετούς το 2007 σε 846 το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που χαρακτηρίζει εκ νέου τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από το 2012, και η οποία προκάλεσε πολλές χιλιάδες θύματα, σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις και τις βιαιοπραγίες, που αφορούν ιδιαίτερα τις επαρχίες του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), στις 31 Ιουλίου 2015, υπήρχαν περίπου 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 400 000 Κονγκολέζοι πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν εξόριστοι· ότι οι πρόσφυγες που εγκαταλείπουν, λόγω της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ένα γειτονικό κράτος, καταφθάνουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των εμπόλεμων μερών περιλαμβάνονται οι δημοκρατικές δυνάμεις για την απελευθέρωση της Ρουάντα (πολιτοφυλακές Χούτου), το RCD-Γκόμα (Συναγερμός του Κονγκό για τη Δημοκρατία), που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα κατά της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRA) που προέρχεται από εξέγερση στην Ουγκάντα, οι πολιτοφυλακές «Μάι-Μάι» στην Κατάγκα, το Κίνημα Λαϊκής Αυτοάμυνας (MPA)· ότι, μολονότι ορισμένες ομάδες έχουν αποστρατευθεί από το 2010 και μετά, και σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εν μέρει ενταχθεί στον κονγκολέζικο στρατό (FARDC), η ανασφάλεια παραμένει· ότι η εκμετάλλευση της «φυλετικής προέλευσης» στην περιοχή έχει υποδαυλίσει σημαντικά τις συγκρούσεις και συνεχίζει να κατατέμνει τα εδάφη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κλιμάκωση της καταστολής των αντιφρονούντων, τους μαζικούς βιασμούς γυναικών και κοριτσιών, τις μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών· ότι οι βιασμοί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν προκαλέσει επισήμως, τουλάχιστον 200 000 θύματα μετά το 1996, και ασφαλώς πολύ περισσότερα, στον βαθμό που πολλοί βιασμοί δεν καταγράφονται· ότι ο βιασμός αποτελεί πολεμικό όπλο που χρησιμοποιούν όλα τα εμπόλεμα μέρη συμπεριλαμβανομένων των τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων· ότι η αναγκαστική στρατολόγηση, ιδίως παιδιών με σκοπό τη μετατροπή τους σε μαχητές, αποτελεί κοινό φαινόμενο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τακτικός στρατός (FARDC) κατηγορείται συχνά για βιαιοπραγίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ενέκρινε τον Οκτώβριο 2012 σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της στρατολόγησης παιδιών, της σεξουαλικής βίας και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας· ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται και η ατιμωρησία παραμένει αποδεκτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απολογισμός της MONUSCO (Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Σταθεροποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), που συστάθηκε το 1999, είναι μια πλήρης αποτυχία καθόσον δεν κατάφερε να βελτιώσει την κατάσταση του άμαχου πληθυσμού που πλήττεται σκληρά από τον πόλεμο, η δε υποστήριξη που προσφέρει στον εθνικό κονγκολέζικο στρατό (FARDC) το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει τα εγκλήματα του τελευταίου· ότι μετά την αναστολή της στρατιωτικής συνεργασίας τον Φεβρουάριο 2015 μεταξύ της MONUSCO και του FARDC, ο ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Μαρτίου 2016 να συνεχίσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς τις κυβερνητικές δυνάμεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι προσεχείς προεδρικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2016· ότι η εντολή του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται από το Σύνταγμα του Κονγκό σε δύο θητείες· ότι ο Πρόεδρος Joseph Kabila επιθυμεί να αναθεωρηθεί ο εκλογικός νόμος για να αναβληθούν οι εκλογές για μετά το έτος 2016, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολιτικές εντάσεις, διαδηλώσεις και αναζωογόνηση της βίας με απολογισμό πολλών δεκάδων θανάτων· ότι ο Joseph Kabila αποφάσισε να οργανώσει έναν εθνικό πολιτικό διάλογο τον οποίο μποϋκοτάρισε ένα τμήμα της αντιπολίτευσης, η οποία έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της την επιστροφή σε μια διεθνή διαμεσολάβηση και τον αυστηρό σεβασμό του Συντάγματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2016 με την οποία περατώθηκε η παρωδία του «πολιτικού διαλόγου» (επειδή δεν υπήρχε παρουσία της αντιπολίτευσης) ανέβαλε την ημερομηνία των εκλογών για τον Απρίλιο του 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρόεδρο Kabila και την κυβέρνησή του ότι χρησιμοποιεί διοικητικά και τεχνικά μέσα για να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα θητείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ καταγγέλλουν το γεγονός ότι η κονγκολέζικη δικαιοσύνη χρησιμοποιείται προκειμένου να «φιμώσει» αυτούς που δεν συμφωνούν με την ιδέα μιας τρίτης θητείας για τον Πρόεδρο Kabila·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τους τελευταίους μήνες, διάφορες ενώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου επισήμαναν επανειλημμένα την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη χώρα, ιδίως την υπερβολική χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου που αντιτίθενται στις προσπάθειες που αποσκοπούν να επιτρέψουν στον Πρόεδρο Kabila να παραμείνει στην εξουσία πέραν του προβλεπόμενου από το Σύνταγμα ορίου των δύο θητειών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 30 άτομα φαίνεται ότι έχουν αποβιώσει κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κινσάσα και ότι πολλά άλλα έχουν εξαφανιστεί· ότι μέλη του κινήματος LUCHA κρατούνται ακόμη παράνομα στην Γκόμα και ότι γραφεία Τύπου, όπως αυτά του RFI, έχουν κλείσει·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαθέτει άφθονους και σημαντικούς φυσικούς πόρους (χρυσό, κασσιτερίτη, κολτάνιο, μεθάνιο, κλπ.) και ότι η συνεχιζόμενη παράνομη εκμετάλλευση αυτών των πόρων οι οποίοι, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, εξακολουθούν να βρίσκονται συχνά υπό τον έλεγχο ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων, συμβάλλει στη χρηματοδότηση και στήριξη των συγκρούσεων και παραμένει πηγή ανασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες χρηματοδοτούν την ένοπλη σύγκρουση προκειμένου να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται το υπέδαφος του Κονγκό· ότι το φαινόμενο αυτό έχει καταγγελθεί επανειλημμένα σε εκθέσεις που δημοσίευσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών· ότι ο Ibrahim Thiaw, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) δήλωσε τον Απρίλιο του 2015 ότι, κάθε χρόνο, φυσικοί πόροι αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και ότι η πλειοψηφία των εσόδων – έως 98 % του κέρδους – διοχετεύονται σε διεθνείς ομίλους, ενώ το εναπομένον 2% τροφοδοτεί τις εγχώριες ένοπλες ομάδες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα προγράμματά τους των διαρθρωτικών προσαρμογών, έχουν καταστήσει ακόμη πιο ευάλωτη τη χώρα μετατρέποντάς την σε νομικό και φορολογικό παράδεισο για τις πολυεθνικές, ιδίως στον εξορυκτικό τομέα· ότι η κατάργηση των πυλώνων της κονγκολέζικης οικονομίας και η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων σύμφωνα με τις επιθυμίες των διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, είχε ως αποτέλεσμα τη στέρηση των μέσων βιοπορισμού και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού προς όφελος της αρπαγής των πόρων και τον έλεγχο της οικονομίας από τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους, κυρίως της Δύσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας των τοπικών πληθυσμών και την αστάθεια στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της αρπαγής των γαιών από τις πολυεθνικές με τη συνενοχή της κυβέρνησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανεργίας, η υποβάθμιση της κοινωνικής κατάστασης και η φτωχοποίηση του πληθυσμού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αστάθεια από την οποία πλήττεται η περιοχή·

