Päätöslauselmaesitys - B8-1315/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1315/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1315/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1315/2016
Hyväksytyt tekstit :

B8-1315/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa

(2016/3001(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat, erityisesti 7. lokakuuta 2010, 9. heinäkuuta 2015 ja 10. maaliskuuta antamansa päätöslauselmat sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmat ja erityisesti 15. kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain ja erityisesti sen 56 artiklan, jonka mukaan mikä tahansa säädös, sopimus, yleissopimus, järjestely tai muu toimi, jolla riistetään kansakunnalta, luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä kokonaan tai osittain niiden luonnonvaroja tai -rikkauksia hyödyntämällä saama toimeentulo, luokitellaan ryöstöksi, joka on laissa rangaistavaksi säädetty rikos, sanotun kuitenkaan rajoittamatta talousrikoksia koskevia kansainvälisiä säännöksiä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan (ACHPR),

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen 3 artiklan ja toisen pöytäkirjan, joilla kielletään mielivaltaiset teloitukset, raiskaus, pakkovärväys ja muut julmuudet,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2015 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2211, jolla jatkettiin 31. maaliskuuta 2016 saakka Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaation (MONUSCO) toimeksiantoa,

–  ottaa huomioon Saharov-palkinnon myöntämisen vuonna 2014 kongolaiselle gynekologille Denis Mukwegelle hänen toiminnastaan naisten oikeuksien suojelemiseksi Kongossa,

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2015 hyväksymänsä kannan konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien tuojien sertifiointiin,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 annetun YK:n ympäristöohjelman (UNEP) selvityksen järjestäytyneitä rikollisryhmiä hyödyttävästä luonnonvarojen laittomasta hyödyntämisestä ja kaupasta,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että aseellisten ryhmien lisääntyminen, sekasorto ja vakaan valtion puuttuminen, YK:n kyvyttömyys vastata johdonmukaisella tavalla kansanmurhaan ja sen seurauksiin sekä sellaisten maiden osasyyllisyys, joilla on alueella etuja, kuten Yhdysvalloilla ja Ranskalla, ovat johtaneet dramaattiseen tilanteeseen, jossa on saanut surmansa vuodesta 1996 alkaen useita satoja tuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä, enimmäkseen siviilejä, muun muassa vuoden 1996 ja 1998 sodista johtuvien aliravitsemuksen, sairauksien ja köyhyyden vuoksi; toteaa, että tilanteella on vielä nykyäänkin vaikutuksia maassa;

B.  ottaa huomioon, että YK:n lastenrahaston (Unicef) mukaan perinataalikuolleisuus väheni 30 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2014: 148 lapsesta 1 000:ta syntynyttä kohti vuonna 2007 104 lapseen vuonna 2014; ottaa huomioon, että nuorten äitien kuolleisuus laski 35 prosenttia: 1 289 synnyttäjästä 100 000:ta synnytystä kohti vuonna 2007 846 synnyttäjään vuonna 2014;

C.  ottaa huomioon epävakauden, joka on jälleen ollut tunnusomaista Kongon demokraattiselle tasavallalle vuodesta 2012 alkaen ja joka on johtanut useisiin tuhansiin uhreihin taistelujen ja julmuuksien yhteydessä erityisesti Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa maan itäosassa; ottaa huomioon, että humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan 31. heinäkuuta 2015 maassa oli noin 1,5 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä, mikä on seitsemän prosenttia maan koko väestöstä; toteaa, että yli 400 000 kongolaista pakolaista elää edelleen maanpaossa; ottaa huomioon, että vakavaa humanitaarista kriisiä pakenevia pakolaisia saapuu naapurimaasta Keski-Afrikan tasavallasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

D.  ottaa huomioon, että sotaa käyviä osapuolia ovat Ruandan demokraattinen vapautusarmeija (hutujen puolisotilaalliset joukot), Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta vastustava Ruandan tukema RCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie), Ugandassa tapahtuneesta kapinasta alkunsa saanut Herran vastarinta-armeija (LRA), Mai Mai -joukot Katangassa ja Mouvement populaire d’autodéfense -ryhmä (MPA); toteaa, että vaikka jotkut ryhmät ovat olleet demobilisoituja vuodesta 2010 alkaen ja joissakin tapauksissa ne on osittain sisällytetty Kongon demokraattisen tasavallan armeijaan (FARDC), turvattomuus jatkuu edelleen; katsoo, että ”etnisen kysymyksen” välineellistyminen alueella on lietsonut voimakkaasti konflikteja ja jakaa edelleen alueita;

E.  ottaa huomioon lukuisat sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, vakavat ihmisoikeusloukkaukset, oppositioon kohdistuvat entistä voimakkaammat tukahduttamistoimet, naisten ja tyttöjen joukkoraiskaukset ja suuret väestönsiirrot; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on virallisten lukujen mukaan ollut ainakin 200 000 raiskauksen uhria vuodesta 1996 alkaen ja varmasti paljon enemmän, sillä monet raiskaukset jäävät kirjaamatta; ottaa huomioon, että kaikki sotaa käyvät osapuolet, myös virallisen armeijan joukot, käyttävät raiskausta sodankäynnin aseena; ottaa huomioon, että pakkovärväys ja erityisesti lasten pakkovärväys taistelijoiksi on yleistä Kongon demokraattisessa tasavallassa;

F.  toteaa, että virallista armeijaa (FARDC) syytetään säännöllisesti väärinkäytöksistä; ottaa huomioon, että hallitus hyväksyi lokakuussa 2012 toimintasuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan armeijan ja turvallisuusjoukkojen harjoittama lasten värväys, seksuaalinen väkivalta ja muut vakavat lapsen oikeuksien loukkaukset; toteaa, että ongelmia on edelleen ja rankaisematta jättäminen jatkuu;

G.  toteaa, että vuonna 1999 perustettu MONUSCO (Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa) on täysin epäonnistunut, sillä sen avulla ei ole onnistuttu parantamaan sodan ankarasti koetteleman siviiliväestön tilannetta ja sen tuki Kongon kansalliselle armeijalle (FARDC) on vain lisännyt armeijan tekemiä rikoksia; ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun sotilaallinen yhteistyö MONUSCOn ja FARDC:n välillä keskeytettiin helmikuussa 2015, YK:n päätti 2. maaliskuuta 2016 jatkaa sotilaallisen tuen myöntämisestä hallituksen joukoille;

H.  ottaa huomioon, että perustuslain mukaan seuraavat presidentinvaalit on pidettävä joulukuussa 2016; ottaa huomioon, että perustuslaissa Kongon demokraattisen tasavallan presidentin toimikaudet on rajoitettu kahteen; ottaa huomioon, että presidentti Joseph Kabila on halunnut tarkistaa nykyistä vaalilakia vaalien siirtämiseksi vuotta 2016 myöhemmäksi, mikä on aiheuttanut poliittisia jännitteitä, mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksia, joissa on kuollut useita kymmeniä ihmisiä; ottaa huomioon, että Joseph Kabila on päättänyt järjestää kansallisen poliittisen vuoropuhelun, jota osa oppositiosta on boikotoinut, sillä sen ehdottomana ennakkovaatimuksena osallistumiselle oli kansainvälinen sovittelu ja perustuslain ehdoton noudattaminen;

I.  ottaa huomioon, että 17. lokakuuta 2016 näennäisen ”poliittisen vuoropuhelun” (siis ilman opposition osallistumista) päätteeksi tehdyllä päätöksellä vaalien ajankohtaa siirrettiin huhtikuuhun 2018;

J.  toteaa, että oppositio syyttää presidentti Joseph Kabilaa hallinnollisten ja teknisten keinojen käyttämisestä vaalien viivyttämiseksi ja vallassa pysymiseksi perustuslain mukaisen kautensa jälkeen;

K.  ottaa huomioon, että useiden kansalaisjärjestöjen mukaan Kongon oikeuslaitosta käytetään vaientamaan henkilöt, jotka vastustavat ajatusta presidentti Kabilan kolmannesta presidenttikaudesta;

L.  ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana ihmisoikeusjärjestöt ovat useaan kertaan ilmoittaneet ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevan tilanteen huonontuneen maassa, mikä on ilmennyt erityisesti kohtuuttomana voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia, poliittisia aktivisteja ja ihmisoikeusaktivisteja vastaan, jotka vastustavat yrityksiä antaa presidentti Kabilalle mahdollisuus jäädä valtaan perustuslaissa vahvistettuja kahta toimikautta pidemmäksi ajaksi;

M.  ottaa huomioon, että yli 30 henkilön ilmoitettiin kuolleen Kinshasassa 19. ja 20. syyskuuta 2016 järjestetyissä mielenosoituksissa ja että myös kadonneita on suuri määrä; ottaa huomioon, että LUCHA-liikkeen jäseniä on yhä laittomasti pidätettyinä Gomassa ja että tiedotustoimistoja, kuten RFI:n toimisto, on suljettu;

N.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on runsaat luonnonvarat (kultaa, kassiteriittia, kolumbiitti-tantaliittia, metaania jne.) ja näitä luonnonvaroja hyödynnetään jatkuvasti laittomasti erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa, jossa ne ovat edelleen usein aseellisten puolisotilaallisten ryhmien valvonnassa, mikä auttaa rahoittamaan ja tukemaan konfliktia ja aiheuttaa turvattomuutta koko alueella;

O.  katsoo, että monikansalliset yhtiöt rahoittavat aseellista konfliktia voidakseen jatkaa Kongon maaperän luonnonvarojen hyödyntämistä; toteaa, että tämä on todettu useaan kertaan YK:n julkaisemissa raporteissa; ottaa huomioon, että YK:n ympäristöohjelman (UNEP) apulaisjohtaja Ibrahim Thiaw ilmoitti huhtikuussa 2015, että vuosittain luonnonvaroja hyödynnetään yli miljardin dollarin arvosta ja että suurin osa – jopa 98 prosenttia – tuotosta päätyy kansainvälisille yhtiöille ja jäljelle jäävä kaksi prosenttia sisäisille aseellisille ryhmille;

P.  toteaa, että kansainvälisten rahoituslaitosten rakennesopeutusohjelmat ovat heikentäneet entisestään maata tekemällä siitä monikansallisille yrityksille oikeudellisen ja veroparatiisin erityisesti kaivostoiminnan alalla; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan talouden kulmakivien purkaminen ja tuhansien työntekijöiden irtisanominen, jotka ovat kytköksissä kansainvälisiin elimiin ja etenkin Maailmanpankkiin, ovat johtaneet toimeentulon menetyksiin ja väestön elinolojen huononemiseen lähinnä länsimaisten suurten teollisuuskonsernien eduksi niiden anastaessa luonnonvarat ja hallitessa taloutta;

Q.  ottaa huomioon, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti konfliktin alkamisen jälkeen, mikä pahentaa entisestään paikallisten asukkaiden köyhyyttä ja heikentää elintarviketurvaa ja alueen vakautta; toteaa, että tilannetta pahentaa monikansallisten yhtiöiden harjoittama maananastus, johon hallitus on osasyyllinen;

R.  toteaa, että kasvava työttömyys, sosiaalisten olojen heikentyminen ja väestön köyhtyminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka luovat epävakautta alueelle;

1.  tuomitsee kaikki väkivallanteot, ihmisoikeusloukkaukset ja seksuaalisen väkivallan; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille, joita vuosia kestäneet konfliktit ovat koetelleet; tuomitsee uudelleen ”etnisen kysymyksen” välineellistämisen, sillä se on johtanut miljooniin uhreihin alueella ja ainoastaan jakaa väestöä;

2.  on erityisen huolestunut väkivaltaisuuksien lisääntymisestä vaalien alla; tuomitsee ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, poliittisiin vastustajiin ja muihin riippumattomiin tai kriittisiin ääniin kohdistuvan kaikenlaisen, myös oikeudellisen, pelottelun ja ahdistelun; painottaa tarvetta kunnioittaa ja suojella sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen;

3.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt;

4.  tuomitsee asevoimien ja turvallisuuselinten toteuttamat tukahduttamistoimet; korostaa, että tappavien aseiden käyttäminen rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan on ankarasti kielletty YK:n laatimien lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevien perusperiaatteiden mukaan ja että lainvalvontaviranomaiset eivät saa käyttää tuliaseita;

5.  katsoo, että rankaisemattomuuden torjunta, kun on kyse humanitaarisen oikeuden loukkauksista ja talousrikoksista, on yksi ehdottomista edellytyksistä rauhan palauttamiselle Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

6.  kannattaa YK:n ja Afrikan unionin näkemystä, jonka mukaan maassa tällä hetkellä vallitsevaa poliittista jännitystä voidaan lieventää ainoastaan kaikki Kongon yhteiskunnan osapuolet ja edustajat mukaan ottavan vuoropuhelun avulla perustuslakia tinkimättä noudattaen ja maan asukkaiden etujen mukaisesti siten, että tavoitteena on vapaiden, oikeudenmukaisten, avoimien ja uskottavien vaalien järjestäminen;

7.  on erityisen huolestunut naisten tilanteesta maassa ja heihin kohdistuvista rikoksista ja syrjinnästä; katsoo, että on välttämätöntä lisätä viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön toimia, jotta saadaan loppumaan joukkoraiskausten käyttäminen sodankäynnin välineenä ja jotta voidaan taata julkisen ja maksuttoman terveydenhuollon saatavuus muun muassa gynekologisen hoidon, ehkäisyn ja abortin osalta ja edistää tosiasiallista sukupuolten tasa-arvoa;

8.  katsoo myös, että lapsisotilaiden käytön lopettaminen on asetettava viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön ensisijaiseksi painopisteeksi;

9.  tuomitsee sen, että Kongon demokraattisen tasavallan väestön perustarpeet uhrataan järjestelmällisesti monikansallisten yritysten ja ulkovaltojen taloudellisten ja geopoliittisten etujen vuoksi;

10.  katsoo, että dramaattinen tilanne Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa voidaan ratkaista kestävällä tavalla ainoastaan toteuttamalla toimia, joiden ansiosta väestö hyötyy viimeinkin luonnonvaroista; painottaa, että tämän toteuttamiseksi maan on saatava takaisin oikeutensa määrätä itse luonnonvaroistaan ottamalla käyttöön ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta ja kehittämällä kansallisia infrastruktuureja raaka-aineiden hyödyntämiseksi, jalostamiseksi ja markkinoimiseksi, mikä merkitsee kaikkien kaivos- ja metsäsopimusten tarkistamista ja purkamista Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain 56 pykälän mukaisesti, jotta varmistetaan, että rikkauksista hyötyvät harvojen sijasta mahdollisimman monet;

11.  korostaa, että on tarpeen varmistaa Kongon demokraattisen tasavallan oikeus elintarvikeomavaraisuuteen, johon kuuluvat viljelijöiden oikeus tuottaa elintarvikkeita omalle kansalleen, maananastuksen lopettaminen ja sen varmistaminen, että viljelijät saavat käyttöönsä maata, siemeniä ja vettä;

12.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan velkojia (ja etenkin Belgiaa) poistamaan esteet Kongon demokraattisen tasavallan kehitykseltä ja rauhalta antamalla anteeksi velat ja velkojen korot, joita maa maksaa edelleen, ja toteuttamalla todellista kansainvälistä yhteistyötä, jossa kunnioitetaan perustavia ihmisoikeuksia ja Kongon demokraattisen tasavallan suvereniteettia vapaakauppasopimusten ja rakennesopeutusohjelmien sijasta; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia vaatimaan, että maan velat tarkastetaan ja kaikki laittomat ulkomaisten velkojien velat perutaan velkojen poistamiseksi kokonaan, jotta voidaan tyydyttää väestön inhimilliset perustarpeet;

13.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan lisää taloudellista tukea ja humanitaarista apua väestön kiireellisten tarpeiden tyydyttämiseksi; pyytää, että unionin ja jäsenvaltioiden apu annetaan lahjoituksina eikä lainoina, jotta ei lisätä velkataakkaa; pitää valitettavana, että useat unionin jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet tavoitetta antaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun ja että jotkut ovat alentaneet kehitysapunsa prosenttiosuutta; pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden osallistuminen elintarvikeapuohjelmiin on vähentynyt; vaatii, että kehitysapua ei saisi käyttää rajojen sulkemiseen, rajavalvontaan tai muuttajien takaisinottamisen varmistamiseen; vaatii, että unionin ja jäsenvaltioiden Kongon demokraattiselle tasavallalle antamaa apua käytetään ensisijaisesti sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka liittyvät eriarvoisuuteen, köyhyyteen, krooniseen aliravitsemukseen, terveyspalvelujen ja julkisten palvelujen, muun muassa gynekologisten ja lisääntymisterveydenhuollon palvelujen, saatavuuteen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen; vaatii myös, että elintarvikeapua lisätään ja että se suunnataan ensisijaisesti elintarvikkeiden ostamiseen paikallisilta viljelijöiltä;

14.  katsoo, että kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten on noudatettava täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset eivät toimi piittaamatta ihmisoikeuksista ja sosiaalisista normeista sekä terveys- ja ympäristönormeista, jotka sitovat niitä, kun ne sijoittuvat kolmanteen maahan tai harjoittavat toimintaansa kolmannessa maassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdistamaan tarvittavia toimia eurooppalaisiin yrityksiin, jotka eivät noudata näitä normeja tai jotka eivät maksa riittäviä korvauksia sellaisten ihmisoikeusrikkomusten uhreille, joista ne ovat suoraan tai epäsuorasti vastuussa;

15.  vaatii erityisesti, että Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutetaan riippumaton tutkimus siitä, miten eurooppalaiset yritykset noudattavat sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä normeja erityisesti luonnonvarojen osalta, ja yhteyksistä, joita näillä yrityksillä saattaa olla aseellisten ryhmien rahoittamiseen; pyytää lisäksi suorittamaan kansainvälisen tutkimuksen, jolla selvitetään väitteet rakennesopeutusohjelmien, kansainvälisten rahoituslaitosten antaman rahoituksen ja maassa tehtyjen rikosten välisistä yhteyksistä;

16.  vastustaa kaikkia pyrkimyksiä ulkoistaa unionin maahanmuuttopolitiikka kolmansiin maihin; katsoo, että Rabatin prosessi, johon Kongon demokraattinen tasavalta osallistuu, ei mahdollista missään tapauksessa puuttumista muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaan ainoastaan edistää palauttamis- ja takaisinottotoimia; katsoo, että nämä toimet ovat vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden ja turvapaikkaoikeuden vastaisia; kehottaa siksi lopettamaan välittömästi Rabatin prosessin puitteissa käytävät neuvottelut Kongon demokraattisen tasavallan kanssa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.