Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1319/2016

Indgivne tekster :

B8-1319/2016

Forhandlinger :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0479

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 175kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig beslutningerne af 10. marts 2016(1) og 23. juni 2016(2),

–  der henviser til EU's erklæringer af 25. juni 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo og af 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til de fælles pressemeddelelser af 16. februar 2016 og af 5. juni 2016 fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande om behovet for en inklusiv politisk dialog i DRC og deres tilsagn om at støtte congolesiske aktører i deres bestræbelser med henblik på konsolidering af demokratiet i landet,

–  der henviser til erklæringen af 15. august 2016 fra talsmanden for NF/HR om volden i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen for Den Demokratiske Republik Congo og mandatet for Ekspertgruppen, og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 15. juli 2016 og 21. september 2016 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen,

–  der henviser til rapporten af 23. juni 2016 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Nairobi-erklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen, der blev undertegnet i Addis Ababa i februar 2013,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. februar 2006 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at mandatet for præsidenten for Den Demokratiske Republik Congo (DRC) i henhold til forfatningen er begrænset til to valgperioder, og at det næste præsident- og parlamentsvalg oprindeligt skulle have været afholdt ved udgangen af 2016, idet præsident Kabilas embedsperiode udløber den 20. december 2016;

B.  der henviser til, at præsident Joseph Kabila, der har været ved magten siden 2001, har anvendt administrative og tekniske midler i forsøg på at forsinke valget og blive på magten efter udløbet af sit forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at igangværende forsinkelser i valgforberedelserne har forårsaget hidtil usete politiske spændinger, uroligheder og vold over hele landet;

C.  der henviser til, at præsident Kabila i november 2015 bebudede iværksættelsen af en national dialog; der henviser til, at Den Afrikanske Union efterfølgende udpegede den tidligere togolesiske premierminister Edem Kodjo til mægler i den nationale politiske dialog; der henviser til, at to store oppositionsgrupper nægtede at deltage i, hvad de betragter som en ikke-inklusiv og udemokratisk dialog og en forsinkelsestaktik;

D.  der henviser til, at Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande i fællesskab har understreget vigtigheden af dialog og søgen efter en aftale mellem de politiske aktører, som respekterer demokrati og retsstaten, og indtrængende har opfordret alle congolesiske politiske aktører til at samarbejde fuldt ud med Edem Kodjo;

E.  der henviser til, at der den 18. oktober 2016 blev undertegnet en aftale mellem præsident Kabila og en del af oppositionen om at udsætte præsidentvalget til april 2018; der henviser til, at præsident Kabila, som i henhold til denne aftale fik tilladelse til at forblive ved magten efter 2016, gav en ny midlertidig premierminister, Samy Badibanga, et medlem af oppositionen, til opgave at danne en ny regering;

F.  der henviser til, at aftalen indeholder bestemmelser vedrørende gennemførelse af en ny folketælling og etablering af en ny valgliste inden juli 2017 og oprettelsen af en "Comité de Suivi" med ansvar for at overvåge valgprocessen og rapportere om programmets faktiske gennemførelse på månedsbasis;

G.  der henviser til, at en fredelig, gennemskuelig og rettidig afvikling af præsident- og parlamentsvalget i høj grad ville have bidraget til at konsolidere de fremskridt, som er gjort i DRC gennem mere end et årti;

H.  der henviser til, at congolesiske sikkerheds- og efterretningstjenester siden januar 2015 har slået hårdt ned på fredelige aktivister og medlemmer af oppositionen og civilsamfundet, som modsætter sig forsøg på at tillade præsident Kabila at forblive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to valgperioder;

I.  der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om forværringen af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfrihed i DRC, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser samt politisk motiverede retssager; der henviser til, at fire unge aktivister blev arresteret den 18. november 2016, to dage før en planlagt demonstration mod den congolesiske regering i Kinshasa; der henviser til, at demonstrationer i øjeblikket er forbudt i Kinshasa og Lubumbashi; der henviser til, at observatører frygter en optrapning, idet oppositionsledere har gentaget deres opfordring til en generalstrejke og til en intensiveret gadekampagne i de kommende uger;

J.  der henviser til, at der udbrød voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter den 19. september 2016 i Kinshasa, som kostede mere end 50 personer livet; der henviser til, at fire mennesker blev dræbt, da hovedkvarteret for tre oppositionspartier blev brændt ned og plyndret;

K.  der henviser til, at der ifølge en rapport fra FN's fælles kontor for menneskerettigheder blev rapporteret om 422 menneskerettighedskrænkelser begået af politiet og sikkerhedsstyrkerne under demonstrationerne, der fandt sted mellem den 19. og den 21. september 2016;

L.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols chefanklager i kølvandet på disse begivenheder sendte en delegation til DRC den 16. oktober 2016 for på stedet at overvåge den kritiske menneskerettighedssituation og volden i landet;

M.  der henviser til, at der er sket en alvorlig forringelse af mediefriheden i DRC, der begrænses af konstante trusler mod og angreb på journalister; der henviser til, at mindst ti medieforetagender og radiostationer er blevet lukket af myndighederne i de seneste to år; der henviser til, at en tv-journalist den 14. november 2016 blev myrdet af en halv snes bevæbnede mænd i sin hjemby; der henviser til, at DRC nu ligger som nr. 152 ud af 180 i Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks;

N.  der henviser til, at USA i september 2016 indførte målrettede sanktioner mod to congolesiske højtstående embedsmænd som reaktion på deres undergravelse af demokratiske processer og institutioner i DRC;

O.  der henviser til, at situationen forværres som følge af den vedvarende og konsoliderede straffrihed i DRC; der henviser til, at den sikkerhedsmæssige situation fortsat forværres i DRC, navnlig i den østlige del af landet, på grund af vold, som skyldes mere end 30 uden- og indenlandske væbnede grupper, og at der løbende rapporteres om krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, herunder målrettede angreb på civile, udbredt seksuel og kønsbaseret vold, systematisk rekruttering og misbrug af børn i væbnede grupper, og udenretslige henrettelser;

P.  der henviser til, at humanitære organisationer anslår, at politisk ustabilitet kaster landet ud i kaos og forårsager, at en befolkning, der i forvejen er svækket af de forskellige tidligere og nuværende kriser, synker ned i ekstrem fattigdom og usikkerhed, med mere end 5 millioner mennesker med behov for fødevarebistand;

Q.  der henviser til, at det nationale vejledende program for Den Demokratiske Republik Congo for 2014-2020, der er finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, politiet og hæren;

1.  beklager, at regeringen og den uafhængige nationale valgkommission (CENI) har undladt at afholde præsidentvalget inden for den forfatningsmæssige frist; gentager sin opfordring til en vellykket og rettidig afholdelse af valg i fuld overensstemmelse med den congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse og insisterer på den congolesiske regerings ansvar for sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inklusivt valg så hurtigt som muligt;

2.  noterer sig den aftale, der blev undertegnet den 18. oktober 2016 mellem præsident Kabila og en del af oppositionen; minder om, at denne aftale og den politiske dialog, som den er resultatet af, ikke omfatter alle dele af oppositionen og skaber konsensus om en politisk overgang; opfordrer alle aktører til at deltage konstruktivt i en mere konsensusbaseret løsning, som vil sikre, at troværdige, fredelige og gennemsigtige valg vil blive gennemført så hurtigt som muligt og senest inden april 2018; minder om, at præsident Kabilas mandat udløber den 20. december, og at præsidentens mandat er begrænset til to valgperioder i henhold til forfatningen;

3.  opfordrer alle politiske aktører til at indlede en fredelig og konstruktiv dialog, at forhindre enhver uddybelse af den aktuelle politiske krise og at afstå fra yderligere voldshandlinger og provokationer; bifalder den indsats, som CENCO (den nationale konference af katolske biskopper) gjorde for at skabe en bredere konsensus om en politisk overgang; opfordrer både myndighederne og oppositionen til at afstå fra yderligere handlinger eller erklæringer, der kan sprede urolighederne yderligere;

4.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation og den øgede begrænsning af det politiske rum i DRC, og navnlig instrumentaliseringen af retsvæsenet og den vold og intimidering, som menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere og journalister udsættes for; kræver øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger; opfordrer myndighederne til øjeblikkeligt at ophæve alle restriktioner på medierne;

5.  fordømmer på det kraftigste den vold, der fandt sted i landet den 19. og 20. september 2016 og insisterer på, at regeringen har pligt til at respektere, beskytte og fremme menneskerettighederne og borgernes grundlæggende frihedsrettigheder; minder om, at ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, er grundlaget for et dynamisk politisk og demokratisk liv, og at enhver anvendelse af magt mod fredelige demonstrationer bør forbydes;

6.  opfordrer til en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de påståede menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under demonstrationerne, for at identificere de ansvarlige og drage dem til ansvar;

7.  opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til at gøre fuld brug af alle politiske instrumenter, herunder henstillingerne i den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission i 2011 og i rapporten fra det opfølgende kontrolbesøg i 2014, og til at udøve politisk pres på højeste niveau med henblik på at forhindre spredning af valgrelateret vold i DRC og yderligere destabilisering af De Store Søers Område;

8.  gentager sin opfordring til EU om at indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og for undergravelse af den demokratiske proces DRC, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, jf. Rådets konklusioner af 17. oktober 2016; understreger, at EU skal anvende sanktioner som en løftestang for politiske kontakter på det højest mulige niveau samt inden for rammerne af den politiske dialog i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen for at opnå klare garantier fra præsidenten og den nye regering vedrørende tilrettelæggelsen af præsident- og parlamentsvalg og respekt for den congolesiske forfatning;

9.  opfordrer EU's delegation til fortsat nøje at overvåge udviklingen i DRC og til at bruge alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser; opfordrer NF/HR til at overveje at øge EU-delegationens mæglingskapacitet for samarbejde med Den Afrikanske Union for at støtte en mere inklusiv politisk dialog og forebygge forværringen af den politiske krise og yderligere spredning af vold;

10.  gentager sin støtte til Den Afrikanske Union som mægler i den politiske dialog i DRC; fremhæver dens afgørende rolle i forebyggelsen af en politisk krise i Centralafrika og opfordrer til, at den intensiverer sit engagement til fordel for fuld overholdelse af den congolesiske forfatning; opfordrer til en permanent dialog mellem landene i De Store Søers Område for at forhindre yderligere destabilisering; glæder sig i denne forbindelse over den internationale konference om De Store Søers Område med henblik på at vurdere situationen i Den Demokratiske Republik Congo, som blev afholdt i Luanda i oktober 2016;

11.  minder om, at fred og sikkerhed er forudsætninger for et vellykket valg og et stabilt politisk miljø; glæder sig i denne forbindelse over fornyelsen af MONUSCO's mandat og styrkelsen af dens beføjelser til at beskytte civile og værne om menneskerettighederne i forbindelse med valget;

12.  gentager sin dybe bekymring over den alarmerende humanitære situation i DRC; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres bistand til befolkningen i DRC med henblik på at forbedre levevilkårene for de mest udsatte befolkningsgrupper og håndtere konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed og naturkatastrofer;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik