Resolutsiooni ettepanek - B8-1315/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1315/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1315/2016
Esitatud tekstid :
B8-1315/2016
Vastuvõetud tekstid :

B8-1315/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

(2016/3001(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 7. oktoobri 2010. aasta, 9. juuli 2015. aasta ja 10. märtsi 2016. aasta resolutsiooni, ning võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee varasemaid resolutsioone, eriti 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966),

–  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) põhiseadust ja eriti selle artiklit 56, milles on sätestatud et „mis tahes akti, kokkuleppe, konventsiooni, korralduse või muu meetme puhul, mille tulemusel elanikkond, füüsilised või juriidilised isikud jäävad täielikult või osaliselt ilma oma ressurssidel või loodusvaradel põhinevatest elatusvahenditest, on tegu seadusega karistatava rüüstamisega, ilma et see piiraks majanduskuritegusid käsitlevate rahvusvaheliste sätete kohaldamist“,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioonide (millega keelustatakse kohtuta hukkamine, vägistamine, sundvärbamine ja muud hirmuteod) artiklit 3 ja II protokolli,

–  võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste rahvusvahelist konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2015. aasta märtsis vastu võetud resolutsiooni 2211 (2015), millega pikendati ÜRO stabiliseerimismissiooni Kongo DVs (MONUSCO) mandaati 31. märtsini 2016,

–  võttes arvesse 2014. aastal Kongo günekoloog dr Denis Mukwegele Sahharovi auhinna määramist tema võitluse eest Kongo naiste õiguste kaitse eest,

–  võttes arvesse oma 20. mail 2015. aastal vastu võetud seisukohta konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi 15. aprilli 2015. aasta aruannet, mis käsitleb loodusvarade ebaseaduslikku kasutamist või nendega kauplemist, millest saavad kasu organiseeritud kuritegelikud rühmitused,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et relvastatud rühmituste hulga kasv, korra ja stabiilse riigi puudumine, ÜRO võimetus reageerida ühtselt genotsiidile ja selle tagajärgedele ning nende riikide osalus, kellel on piirkonnas omad huvid, nagu USA ja Prantsusmaa, on põhjustanud dramaatilise olukorra, mille tulemusel on alates 1996. aastast väidetavalt hukkunud mitusada tuhat või isegi mitu miljonit inimest, kellest enamik on tsiviilisikud ning hukkuvad eelkõige 1996. ja 1998. aastal toimunud sõjast tingitud alatoitumuse, haiguste ja vaesuse tõttu; arvestades, et selline olukord valitseb riigis ka praegu;

B.  arvestades, et ÜRO Lastefondi (UNICEF) andmetel on perinataalse suremuse määr ajavahemikul 2007–2014 vähenenud 30 %: 148 surmalt 1000 sünni kohta 2007. aastal 104 surmani 2014. aastal, ning arvestades, et emade suremus on vähenenud 35 %: 2007. aastal oli see 1289 surma 100 000 sünni kohta, 2014. aastal aga 846 surma 100 000 sünni kohta;

C.  arvestades, et Kongo DV-d iseloomustab alates 2012. aastast tuhandeid ohvreid nõudnud ebastabiilsus, mis on tingitud võitlusest ja hirmutegudest, mis toimuvad eelkõige riigi idaosas Põhja-Kivu ja Lõuna-Kivu provintsis; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel oli 31. juuli 2015. aasta seisuga riigis 1,5 miljonit riigisisest põgenikku ehk 7 % kogu elanikkonnast; arvestades, et üle 400 000 Kongo pagulase elab endiselt eksiilis; arvestades, et naaberriigist Kesk-Aafrika Vabariigist raske humanitaarkriisi tõttu põgenevad inimesed saabuvad Kongo DV-sse;

D.  arvestades, et sõdivate poolte hulka kuuluvad Rwanda demokraatlikud vabastusjõud (hutu relvarühmitus), liikumine RCD-Goma (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), keda toetab Kongo DV valitsuse vastu Rwanda, Issanda Vastupanuarmee (LRA), mis kasvas välja Ugandas toimunud mässust, mai-mai sissid Katangas ja enesekaitse rahvaliikumine (MPA); arvestades, et ehkki mõned rühmitused on alates 2010. aastast demobiliseeritud ning mõningatel juhtudel osaliselt integreeritud Kongo sõjaväkke (FARDC), on olukord endiselt ebaturvaline; arvestades, et nn etnilise küsimuse politiseerimine piirkonnas on konflikte oluliselt teravdanud ning see on jätkuvalt territooriume eraldav tegur;

E.  arvestades paljusid sõja- ja inimsusvastaseid kuritegusid, inimõiguste massilisi rikkumisi, opositsiooniliikmete vastu suunatud repressioonide ägenemist, naiste ja tütarlaste massilisi vägistamisi ja inimeste massilist ümberasumist; arvestades, et Kongo Demokraatlikus Vabariigis on alates 1996. aastast vägistamise ohvriks langenud väidetavalt vähemalt 200 000 inimest ning ohvrite tegelik arv on tõenäoliselt palju suurem, kuna paljusid vägistamisjuhtumeid ei registreerita; arvestades, et vägistamist kasutavad sõjarelvana kõik sõdivad pooled, sealhulgas ametlikud relvajõud; arvestades, et eelkõige laste väevõimuga võitlejaks värbamine on Kongo Demokraatlikus Vabariigis üldlevinud tava;

F.  arvestades, et Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudusid (FARDC) süüdistatakse pidevalt vägivallaaktide toimepanemises; arvestades, et Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus võttis 2012. aasta oktoobris vastu tegevuskava, et teha lõpp relva- ja julgeolekujõudude poolt toime pandavale laste võitlejaks värbamisele, seksuaalvägivallale ning laste õiguste tõsistele rikkumistele; arvestades, et pärast seda ei ole probleemid kuhugi kadunud ning vohab karistamatus;

 

G.  arvestades, et 1999. aastal loodud MONUSCO (ÜRO stabiliseerimismissioon Kongo Demokraatlikus Vabariigis) on täielikult läbi kukkunud, kuna ta ei ole võimaldanud parandada sõja tõttu rängalt kannatava tsiviilelanikkonna olukorda ning MONUSCO toetus Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõududele (FARDC) on viimase kuritegusid ainult suurendanud; arvestades, et pärast MONUSCO ja FARDC vahelise sõjalise koostöö peatamist 2015. aasta veebruaris otsustas ÜRO 2. märtsil 2016 jätkata valitsuse relvajõudude sõjalist toetamist;

H.  arvestades, et põhiseaduse kohaselt peavad järgmised presidendivalimised toimuma 2016. aasta detsembris; arvestades, et põhiseadus piirab Kongo DV presidendi volitused kahe ametiajaga; arvestades, et president Joseph Kabila soovis valimisseaduse läbi vaadata, et lükata valimised 2016. aastast hilisemale ajale, ning see vallandas poliitilised pinged, meeleavaldused ja vägivallapuhangud, milles hukkus mitukümmend inimest; arvestades, et Joseph Kabila otsustas korraldada riigi tasandil poliitilise dialoogi, mida boikoteerib üks osa opositsioonist, kes seadis oma osavõtu vältimatuks tingimuseks tagasipöördumise rahvusvahelise vahendamise juurde ja põhiseaduse range järgimise;

I.  arvestades, et 17. oktoobri 2016. aasta otsusega väidetava „poliitilise dialoogi“ (kus opositsioon ei osalenud) lõpuleviimise kohta lükati valimised edasi 2018. aasta aprillikuusse;

J.  arvestades, et opositsioon süüdistab president Kabilat ja tema valitsust tehniliste ja haldusmeetmete kasutamises, et valimisi edasi lükata ja põhiseadusega ette nähtud tähtajast kauemaks võimule jääda;

K.  arvestades, et mitmed vabaühendused on kaevanud selle üle, et Kongo kohtusüsteemi kasutatakse nende vaigistamiseks, kes ei nõustu president Kabila kolmandaks ametiajaks võimule jäämisega;

L.  arvestades, et viimaste kuude jooksul on inimõigusorganisatsioonid korduvalt teatanud inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabadusega seotud olukorra halvenemisest riigis, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate, poliitiliste aktivistide ja inimõiguste kaitsjate vastu, kes avaldavad vastuseisu püüdlustele võimaldada president Kabilal jääda võimule ka pärast põhiseaduses ette nähtud kahekordse ametiaja piiri ületamist;

M.  arvestades, et Kinshasas 19. ja 20. septembril 2016 toimunud meeleavalduste käigus sai teadete kohaselt rohkem kui 30 inimest surma ja paljud jäid kadunuks; arvestades, et liikumise LUCHA liikmeid hoitakse endiselt Gomas ebaseaduslikult vangistuses, ning arvestades, et mitmed meediakanalid, nt RFI, on suletud;

N.  arvestades, et Kongo DV-s on rohkelt olulisi loodusvarasid (kulda, kassiteriiti, kolumbiit-tantaliiti, metaani jne) ja et nende varade jätkuv ebaseaduslik kasutamine, eriti Kongo DV idaosas, on endiselt sageli relvastatud poolsõjaväeliste rühmituste kontrolli all ning aitab kaasa konflikti rahastamisele ja toetamisele, olles kogu piirkonna jaoks ebakindluse allikaks;

 

O.  arvestades, et rahvusvahelised äriühingud rahastavad relvastatud konflikti, et jätkata Kongo maapõue ekspluateerimist; arvestades, et ÜRO avaldatud aruannetes on seda tõsiasja korduvalt hukka mõistetud; arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevdirektori asetäitja Ibrahim Thiaw nentis 2015. aasta aprillis, et loodusvarade ekspluateerimisest saadav tulu on üle miljardi dollari aastas ning et suurem osa sellest – kuni 98 % kasumist – läheb rahvusvaheliste kontsernide taskusse ning ülejäänud 2 % kasutatakse Kongo DV relvastatud rühmituste toetamiseks;

P.  arvestades, et rahvusvahelised finantsasutused on oma struktuurilise kohandamise kavadega riiki veelgi nõrgestanud, tehes sellest eelkõige mäetööstussektori hargmaiste ettevõtjate jaoks juriidilise ja maksuparadiisi; arvestades, et Kongo majanduse alussammaste lammutamine ja tuhandete töötajate vallandamine rahvusvaheliste institutsioonide, eeskätt Maailmapanga mõjul on elanikkonnalt võtnud elatusvahendid ja halvendanud inimeste elamistingimusi, samal ajal kui ressursid on kasumlikult hõivanud ja majanduses võimutsevad suured, peamiselt läänemaailma tööstuskontsernid;

Q.  arvestades, et alates konflikti puhkemisest on toiduainete hinnad märkimisväärselt tõusnud, mis süvendab veelgi kohaliku elanikkonna vaesust ja toiduga kindlustamatust ning piirkonna ebastabiilsust; arvestades, et lisaks teravdab olukorda valitsuse kaasosalusel toimuv maa hõivamine hargmaiste ettevõtjate poolt;

R.  arvestades, et töötuse kasv, sotsiaalse olukorra halvenemine ja elanikkonna vaesumine on otsustavad tegurid piirkonna ebastabiilsuse kujunemisel;

1.  mõistab hukka kõik vägivallaaktid, inimõiguste rikkumised ja seksuaalvägivalla; väljendab solidaarsust aastate jooksul konflikti tõttu kannatava elanikkonnaga; mõistab veel kord hukka nn etnilise küsimuse ärakasutamise, mis on nõudnud piirkonnas miljoneid ohvreid ja ainult lõhestab elanikkonda;

2.  väljendab eelkõige muret vägivalla sagenemise pärast valimiste lähenedes; mõistab hukka igasuguse hirmutamise ja tagakiusamise, sealhulgas kohtusüsteemi kaudu, mis on suunatud inimõiguslaste, ajakirjanike, poliitiliste vastaste ja teiste sõltumatute või kriitiliste seisukohtade väljendajate vastu; rõhutab vajadust järgida ja kaitsta sõna- ja ühinemisvabadust ning rahumeelse kogunemise vabadust;

3.  nõuab kõigi meelevaldselt kinnipeetavate viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4.  mõistab hukka kaitse- ja julgeolekujõudude poolsed repressioonid; rõhutab, et surmavate relvade kasutamine rahumeelsete meeleavaldajate vastu on rangelt keelatud vastavalt ÜRO aluspõhimõtetele jõu kasutamise kohta, ning et õiguskaitsetöötajad ei tohi kasutada tulirelva;

5.  on seisukohal, et võitlus karistamatuse vastu humanitaarõiguse rikkumiste ning finants- ja majanduskuritegevuse korral on Kongo DV-s rahu taastamise üks vältimatu tingimus;

6.  toetab ÜRO ja Aafrika Liidu arvamust, mille kohaselt võimaldaks riigis praegu valitsevaid poliitilisi pingeid leevendada ainult selline dialoog, mis hõlmaks kõiki erakondi ja Kongo ühiskonna esindajaid, lähtuks rangelt põhiseadusest ja elanikkonna huvidest ning mille eesmärk oleks vabade, õiglaste, läbipaistvate ja usaldusväärsete valimiste korraldamine;

7.  on eriti mures naiste olukorra pärast riigis ning kuritegude ja diskrimineerimise pärast, mille all naised kannatavad; peab vältimatult vajalikuks ametivõimude ja rahvusvahelise üldsuse intensiivsemaid pingutusi, et teha lõpp massilise vägistamise kasutamisele sõjarelvana, tagada juurdepääs avalikele tasuta tervishoiuteenustele, sh seksuaaltervishoid, rasestumisvastased vahendid ja abort, ning edendada tõelist soolist võrdõiguslikkust;

8.  on lisaks seisukohal, et lapssõdurite kasutamise kaotamine peab olema ametivõimude ja rahvusvahelise üldsuse üks prioriteet;

9.  mõistab hukka selle, et Kongo elanikkonna elementaarsed vajadused ohverdatakse süstemaatiliselt hargmaiste ettevõtjate ja välisriikide majanduslike ja geopoliitiliste huvide nimel;

10.  on seetõttu seisukohal, et katastroofilist olukorda Kongo DV idaosas saab kestlikult lahendada ainult juhul, kui võetakse meetmeid selleks, et elanikkond saaks lõpuks loodusvaradest kasu; rõhutab, et selleks peab riik taastama oma suveräänsed õigused loodusvarade üle, seades sisse kontrolli välismaiste rahvusvaheliste äriühingute tegevuse üle ja arendades välja siseriikliku taristu oma tooraine kaevandamiseks, töötlemiseks ja turustamiseks, mis nõuab kõigi kaevandamis- ja metsatööde lepingute läbivaatamist ja kehtetuks tunnistamist kooskõlas Kongo põhiseaduse artikliga 56, et tagada rikkuse jaotumine võimalikult suure arvu elanike ja mitte üksnes väikese osa vahel;

11.  kinnitab vajadust tagada Kongo DV õigus sõltumatusele toiduainetega varustamisel, mis hõlmab põllumajandustootjate õigust toota toiduaineid oma rahva jaoks, tehes lõpu maa hõivamisele ja tagades põllumajandustootjatele juurdepääsu maale, seemnetele ja veele;

12.  palub rahvusvahelisel üldsusel ja eriti Kongo DV võlausaldajariikidel (eelkõige Belgial) kõrvaldada tõkked Kongo DV arengult ja seega rahu saavutamiselt, tühistades võla ja võlaintressid, mida riik jätkuvalt maksab, ning seades vabakaubanduslepingute ja struktuurilise kohandamise kavade asemel sisse tõelise rahvusvahelise koostöö, milles austatakse esmaseid inimõigusi ja Kongo riigi suveräänsust; kutsub Kongo DV ametivõime üles nõudma riigi võlgade auditit ja välismaiste võlausaldajate ees olevate kõikide ebaseaduslike võlgade kustutamist, et võlg täielikult likvideerida ja rahuldada riigi elanikkonna põhivajadused;

13.  palub Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel suurendada rahalist toetust ja humanitaarabi, et rahuldada nende inimeste pakilisi vajadusi; nõuab, et EL ja tema liikmesriigid annaksid abi annetustena, mitte laenudena, et võlakoormat mitte suurendada; taunib asjaolu, et paljud ELi liikmesriigid ei ole täitnud eesmärki eraldada selleks 0,7 % oma kogurahvatulust ja et teatavad liikmesriigid on vähendanud arenguabi protsentuaalset suurust; taunib asjaolu, et liikmesriigid vähendavad toiduabiprogrammides osalemist; nõuab tungivalt, et arenguabi ei kasutataks piiride sulgemiseks ja piirikontrolliks ega rändajate repatrieerimiseks; nõuab, et ELi ja liikmesriikide poolt Kongo DV-s antavat abi kasutataks eeskätt selliste sügavat ebavõrdsust tekitavate probleemide lahendamiseks nagu vaesus, krooniline alatoitlus, juurdepääs avalikele ja tervishoiuteenustele, sh seksuaal- ja reproduktiivtervishoid, ning samuti säästva arengu eesmärkide saavutamiseks; nõuab toiduabi suurendamist ja selle suunamist eeskätt kohalikele põllumajandustootjatele toiduainete ostmiseks;

14.  kinnitab, et kolmandates riikides tegutsevate Euroopa ettevõtete tegevus peab vastama täiel määral rahvusvahelistele inimõigustealastele standarditele; palub liikmesriikidel seetõttu tagada, et nende riikliku õiguse alusel tegutsevad äriühingud ei eiraks inimõiguste austamise ning sotsiaalsete, tervishoiu- ja keskkonnanormide järgimise nõudeid, mida äriühingud peavad täitma, kui nad asuvad kolmandasse riiki või tegelevad äritegevusega kolmandas riigis; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid Euroopa ettevõtete vastu, kes neid norme ei järgi ega paku otseselt või kaudselt nende vastutusvaldkonnas toime pandud inimõiguste rikkumiste ohvritele piisavat hüvitust;

15.  nõuab eelkõige, et Kongo DVs viidaks läbi sõltumatu uurimine sotsiaalsete ja keskkonnaalaste normide järgimise kohta Euroopa ettevõtete poolt, eelkõige loodusvarade sektoris, ning nende ettevõtete võimalike seoste kohta relvastatud rühmituste rahastamisega; nõuab samuti rahvusvahelise uurimise algatamist, et uurida väidetavaid seoseid struktuurilise kohandamise kavade, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide rahalise toetuse ja riigis toime pandud kuritegude vahel;

16.  on vastu mis tahes katsetele kaugendada ELi rändepoliitika kolmandatesse riikidesse; mõistab hukka asjaolu, et Rabati protsess, mille osaline Kongo DV on, ei võimalda üldse tegeleda rände sügavamate põhjustega, vaid üksnes edendab tagasisaatmise ja tagasivõtmise poliitikat; on seisukohal, et selline poliitika on vastuolus vaba liikumise õiguse ja varjupaigaõigusega; nõuab seetõttu Rabati protsessi raames Kongo DVga peetavate läbirääkimiste viivitamatut peatamist;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele.