Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1319/2016

Esitatud tekstid :

B8-1319/2016

Arutelud :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0479

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 176kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.756v01-00
 
B8-1319/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))  
B8-1319/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 10. märtsi 2016. aasta(1) ja 23. juuni 2016. aasta(2) resolutsioone,

–  võttes arvesse ELi 25. juuni 2016. aasta kohalikku avaldust inimõiguste olukorra kohta Kongo DVs ning 2. augusti 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta kohalikke avaldusi riigisisese dialoogi algatamisele järgnenud valimisprotsessi kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ja 5. juuni 2016. aasta ühiseid pressiteateid kaasava poliitilise dialoogi vajalikkuse kohta Kongo DVs ning nende võetud kohustust toetada Kongo osapooli nende püüdlustes tugevdada riigis demokraatiat,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 15. augusti 2016. aasta avaldust vägivalla kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2293 (2016) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning 2277 (2016), millega uuendati ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. juuli 2016. aasta ja 21. septembri 2016. aasta pressiteateid olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. märtsi 2016. aasta aruandeid ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missiooni kohta ning Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO eksperdirühma 23. juuni 2016. aasta aruannet Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse Nairobi deklaratsioone detsembrist 2013,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat juunist 1981,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi põhiseadust, mis võeti vastu 18. veebruaril 2006,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et põhiseadus piirab Kongo DV presidendi volitused kahe ametiajaga ning et järgmised presidendi- ja parlamendivalimised olid esialgu kavandatud 2016. aasta lõpuks, kusjuures president Kabila ametiaeg lõpeb 20. detsembril 2016;

B.  arvestades, et viimasel kahel aastal on 2001. aastast saadik võimul olnud president Kabila kasutanud tehnilisi ja haldusmeetmeid, püüdes valimisi edasi lükata ja põhiseadusega ette nähtud tähtajast kauemaks võimule jääda; arvestades, et valimisteks valmistumise pidev edasilükkamine on põhjustanud kogu riigis ennenägematuid poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda;

C.  arvestades, et 2015. aasta novembris kuulutas president Kabila välja rahvusliku dialoogi alustamise; arvestades, et seejärel määras Aafrika Liit Togo endise peaministri Edem Kodjo rahvusliku poliitilise dialoogi vahendajaks; arvestades, et kaks suuremat opositsioonirühmitust keeldusid osalemast selles, mida nad peavad mittekaasavaks ja ebademokraatlikuks dialoogiks ning viivitamistaktikaks;

D.  arvestades, et Aafrika Liit, ÜRO, Euroopa Liit ja Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsioon on ühiselt rõhutanud, kui oluline on dialoog ja püüd saavutada poliitikas osalejate vahel kokkulepet, mille puhul austatakse demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ning on tungivalt nõudnud, et kõik Kongo poliitikas osalejad teeksid Edem Kodjoga täiel määral koostööd;

E.  arvestades, et 18. oktoobril 2016 sõlmisid president Kabila ja üks osa opositsioonist kokkuleppe korraldada presidendivalimised alles 2018. aasta aprillis; arvestades, et kokkuleppe tingimuste kohaselt tegi president Kabila, kellel nüüd lubati pärast 2016. aastat edasi võimule jääda, uue valitsuse moodustamise ülesandeks opositsiooni seast nimetatud uuele ajutisele peaministrile Samy Badibangale;

F.  arvestades, et kokkuleppes nähakse ette korraldada 2017. aasta juuliks uus rahvaloendus ja koostada valimisnimekirjad ning luuakse järelevalvekomitee, kes peab teostama valimisprotsessi järelevalvet ning kord kuus protsessi tulemuslikust rakendamisest ette kandma;

G.  arvestades, et presidendi- ja parlamendivalimiste rahumeelne, läbipaistev ja õigeaegne läbiviimine oleks aidanud Kongo DVs enam kui kümne viimase aastaga saavutatut oluliselt kindlustada;

H.  arvestades, et alates 2015. aasta jaanuarist on Kongo luure- ja julgeolekutöötajad represseerinud rahumeelseid aktiviste ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna liikmeid, kes on vastu püüetele lasta president Kabilal pärast tema põhiseadusega ette nähtud teist ametiaega võimule jääda;

I.  arvestades, et inimõiguslaste organisatsioonidelt tuleb pidevalt teateid olukorra halvenemisest seoses inimõiguste ja -vabaduste ning sõna- ja kogunemisvabaduse olukorraga Kongo DVs, sh ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu, inimeste meelevaldsest vahistamisest ja kinnipidamisest ning poliitiliselt ajendatud kohtuasjadest; arvestades, et 18. novembril 2016, kaks päeva enne Kinshasas kavandatud Kongo valitsuse vastast meeleavaldust, vahistati neli noorsooaktivisti; arvestades, et praegu on Kinshasas ja Lubumbashis meeleavaldused keelatud; arvestades, et vaatlejad pelgavad olukorra eskaleerumist, kuna opositsiooniliidrid on korranud üleskutset korraldada lähinädalatel üldstreik ja intensiivistada tänavameeleavalduste kampaaniat;

J.  arvestades, et 19. septembril 2016 puhkesid Kinshasas politseinike ja meeleavaldajate vägivaldsed kokkupõrked, milles hukkus üle 50 inimese; arvestades, et neli inimest said surma, kui opositsiooniparteide peakortereid rüüstati ja need põlema süüdati;

K.  arvestades, et ÜRO ühise inimõiguste büroo aruande kohaselt teatati 19.–21. septembril 2016 toimunud meeleavalduste ajal 422 politsei ja julgeolekujõudude poolt toime pandud inimõiguste rikkumise juhtumist;

L.  arvestades, et pärast neid sündmusi saatis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör 16. oktoobril 2016 Kongo DVsse delegatsiooni, kes pidi kriitilist inimõiguste olukorda ja vägivallaõhkkonda kohapeal jälgima;

M.  arvestades, et Kongo DVs on tõsiselt vähenenud ajakirjandusvabadus, mida piirab pidev ajakirjanike ähvardamine ja ründamine; arvestades, et viimase kahe aastaga on ametivõimud sulgenud vähemalt kümme raadiojaama ja meediakanalit; arvestades, et 14. novembril 2016 tapsid kümmekond relvastatud meest ühe teleajakirjaniku tema kodulinnas; arvestades, et organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud maailma ajakirjandusvabaduse indeksi põhjal asub Kongi DV 180 riigi seas 152. kohal;

N.  arvestades, et 2016. aasta septembris kehtestasid Ameerika Ühendriigid kahe Kongo tippametniku suhtes sihipärased sanktsioonid vastuseks nende tegevusele, mis õõnestas Kongo DVs demokraatlikke protsesse ja institutsioone;

O.  arvestades, et olukorda halvendab karistamatuse püsimine ja süvenemine Kongo DVs; arvestades, et rohkem kui 30 välis- ja kodumaise relvarühmituse põhjustatud vägivalla tõttu halveneb julgeolekuolukord Kongo DVs jätkuvalt, eriti riigi idaosas, ning pidevalt tuleb teateid inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistest, sh tsiviilisikute sihipärasest ründamisest, laialt levinud seksuaalsest ja soolisest vägivallast, laste süstemaatilisest värbamisest ja väärkohtlemisest relvarühmituste poolt ning kohtuvälistest hukkamistest;

P.  arvestades, et humanitaarabiasutuste hinnangul tekitab poliitiline ebastabiilsus riigis kaose ja viib selle arvukatest eelmistest ja praegustest kriisides juba niigi nõrgestatud elanikkonna äärmisse vaesusesse ja ebakindlusesse, kusjuures enam kui viis miljonit neist vajab praegu toiduabi;

Q.  arvestades, et Kongo DV riiklikus soovituskavas 2014–2020, millele on 11. Euroopa Arengufondist eraldatud 620 miljonit eurot, peetakse esmatähtsaks valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist, sealhulgas kohtusüsteemi, politsei ja sõjaväe reformimist;

1.  taunib asjaolu, et valitsus ja sõltumatu riiklik valimiskomisjon (CENI) ei suutnud korraldada presidendivalimisi põhiseaduses ette nähtud aja jooksul; kordab oma üleskutset korraldada edukad ja õigeaegsed valimised täies kooskõlas Kongo põhiseaduse ning demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga, ning rõhutab, et Kongo valitsus on kohustatud võimalikult kiiresti tagama läbipaistvateks, usaldusväärseteks ja kaasavateks valimisteks soodsa keskkonna;

2.  võtab teadmiseks 18. oktoobril 2016 president Kabila ja opositsiooni ühe osa vahel sõlmitud kokkuleppe; tuletab meelde, et nimetatud kokkulepe ja sellega alanud poliitiline dialoog ei hõlmanud kõiki opositsioonirühmitusi ega tekitanud konsensust võimu ülemineku küsimuses; kutsub kõiki osapooli konstruktiivselt osalema suuremale konsensusele tuginevas lahenduses, mis tagaks usaldusväärsete, rahumeelsete ja läbipaistvate valimiste korraldamise võimalikult kiiresti ja igal juhul enne 2018. aasta aprilli; tuletab meelde, et president Kabila volitused lõpevad 20. detsembril ning et põhiseadus piirab presidendi volitused kahe ametiajaga;

3.  kutsub kõiki poliitikas osalejaid astuma rahumeelsesse ja konstruktiivsesse dialoogi, takistama praeguse poliitilise kriisi süvenemist ning hoiduma edasistest provokatsioonidest ja vägivallast; tervitab katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi (CENCO) tegevust poliitiliseks üleminekuks laialdasema konsensuse loomisel; palub nii ametivõime kui ka opositsiooni hoiduda kõigist tegudest ja avaldustest, mis võiksid rahutusi veelgi õhutada;

4.  väljendab tõsist muret inimõiguste olukorra halvenemise ja poliitilise tegevusruumi jätkuva piiramise pärast Kongo DVs, eelkõige kohtusüsteemi võimu tööriistaks muutmise ning inimõiguslaste, poliitiliste vastaste ja ajakirjanike vastu suunatud vägivalla ja ähvarduste pärast; nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist; palub võimudel koheselt kõrvaldada kõik meediapiirangud;

5.  mõistab otsustavalt hukka riigis 19. ja 20. septembril 2016 toimunud vägivallateod ning rõhutab, et valitsusel on kohustus tunnustada, kaitsta ja edendada oma kodanike inimõigusi ja põhivabadusi; tuletab meelde, et sõna-, ühinemis- ja koosolekute vabadus on dünaamilise poliitilise ja demokraatliku elu alus ning et igasugune jõu kasutamine rahumeelsete meeleavalduste vastu peaks olema keelatud;

6.  nõuab kõigi meeleavalduste ajal väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumiste täielikku, põhjalikku ja läbipaistvat uurimist ning süüdlaste väljaselgitamist ja vastutuselevõtmist;

7.  kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat ning liikmesriike üles kasutama kõiki poliitikavahendeid, sh ELi 2011. aasta valimisvaatlusmissiooni lõpparuandes ja 2014. aasta järelmissiooni aruandes esitatud soovitusi ning avaldama survet kõrgeimal poliitilisel tasandil, et takistada valimistega seotud vägivalla laienemist Kongo DVs ja olukorra edasist destabiliseerumist Ida-Aafrika järvede piirkonnas;

8.  kordab oma üleskutset, et EL kehtestaks vastavalt nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldustele Kongo DVs toimunud vägivaldsete repressioonide ja demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes sihipärased sanktsioonid, mis hõlmaksid reisikeelde ja varade külmutamist; toonitab, et EL peab kasutama sanktsioone selleks, et võimalikult kõrgetasemelisi, sealhulgas Cotonou lepingu artikli 8 kohase poliitilise dialoogi raames toimuvaid poliitilisi kontakte kasutades nõuda presidendilt ja uuelt valitsuselt selgeid tagatisi presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamise ja Kongo põhiseaduse järgimise osas;

9.  palub ELi esindusel jätkuvalt hoolikalt jälgida Kongo DVs toimuvaid arenguid ning kõiki sobivaid vahendeid kasutades toetada inimõiguslasi ja demokraatiameelseid liikumisi; palub asepresidenti ja kõrget esindajat kaaluda ELi esinduse vahendamissuutlikkuse tõstmist, et teha Aafrika Liiduga koostööd kaasavama poliitilise dialoogi toetamiseks ning poliitilise kriisi süvenemise ja vägivalla edasise leviku tõkestamiseks;

10.  kinnitab oma toetust Aafrika Liidule kui Kongo DV poliitilise dialoogi edendajale; juhib tähelepanu selle organisatsiooni otsustavale tähtsusele poliitilise kriisi ärahoidmisel Kesk-Aafrika Vabariigis ning kutsub teda tõhusamalt tegutsema Kongo põhiseaduse täieliku järgimise toetamiseks; nõuab alalist poliitilist dialoogi Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide vahel, et hoida ära olukorra edasist destabiliseerumist; tunneb sellega seoses heameelt 2016. aasta oktoobris Luandas korraldatud Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelisest konverentsist, millel hinnati olukorda Kongo DVs;

11.  tuletab meelde, et rahu ja julgeolek on edukate valimiste ja stabiilse poliitilise keskkonna eeltingimused; tunneb sellega seoses heameelt MONUSCO mandaadi uuendamisest ning selle volituste tugevdamisest tsiviilisikute kaitsmisel ja inimõiguste järgimisel seoses valimistega;

12.  väljendab veel kord oma tõsist muret Kongo DVs valitseva ärevusttekitava humanitaarolukorra pärast; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid jätkaksid abi andmist Kongo DV elanikele, et parandada kõige kaitsetumate rahvastikurühmade elutingimusi ning leevendada sundrände, toiduga kindlustamatuse ja loodusõnnetuste tagajärgi;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0290.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika