Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1316/2016

Esitatud tekstid :

B8-1316/2016

Arutelud :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0479

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 162kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.753v01-00
 
B8-1316/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))  
B8-1316/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta ja 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2277 (2016),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2293 (2016),

–  võttes arvesse Cotonou lepingu artiklit 8,

–  võttes arvesse Joseph Kabila 15. novembri 2016. aasta kõnet,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide presidendi 27. oktoobril 2006. aastal väljastatud korraldust 13413,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 18. veebruaril 2006 kiitsid Kongo DV elanikud rahvahääletusel heaks uue põhiseaduse, mille president Joseph Kabila kehtestas; arvestades, et nimetatud põhiseaduses lubatakse presidendil olla ametis maksimaalselt kaks ametiaega;

B.  arvestades, et 2014. aastal ei õnnestunud president Kabila liitlastel tagada rahvuskogus 60%-line absoluutne häälteenamus, mida on vaja, et korraldada rahvahääletus põhiseaduse muutmise üle;

C.  arvestades, et president Kabila kinnitas oma 18. oktoobril 2016 parlamendi ees peetud kõnes oma kavatsust eirata presidendi ametiajale kehtestatud põhiseaduslikke piiranguid ja jääda võimule pärast oma ametiaja lõppemist 19. detsembril 2016;

D.  arvestades, et nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldustes väljendati sügavat muret halveneva poliitilise olukorra pärast Kongo DVs ning kinnitati veel kord, et valimiste korraldamise kohustus on eelkõige Kongo DV ametivõimudel ning et kriisi saab lahendada ainult kõigi sidusrühmade avaliku ja selgesõnalise pühendumusega põhiseaduse järgimisele;

E.  arvestades, et Aafrika Liit aitas kaasa kokkuleppe saavutamisele osade opositsiooniliikmete ja president Kabila vahel; nimetatud kokkuleppes nähti nn rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamise eeltingimusena ette, et valitsus astub tagasi ja opositsiooni liige Samy Badibanga, kelle valis välja president Kabila, saab peaministriks; arvestades, et opositsioonierakonnad moodustasid rühma Rassemblement, kes lükkas kokkuleppe tagasi ja nõudis president Kabila ametist lahkumist 19. detsembril 2016;

F.  arvestades, et Kongo DV katoliiklike piiskoppide konverents (CENCO) on pakkunud end president Kabila ja rühma Rassemblement vahel vahendajaks, et aidata saavutada kokkulepe;

G.  arvestades, et oma 23. juuni 2016. aasta resolutsioonis tapatalgute kohta Kongo idaosas(1) nõudis Euroopa Parlament, et kiiresti käivitataks Beni, Lubero ja Butembo tapatalgute põhjalik, sõltumatu ja läbipaistev uurimine; arvestades, et ta nõudis põhiseaduse kohaselt kavandatud valimiste toimumist, ning rõhutas, et valimiste edukas ja õigeaegne korraldamine on riigi pikaajalise stabiilsuse ja arengu seisukohast otsustavalt tähtis;

H.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid on kehtestanud sanktsioonid kindralmajor Gabriel Amisi Kumba ja John Numbi suhtes, kes on Kabila siseringi liikmed ja on väidetavalt nende isikute hulgas, kes ergutasid presidenti võtma meeleavaldajate suhtes karmi hoiakut ja osalesid tegevustes, millega õõnestati demokraatiat Kongo DVs;

I.  arvestades, et Kongo riikliku raadio ja televisiooni (RTNC) ajakirjanik Marcel Lubala mõrvati 14. novembril 2016 Mbuji-Mayis;

1.  kutsub president Kabilat üles lahkuma 19. detsembril 2016 Kongo DV presidendi ametikohalt, nagu on põhiseaduses ette nähtud, ning nimetaks ametisse ajutise presidendi, kuni on võimalik korraldada uusi valimisi;

2.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tuvastama isikud, kes andsid president Kabilale nõu või ergutasid teda presidendi ametiaja suhtes põhiseaduses sätestatud nõudeid eirama, ning isikud, kes vastutavad vägivaldse allasurumise ja inimõiguste rikkumise eest, ning esitama nõukogule ettepaneku nende isikute suhtes piiravate meetmete (sanktsioonide) kehtestamiseks;

3.  peab sügavalt kahetsusväärseks president Kabila hoolimatut hoiakut Kongo DV põhiseaduse ja riigi stabiilsuse suhtes, mida näitas tema teade, et ta kavatseb pärast oma ametiaja lõppemist presidendina jätkata;

4.  mõistab hukka poliitiliste meeleavalduste ja avalike protestide keelustamise ning poliitiliste vastaste ja inimõiguste kaitsjate vahistamise ja kinnipidamise;

5.  nõuab kõigi poliitvangide vabastamist ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu poliitilistel põhjustel alustatud kohtumenetluste lõpetamist, samuti poliitiliste kohtuotsuste ohvrite rehabiliteerimist;

6.  tunneb heameelt CENCO ettepaneku üle tegutseda vahendajana ja aidata kaasa kokkulepet käsitlevate läbirääkimiste pidamisele rühmaga Rassemblement ning ergutab Kongo DV presidenti ja valitsust seda ettepanekut kaaluma;

7.  kinnitab oma valmisolekut teha rahvusvaheliste partneritega koostööd, et aidata kaasa valimiste toimumisele Kongo DVs varaseimal võimalikul kuupäeval;

8.  kutsub Kongo ametivõime üles viima läbi Marcel Lubaya mõrva põhjalikku uurimist ja tuua selle toimepanijad kohtu ette;

9.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles viima läbi selle aasta algupoolel Benis ja Luberos toime pandud massimõrvade sõltumatut uurimist;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile ja valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0290.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika