Návrh uznesenia - B8-1315/2016Návrh uznesenia
B8-1315/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Konžskej demokratickej republike

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1315/2016
Predkladané texty :
B8-1315/2016
Prijaté texty :

B8-1315/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike

(2016/3001(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä zo 7. októbra 2010, 9. júla 2015 a 10. marca 2016, ako aj uznesenia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, najmä na uznesenie z 15. júna 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky (KDR), a najmä jej článok 56, v ktorom sa uvádza, že „každý akt, dohovor, každá dohoda alebo iná skutočnosť, v dôsledku ktorej boli národ, fyzické alebo právnické osoba pozbavené všetkých alebo časti prostriedkov na živobytie pochádzajúcich z ich vlastných zdrojov alebo prírodného bohatstva, sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia medzinárodných hospodárskych trestných činov, považuje za trestný čin rabovania a trestá sa podľa zákona“,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na článok 3 Ženevského dohovoru z roku 1949, ako aj jeho protokol II, ktoré zakazujú mimosúdne popravy, znásilňovanie, nútené verbovanie do armády a ďalšie ukrutnosti,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2211 z marca 2015, ktorá predĺžila mandát misie OSN pre stabilizáciu v Konžskej demokratickej republike (Munosco) do 31. marca 2016,

–  so zreteľom na odovzdávanie Sacharovovej ceny v roku 2014 Dr. Denisovi Mukwegemu, konžskému gynekológovi, za jeho boj za ochranu práv žien v Kongu,

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú 20. mája 2015 k certifikácii dovozcov určitých nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach,

–  so zreteľom na správu UNEP z 15. apríla 2015 o nezákonnom využívaní prírodných zdrojov a obchode s nimi v prospech organizovaných zločineckých skupín,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže nárast počtu ozbrojených frakcií, dezorganizácia a neexistencia stabilného štátu, neschopnosť OSN súdržným spôsobom brániť genocíde a jej dôsledkom a spolupáchateľstvo krajín, ktoré majú záujmy v regióne, napríklad USA a Francúzsko, viedli k dramatickej situácii, ktorá priniesla od roku 1996 niekoľko sto tisíc, či dokonca miliónov mŕtvych, väčšinou civilných obyvateľov, ktorí sa stali obeťami najmä podvýživy, chorôb a chudoby v dôsledku vojen v rokoch 1996 a 1998; keďže dôsledky tejto situácie pretrvávajú v krajine dodnes;

B.  keďže podľa Detského fondu OSN (UNICEF) perinatálna úmrtnosť klesla v rokoch 2007 až 2014 o 30 %: zo 148 na 1 000 narodených detí v roku 2007 na 104 v roku 2014, keďže úmrtnosť mladých matiek klesla o 35 %: z 1 289 na 100 000 pôrodov v roku 2007 na 846 v roku 2014;

C.  keďže nestabilita, ktorá od roku 2012 opäť charakterizuje KDR a ktorá priniesla niekoľko tisíc obetí bojov a ukrutností, ku ktorým dochádza najmä v provinciách Severné Kivu a Južné Kivu na východe krajiny; keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) k 31. júlu 2015 bolo vnútorne vysídlených približne 1,5 milióna osôb, t. j. 7 % celkového obyvateľstva krajiny; keďže viac ako 400 000 konžských utečencov stále žije v exile; keďže utečenci, ktorí utekajú pred vážnou humanitárnou krízou v susednej Stredoafrickej republike, prichádzajú do KDR;

D.  keďže medzi bojujúcimi stranami sú Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (hutské milície), RCD-Goma (Konžské zhromaždenie za demokraciu), podporované Rwandou proti vláde KDR, Armáda božieho odporu (LRA), ktorá vznikla z povstania v Ugande, skupina „maï maï“ z Katangy a Ľudové hnutie sebaobrany (MPA); hoci niektoré frakcie boli demobilizované od roku 2010, pričom v niektorých prípadoch boli čiastočne začlenené do konžskej armády (FARDC), nedostatočná bezpečnosť pretrváva; keďže účelové využívanie „etnickej otázky“ v regióne výrazne vyostrilo konflikty a naďalej rozdeľuje územia;

E.  zohľadňujúc mnohé vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, rozsiahle porušovanie ľudských práv, zostrenie potláčania opozície, hromadné znásilnenia žien a dievčat a hromadné presídľovanie obyvateľstva; keďže znásilňovanie v Konžskej demokratickej republike malo od roku 1996 oficiálne najmenej 200 000 obetí a v skutočnosti oveľa viac, pretože mnohé znásilnenia nie sú zaznamenané; keďže znásilnenie je vojnová zbraň, ktorú využívajú všetky bojujúce strany vrátane oficiálnych ozbrojených síl; keďže nútené verbovanie do armády, najmä detí, aby sa z nich stali vojaci, je bežný jav v Konžskej demokratickej republike;

F.  keďže riadna armáda (FARDC) je pravidelne obviňovaná z ukrutností; keďže v októbri 2012 vláda prijala akčný plán na ukončenie verbovania detí, sexuálneho násilia a iného závažného porušovania práv detí ozbrojenými a bezpečnostnými silami; keďže odvtedy problémy pretrvávajú a stále panuje beztrestnosť;

 

G.  keďže bilancia misie MONUSCO (Misia OSN pre stabilizáciu v KDR), ktorá bola zriadená v roku 1999, je absolútnym neúspechom, pretože sa misii nepodarilo zlepšiť osud civilného obyvateľstva ťažko postihnutého vojnou a jej podpora národnej konžskej armády (FARDC) iba posilnila zločiny páchané armádou; keďže po pozastavení vojenskej spolupráce medzi misiou MONUSCO a FARDC vo februári 2015 sa OSN 2. marca 2016 rozhodla obnoviť vojenskú podporu pre vládne sily;

H.  keďže podľa ústavy sa majú budúce prezidentské voľby konať v decembri 2016; keďže mandát prezidenta KDR je obmedzený konžskou ústavou na dve volebné obdobia; keďže prezident Joseph Kabila chcel zrevidovať volebný zákon s cieľom posunúť voľby po roku 2016, čo spôsobilo politické pnutie, manifestácie a vzplanutie násilia s niekoľkými desiatkami mŕtvych; keďže Joseph Kabila sa rozhodol zorganizovať národný politický dialóg, ktorý bojkotuje jedna opozičná strana, ktorá si ako nevyhnutnú podmienku svojej účasti kladie medzinárodnú mediáciu a prísne dodržiavanie ústavy;

I.  keďže podľa rozhodnutia zo 17. októbra 2016 týkajúce sa ukončenia tzv. „politického dialógu“ (pretože je bez účasti opozície) sa termín volieb odložil na apríli 2018;

J.  keďže opozícia obviňuje prezidenta Kabilu a jeho vládu, že využíva administratívne a technické prostriedky na zdržanie volieb a zotrvanie pri moci aj po skončení ústavného mandátu;

K.  keďže mnohé mimovládne organizácie kritizujú skutočnosť, že konžské súdnictvo sa využíva na umlčanie tých, ktorí nesúhlasia s myšlienkou tretieho mandátu prezidenta Kabilu;

L.  keďže v posledných mesiacoch organizácie na ochranu ľudských práv pri viacerých príležitostiach poukázali na zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v krajine, najmä na nadmerné používanie sily proti pokojným demonštrantom, politickým aktivistom a ochrancom ľudských práv, ktorí nesúhlasia s pokusmi o umožnenie prezidentovi Kabilovi zostať pri moci nad ústavou stanovený limit dvoch volebných období;

M.  keďže viac než 30 osôb bolo údajne zabitých počas demonštrácií v dňoch 19. a 20. septembra 2016 v Kinshase a mnohí ďalší sú nezvestní; keďže členovia hnutia LUCHA sú naďalej nezákonne zadržiavaní v Gome a keďže tlačové kancelárie ako RFI boli zatvorené;

N.  keďže KDR má bohaté prírodné zdroje (zlato, kasiterit, koltán, metán atď.) a pokračujúca nezákonná ťažba týchto zdrojov, ktoré sú predovšetkým na východe KDR ešte stále pod kontrolou ozbrojených polovojenských skupín, pomáha financovať a podporovať konflikt a je stále zdrojom neistoty v celom regióne;

 

O.  keďže nadnárodné spoločnosti financujú ozbrojený konflikt s cieľom pokračovať vo využívaní konžského nerastného bohatstva; keďže tento jav bol opakovane odsúdený v správach OSN; keďže Ibrahim Thiaw, zástupca výkonného riaditeľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), v apríli 2015 uviedol, že sa každoročne vyťažia prírodné zdroje v hodnote viac ako miliarda USD a že väčšina ziskov – až 98 % – ide medzinárodným skupinám, pričom zvyšné 2 % financujú vnútorné ozbrojené skupiny;

P.  keďže medzinárodné finančné inštitúcie prostredníctvom plánov štrukturálnych úprav ešte viac oslabili krajinu, z ktorej urobili právny a daňový raj pre nadnárodné spoločnosti, a to najmä v ťažobnom priemysle; keďže rozklad pilierov konžského hospodárstva a prepustenie tisícov pracovníkov v súvislosti s medzinárodnými inštitúciami, v prvom rade Svetovou bankou, má za následok stratu živobytia a zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v prospech veľkých priemyselných skupín, najmä zo Západu, ktoré sa zmocňujú zdrojov a ovládajú hospodárstvo;

Q.  keďže ceny potravín sa od začiatku konfliktu výrazne zvýšili, čím sa ešte zvýšila chudoba a potravinová neistota miestneho obyvateľstva, ako aj nestabilita v regióne; keďže situácia sa ďalej zhoršuje zaberaním pôdy nadnárodnými spoločnosťami za spoluúčasti vlády;

R.  keďže zvyšovanie nezamestnanosti, zhoršovanie sociálnej situácie a ochudobňovanie obyvateľstva sú kľúčovými faktormi nestabilitu regiónu;

1.  odsudzuje všetky násilné činy, porušovanie ľudských práv a sexuálne násilie; vyjadruje solidaritu všetkému obyvateľstvu postihnutému rokmi konfliktu; znovu odsudzuje účelové využívanie „etnickej otázky“, ktorá priniesla milióny obetí v regióne a slúži iba na rozdelenie obyvateľstva;

2.  vyjadruje osobitné znepokojenie v súvislosti so stupňujúcim sa násilím pred blížiacimi sa voľbami; odsudzuje všetky formy zastrašovania a prenasledovania – aj súdneho – obhajcov ľudských práv, novinárov, politických oponentov a iných nezávislých alebo kritických hlasov; zdôrazňuje potrebu dodržiavať a chrániť práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

3.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané;

4.  odsudzuje represie pod vedením obranných a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že je prísne zakázané používať smrtiace zbrane proti pokojným demonštrantom v súlade so základnými zásadami OSN pre použitie sily a že orgány presadzovania práva nesmú používať strelné zbrane;

5.  domnieva sa, že boj proti beztrestnosti, pokiaľ ide o porušovanie humanitárneho práva a hospodárske a finančné trestné činy, je nevyhnutným predpokladom opätovného nastolenia mieru v KDR;

6.  súhlasí so stanoviskom OSN a Africkej únie, podľa ktorého len dialóg zahŕňajúci všetky strany a zástupcov konžskej spoločnosti pri plnom rešpektovaní ústavy a záujmov obyvateľstva, zameraný na zabezpečenie konania slobodných, spravodlivých, transparentných a dôveryhodných volieb, umožní zmierniť súčasné politické napätie v krajine;

7.  vyjadruje veľké znepokojenie v súvislosti so situáciou žien v krajine, ako aj so zločinmi a diskrimináciou, ktorých sú ženy obeťami; považuje za nevyhnutné zvýšiť úsilie orgánov a medzinárodného spoločenstva s cieľom zastaviť hromadné znásilňovanie ako techniku vojny, zaručiť prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti sexuálneho zdravia, antikoncepcie a interrupcie, a podporovať skutočnú rovnosť medzi ženami a mužmi;

8.  domnieva sa tiež, že ukončenie javu detských vojakov musí byť pre orgány a medzinárodné spoločenstvo prioritou;

9.  odsudzuje skutočnosť, že základné potreby konžského obyvateľstva sú systematicky obetované v prospech hospodárskych a geopolitických záujmov nadnárodných spoločností a cudzích mocností;

10.  domnieva sa preto, že k trvalému riešeniu dramatickej situácie vo východnej časti KDR možno dospieť len vtedy, ak sa vyvinie úsilie o to, aby malo obyvateľstvo konečne prospech z prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že na dosiahnutie tohto cieľa musí krajina obnoviť zvrchovanosť nad svojimi prírodnými zdrojmi zriadením kontroly nad činnosťou zahraničných nadnárodných spoločností a rozvojom národnej infraštruktúry na ťažbu, spracovanie a predaj surovín, čo znamená revíziu a zrušenie všetkých zmlúv o ťažbe nerastných surovín a dreva v súlade s článkom 56 Konžskej ústavy, aby sa zabezpečilo, že tieto zdroje využíva čo najviac ľudí, a nie menšina;

11.  opätovne potvrdzuje, že je potrebné zaručiť právo KDR na potravinovú sebestačnosť, vrátane práva poľnohospodárov na výrobu potravín pre svojich ľudí, skoncovania so zaberaním pôdy a zabezpečenia prístupu poľnohospodárov k pôde, osivu a vode;

12.  žiada medzinárodné spoločenstvo, a najmä „veriteľské“ krajiny vo vzťahu ku KDR (predovšetkým Belgicko), aby odstránili prekážky rozvoja KDR, a teda prekážky mieru, a to zrušením dlhu a úrokov z dlhu, ktoré krajina stále spláca, ako aj nadviazaním skutočnej medzinárodnej spolupráce rešpektujúcej základné ľudské práva a suverenitu konžského štátu namiesto dohôd o voľnom obchode a plánov štrukturálnych úprav; vyzýva orgány KDR, aby vyžadovali audit svojich dlhov a zrušenie všetkých nezákonných dlhov voči zahraničným veriteľom s cieľom úplne zrušiť dlh a uspokojiť základné ľudské potreby obyvateľstva;

13.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú podporu a humanitárnu pomoc s cieľom uspokojiť naliehavé potreby týchto ľudí; požaduje, aby sa pomoc EÚ a členských štátov poskytovala vo forme darov a nie pôžičiek a aby sa tak nezvyšovala dlhová záťaž; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty Únie stále nedosiahli cieľ spočívajúci v tom, že na tento účel venujú 0,7 % svojho HNP, ako aj nad tým, že v prípade niektorých štátov tento percentuálny podiel rozvojovej pomoci poklesol; vyjadruje poľutovanie nad poklesom účasti členských štátov v programoch potravinovej pomoci; naliehavo žiada, aby sa rozvojová pomoc nevyužívala na obmedzovanie ani kontrolu hraníc a ani na zaistenie readmisie migrantov; žiada, aby sa pomocou, ktorú poskytuje Únia a členské štáty KDR, riešili predovšetkým problémy veľkej nerovnosti, chudoby, chronickej podvýživy, prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejným službám, najmä zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj plnenia cieľov v oblasti udržateľného rozvoja; rovnako žiada, aby sa zvýšila potravinová pomoc a aby bola prioritne určená na nákup potravín od miestnych roľníkov;

14.  opätovne potvrdzuje, že činnosti spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích krajinách by mali byť v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, aby podniky, ktoré sa riadia ich vnútroštátnym právom, dodržiavali ľudské práva a sociálne, zdravotné a environmentálne normy, ktoré sa na ne vzťahujú v prípade usídlenia v tretej krajine alebo vykonávania činnosti v tretej krajine; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia proti európskym spoločnostiam, ktoré tieto normy nedodržiavajú a ktoré obetiam porušovania ľudských práv, za ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovedné, neposkytujú primerané odškodnenie;

15.  žiada najmä, pokiaľ ide o KDR, zriadenie nezávislého vyšetrovania dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem zo strany európskych podnikov najmä v oblasti zdrojov a väzieb, ktoré tieto spoločnosti môžu mať s financovaním ozbrojených skupín; takisto žiada medzinárodné vyšetrovanie na objasnenie obvinení zo spoluviny, pokiaľ ide o spojenie medzi programami štrukturálnych úprav, finančnou podporou medzinárodných finančných inštitúcií a zločinmi páchanými v krajine;

16.  je proti akémukoľvek pokusu o externalizáciu migračných politík EÚ na tretie krajiny; odsudzuje skutočnosť, že rabatský proces, na ktorom sa KDR podieľa, v žiadnom prípade neumožňuje riešiť základné príčiny migrácie, ale umožňuje len podporovať politiku návratu a readmisie; domnieva sa, že tieto politiky sú v rozpore s právom na voľný pohyb a právom na azyl; v tejto súvislosti požaduje okamžité zastavenie rokovaní s KDR v rámci rabatského procesu;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín oblasti Veľkých jazier, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.