1.  καταδικάζει κάθε πράξη βίας, κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε πράξη σεξουαλικής βίας· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους πληθυσμούς που δοκιμάζονται από τις πολύχρονες συγκρούσεις· καταγγέλλει εκ νέου την εκμετάλλευση της έννοιας «φυλετική προέλευση» που προκάλεσε εκατομμύρια θύματα στην περιοχή και χρησιμεύει μόνο στον διχασμό του πληθυσμού·

2.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την αναζωπύρωση των βιαιοτήτων λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές· καταδικάζει όλες τις μορφές εκφοβισμού και τις πράξεις παρενοχλήσεων συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, κατά των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοσιογράφων, των πολιτικών της αντιπολίτευσης και άλλων ανεξάρτητων ή κριτικών φωνών· υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων της ελευθερίας εκφράσεως, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που κρατούνται αυθαίρετα·

4.  καταγγέλλει την καταστολή που έχει ενορχηστρωθεί από τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται θανατηφόρα όπλα κατά ειρηνικών διαδηλωτών σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση βίας και ότι οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των νόμων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα·

5.  εκτιμά ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, όσον αφορά τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έγκλημα, αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

6.  συμμερίζεται την άποψη των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία μόνο ένας συνολικός διάλογος που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη και τους εκπροσώπους της κοινωνίας του Κονγκό, με πλήρη σεβασμό του Συντάγματος και των συμφερόντων του πληθυσμού, και ο οποίος θα έχει ως στόχο τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και αξιόπιστων εκλογών, θα επιτρέψει τον κατευνασμό των πολιτικών εντάσεων που υφίστανται επί του παρόντος στη χώρα·

7.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα καθώς και για τα εγκλήματα και τις διακρίσεις των οποίων είναι θύματα· θεωρεί αναγκαία την εντατικοποίηση των προσπαθειών των αρχών και της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να τεθεί τέλος στους μαζικούς βιασμούς ως μέσο πολέμου, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε γενετήσια φροντίδα, αντισύλληψη και άμβλωση και να προωθηθεί η πραγματική ισότητα των φύλων·

8.  εκτιμά, ομοίως, ότι το τέλος του φαινομένου των παιδιών-στρατιωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των αρχών και της διεθνούς κοινότητας·

9.  καταγγέλλει το γεγονός ότι οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού του Κονγκό θυσιάζονται συστηματικά στο βωμό των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών και των ξένων δυνάμεων·

10.  εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η δραματική κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μόνιμη βάση παρά μόνο εφόσον αναληφθεί δράση προκειμένου ο πληθυσμός να επωφεληθεί επιτέλους από τους φυσικούς πόρους· υπογραμμίζει ότι, για να γίνει αυτό, η χώρα πρέπει να ανακτήσει την κυριαρχία της επί του φυσικού της πλούτου με τη θέσπιση ελέγχου στη δραστηριότητα των ξένων πολυεθνικών εταιρειών και με την ανάπτυξη εθνικών υποδομών για την εκμετάλλευση, τη μεταποίηση και την εμπορία των πρώτων υλών της, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την αναθεώρηση και κατάργηση όλων των συμβάσεων εκμετάλλευσης του ορυκτού και δασικού πλούτου, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος του Κονγκό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι από τον πλούτο αυτό επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι και όχι μια μειοψηφία·

11.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα της ΛΔΚ στην επισιτιστική κυριαρχία, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα των αγροτών να παράγουν τρόφιμα για τον λαό τους, θέτοντας τέλος στην αρπαγή των γαιών και διασφαλίζοντας την πρόσβαση των γεωργών, ανδρών και γυναικών, στη γη, στους σπόρους και στο νερό·

12.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες «πιστωτές» της ΛΔΚ (ιδίως το Βέλγιο) να εξαλείψουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της ΛΔΚ και, συνεπώς, στην ειρήνη, με τη διαγραφή του χρέους και των τόκων του χρέους που εξακολουθεί να καταβάλλει η χώρα και με την εφαρμογή μιας πραγματικής διεθνούς συνεργασίας που θα σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία του κονγκολέζικου κράτους αντί της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και των προγραμμάτων διαρθρωτικών αναπροσαρμογών· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να απαιτήσουν λογιστικό έλεγχο των χρεών τους και την ακύρωση όλων των παράνομων χρεών έναντι των αλλοδαπών πιστωτών με σκοπό την πλήρη διαγραφή του χρέους και προκειμένου να ικανοποιήσουν τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες του πληθυσμού τους·

13.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την χρηματοδοτική ενίσχυση και την ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών· ζητεί η βοήθεια από πλευράς ΕΕ και των κρατών μελών να έχει τη μορφή δωρεάς και όχι δανείων, προκειμένου να μην αυξηθεί το άχθος του χρέους· εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά κράτη μέλη της Ένωσης δεν έχουν επιτύχει τον στόχο να διατεθεί το 0,7% του ΑΕΠ τους και διότι ορισμένα έχουν μειώσει το ποσοστό βοήθειάς τους όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια· εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της συμμετοχής των κρατών μελών στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας· ζητεί με έμφαση να μη χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια για τον περιορισμό ή τον έλεγχο των συνόρων ή για τη διασφάλιση της επανεισδοχής των μεταναστών· ζητεί η βοήθεια που παρέχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στη ΛΔΚ να χρησιμεύσει κατά προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τις μεγάλες ανισότητες, τη φτώχεια, τον χρόνιο υποσιτισμό, την πρόσβαση στην υγεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στη γενετήσια και αναπαραγωγική φροντίδα, καθώς και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· ζητεί ομοίως να αυξηθεί η επισιτιστική βοήθεια και να διατεθεί κατά προτεραιότητα στην αγορά τροφίμων από τους αγρότες της περιοχής·

14.  επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών της ΕΕ που είναι παρούσες σε τρίτες χώρες πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο του κράτους μέλους να μην παραβλέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εφαρμοστέα σε αυτές κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα όταν εγκαθίστανται ή δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα εν λόγω πρότυπα ή δεν αποζημιώνουν ικανοποιητικά τα θύματα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις οποίες ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα·

15.  ζητεί, συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη ΛΔΚ, τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα των φυσικών πόρων, και σχετικά με τις σχέσεις που μπορεί να έχουν οι εταιρείες αυτές με τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων· ζητεί επίσης τη διενέργεια διεθνούς έρευνας προκειμένου να χυθεί φως στις κατηγορίες για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής, στη χρηματοδοτική στήριξη από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα εγκλήματα που διαπράττονται στη χώρα·

16.  απορρίπτει κάθε απόπειρα εξωτερίκευσης των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ προς τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η διαδικασία του Ραμπάτ, στην οποία η ΛΔΚ είναι συμβαλλόμενο μέρος, δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά απλώς την προώθηση των πολιτικών επιστροφής και επανεισδοχής· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές αντιβαίνουν στο δικαίωμα για την ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και το δικαίωμα για άσυλο· ζητεί, σχετικά, την άμεση παύση των διαπραγματεύσεων με τη ΛΔΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ραμπάτ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.