Návrh usnesení - B8-1319/2016Návrh usnesení
B8-1319/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Demokratické republice Kongo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1319/2016
Předložené texty :
B8-1319/2016
Přijaté texty :

B8-1319/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

(2016/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo, zejména na usnesení ze dne 10. března 2016[1] a 23. června 2016[2],

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 25. června 2016 o situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo a ze dne 2. srpna 2016 a 24. srpna 2016 o volebním procesu v Demokratické republice Kongo po zahájení národního dialogu,

–  s ohledem na společné tiskové zprávy, které dne 16. února 2016 a 5. června 2016 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace Frankofonie ohledně nutnosti zahájit v Demokratické republice Kongo politický dialog za účasti všech stran a o odhodlání těchto organizací podporovat úsilí konžských subjektů o upevnění demokracie v této zemi,

–  s ohledem na prohlášení tiskové mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 15. srpna 2016 o násilí v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 a 17. října 2016 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo, zejména na rezoluci č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu uvaleného na Demokratickou republiku Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO),

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016 a 21. září 2016 o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi OSN v Demokratické republice Kongo a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na zprávu o Demokratické republice Kongo, kterou dne 23. června 2016 vydala skupina odborníků OSN,

–  s ohledem na Nairobské deklarace z prosince 2013,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mandát prezidenta Demokratické republiky Kongo je ústavně omezen na dvě funkční období, že příští prezidentské a parlamentní volby měly být podle původního plánu uspořádány do konce roku 2016 a že funkční období prezidenta Kabily končí dne 20. prosince 2016;

B.  vzhledem k tomu, že v průběhu posledních dvou let využíval prezident Joseph Kabila, který je u moci od roku 2001, administrativní a technické prostředky, aby se pokusil oddálit volby a zůstat u moci i po skončení svého ústavního mandátu; vzhledem k tomu, že neustálé oddalování přípravy voleb způsobilo nebývalé politické napětí, neklid a násilí po celé zemi;

C.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 oznámil prezident Kabila zahájení národního dialogu; vzhledem k tomu, že Africká unie následně jmenovala bývalého předsedu vlády Toga Edema Kodju zprostředkovatelem národního politického dialogu; vzhledem k tomu, že se dvě hlavní opoziční skupiny odmítly podílet se na tom, co považují za neinkluzivní a nedemokratický dialog a za zdržovací taktiku;

D.  vzhledem k tomu, že Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace Frankofonie společně zdůraznily význam dialogu a úsilí o nalezení dohody mezi politickými aktéry, která respektuje zásady demokracie a právního států, a naléhavě vyzvaly veškeré konžské politické představitele, aby plně spolupracovali s Edemem Kodjem;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila podepsal dne 18. října 2016 s částí opozice dohodu o odložení prezidentských voleb do dubna 2018; vzhledem k tomu, že v souladu s podmínkami této dohody pověřil prezident Kabila, jemuž tak bylo dovoleno zůstat u moci i po roce 2016, vytvořením nové vlády člena opozice a nového prozatímního předsedu vlády Samy Badibangu;

F.  vzhledem k tomu, že podle dohody má do července 2017 proběhnout nové sčítání lidu a má být sestaven seznam voličů a vytvořen „Comité de suivi“, který bude mít na starost sledování volebního procesu a podávání měsíčních zpráv o jeho účinném provádění;

G.  vzhledem k tomu, že by mírový, transparentní a včasný průběh prezidentských a parlamentních voleb významně přispěl ke konsolidaci pokroku, kterého bylo za více než deset let v Demokratické republice Kongo dosaženo;

H.  vzhledem k tomu, že konžské bezpečnostní a zpravodajské složky ostře zasahují od ledna 2015 proti nenásilným aktivistům a členům opozice a občanské společnosti, kteří se staví proti pokusům umožnit prezidentu Kabilovi zůstat u moci i po skončení dvou funkčních období, což je maximální doba stanovená pro tuto funkci ústavou;

I.   vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace v Demokratické republice Kongo z hlediska lidských práv a svobody projevu a shromažďování, a to i o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, o svévolném zatýkání a zadržování a o politicky motivovaných soudních řízeních; vzhledem k tomu, že dne 18. listopadu 2016, dva dny před plánovanou demonstraci proti konžské vládě v Kinshase, byli zatčeni čtyři mladí aktivisté; vzhledem k tomu, že v současné době jsou v Kinshase a Lubumbashi zakázány demonstrace; vzhledem k tomu, že se pozorovatelé obávají vyhrocení, neboť opozice zopakovala svou výzvu ke generální stávce a zintenzivnění pouličních kampaní v následujících týdnech;

J.   vzhledem k tomu, ze dne 19. září 2016 vypukl v Kinshase násilný střet mezi policisty a demonstranty, který vedl ke smrti více než 50 osob; vzhledem k tomu, že při podpálení a vydrancování ústředí tří opozičních stran zemřeli čtyři lidé;

K.   vzhledem k tomu, že podle zprávy Společného úřadu pro lidská práva OSN bylo během demonstrací konaných ve dnech 19. až 21. září 2016 nahlášeno 422 případů porušování lidských práv ze strany policie a bezpečnostních sil;

L.  vzhledem k tomu, že po těchto událostech vyslal hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu dne 16. října 2016 delegaci do Demokratické republiky Kongo za účelem sledování kritické situace v oblasti lidských práv a násilí v zemi;

M.   vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo došlo k závažnému zhoršení svobody sdělovacích prostředků, která je omezována stálými hrozbami a útoky proti novinářům; vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech úřady ukončily činnost nejméně deseti sdělovacích prostředků a rozhlasových stanic; vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2016 byl ve svém rodném městě zavražděn tuctem ozbrojených mužů televizní novinář; vzhledem k tomu, že Demokratická republika Kongo je nyní na 152. místě ze 180 v žebříčku hodnotícím svobodu tisku (World Press Freedom Index), který sestavují Reportéři bez hranic;

N.  vzhledem k tomu, že Spojené státy americké uložily v září 2016 proti dvěma konžským vyšším úředníkům cílené sankce v reakci na to, že tyto osoby podkopávají demokratické procesy či instituce v Demokratické republice Kongo;

O.  vzhledem k tomu, že situaci v Demokratické republice Kongo dále zhoršuje přetrvávající a sílící beztrestnost; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo se i nadále zhoršuje, především ve východní části země, v důsledku násilí, kterého se dopouští více než 30 zahraničních i domácích ozbrojených skupin, a neustále jsou hlášeny případy porušování lidských práv a mezinárodního práva, včetně cílených útoků na civilisty, rozšířeného sexuálního násilí a násilí založeného na pohlaví, systematického náboru a zneužívání dětí ozbrojenými skupinami a mimosoudních poprav;

P.  vzhledem k tomu, že humanitární agentury odhadují, že politická nestabilita strhává zemi do chaosu a vede její obyvatelstvo, již oslabené různými minulými a současnými krizemi, do extrémní chudoby a nejistoty, přičemž v současné době potřebuje pomoc 5 milionů lidí;

Q.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro Demokratickou republiku Kongo na období 2014–2020, financovaný z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu ve výši 620 milionů EUR, stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právní stát, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.   hluboce lituje toho, že se vládě a CENI (Nezávislá národní volební komise) nepodařilo uspořádat prezidentské volby ve lhůtě dané ústavou; opakuje svou výzvu uspořádat volby úspěšně a včas, plně v souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných a trvá na tom, že konžská vláda je povinna zajistit co nejdříve prostředí, které umožní transparentní, věrohodné a inkluzivní volby;

2.  bere na vědomí dohodu, kterou dne 18. října 2016 podepsal prezident Kabila s částí opozice; připomíná, že se do této dohody a politického dialogu, který k ní vedl, nepodařilo zahrnout všechny části opozice a rovněž se nepodařilo dosáhnout konsenzu v otázce politické transformace; vyzývá všechny subjekty, aby se konstruktivně zapojily do konsenzuálnějšího řešení, které by zaručilo, že se co nejdříve a nejpozději do dubna 2018 budou konat věrohodné, pokojné a transparentní volby; připomíná, že mandát prezidenta Kabila končí dne 20. prosince a že prezidentský mandát je ústavně omezen na dvě funkční období;

3.  naléhavě vyzývá všechny politické subjekty ke spolupráci v klidném a konstruktivním dialogu, aby se zabránilo prohlubování současné politické krize a aby nedocházelo k dalšímu násilí a provokacím; vítá úsilí CENCO (Národní konference katolických biskupů) o dosažení širší shody v otázce politické transformace; vyzývá úřady i opozici, aby se zdržely jakéhokoli jednání či prohlášení, jež by mohla dále šířit nepokoje;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv a rostoucímu omezení politického prostoru v Demokratické republice Kongo a zejména nad účelovým využíváním soudního systému k vlastním cílům a nad násilím a zastrašováním, kterému čelí obránci lidských práv, členové politické opozice a novináři; vyzývá k okamžitému propuštění všech politických vězňů; žádá úřady, aby okamžitě odstranily veškerá omezení týkající se sdělovacích prostředků;

5.  důrazně odsuzuje násilí, k němuž v zemi došlo ve dnech 19. a 20. září 2016, a trvá na tom, že vláda je povinna dodržovat, chránit a prosazovat lidská práva a základní svobody svých občanů; připomíná, že základem dynamického politického a demokratického života je svoboda projevu, sdružování a shromažďování a že jakékoli použití síly proti pokojným demonstracím by mělo být zakázáno;

6.  vyzývá k úplnému, důkladnému a transparentnímu vyšetření údajných případů porušování lidských práv, k nimž došlo během protestů, aby se určily odpovědné osoby a byly přivedeny k odpovědnosti;

7.  vyzývá místopředsedkyni Komisi, vysokou představitelku Unie a členské státy, aby plně využily veškerých nástrojů politiky, včetně doporučení vydaných v závěrečné zprávě mise EU pro sledování průběhu voleb v roce 2012 a ve zprávě následné mise z roku 2014, a aby vyvíjely politický tlak na nejvyšší úrovni, aby zabránily šíření předvolebních násilností v Demokratické republice Kongo a jakékoli další destabilizaci oblasti Velkých jezer;

8.  znovu opakuje svou výzvu, aby Evropská unie uvalila v návaznosti na závěry Rady ze dne 17. října 2016 cílené sankce na osoby odpovědné za násilný zákrok a za podkopávání demokratického procesu v Demokratické republice Kongo, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv; zdůrazňuje, že EU musí využít sankce jako nástroj k provádění politických kontaktů na nejvyšší možné úrovni, a to i v rámci politického dialogu podle článku 8 dohody z Cotonou, a vyžadovat jasné záruky ze strany prezidenta a nové vlády, pokud jde o uspořádání prezidentských a parlamentních voleb a respektování konžské ústavy;

9.  vyzývá delegaci EU, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v Demokratické republice Kongo a využila všechny vhodné nástroje a nástroje na podporu ochránců lidských práv a prodemokratických hnutí; vyzývá místopředsedkyni Komisi, vysokou představitelku Unie, aby zvážila zlepšení schopnosti delegace EU v oblasti zprostředkování spolupráce s Africkou unií s cílem podpořit otevřenější politický dialog a zabránit prohlubování politické krize a dalšímu šíření násilí;

10.  opakuje svou podporu Africké unii jako prostředníkovi politického dialogu v Demokratické republice Kongo; zdůrazňuje její klíčovou roli v prevenci politické krize ve střední Africe a vyzývá k zintenzivnění jejího zapojení za účelem plného dodržování konžské ústavy; vyzývá k trvalému dialogu mezi zeměmi oblasti Velkých jezer za účelem zabránění další destabilizaci; vítá v této souvislosti mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, která se konala v říjnu 2016 v Luandě a jejímž cílem bylo posoudit situaci v Demokratické republice Kongo;

11.  Připomíná, že předpokladem pro úspěšné volby a stabilní politické prostředí je mír a bezpečnost; vítá v tomto ohledu obnovení mandátu mise MONUSCO a posílení jejích pravomocí v oblasti ochrany civilního obyvatelstva a dodržování lidských práv v souvislosti s volbami;

12.  opakuje své hluboké znepokojení ohledně alarmující humanitární situace v Demokratické republice Kongo; žádá, aby EU a její členské státy i nadále poskytovaly pomoc lidu Demokratické republiky Kongo s cílem zlepšit životní podmínky těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a zmírňovat důsledky vysídlení, nedostatku potravin a přírodních katastrof;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.