Návrh uznesenia - B8-1319/2016Návrh uznesenia
B8-1319/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Konžskej demokratickej republike

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda, Ivo Belet v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1319/2016
Predkladané texty :
B8-1319/2016
Prijaté texty :

B8-1319/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike

(2016/3001(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 10. marca 2016[1] a z 23. júna 2016[2],

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 25. júna 2016 o situácii ľudských práv v KDR, z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na spoločné tlačové správy Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 a z 5. júna 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať úsilie subjektov v KDR o konsolidáciu demokracie v krajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 15. augusta 2016 o násilí v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 a 17. októbra 2016 o KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 15. júla 2016 a z 21. septembra 2016 o situácii v KDR,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN pre KDR z 23. júna 2016,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región, ktorá bola podpísaná v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže mandát prezidenta KDR je obmedzený konžskou ústavou na dve obdobia a nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby boli pôvodne plánované na koniec roku 2016, keď funkčné obdobie prezidenta Kabilu končí 20. decembra 2016;

B.  keďže počas posledných dvoch rokov prezident Joseph Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, využíva administratívne a technické prostriedky na zdržanie volieb a zotrvanie pri moci aj po skončení ústavného mandátu; keďže tieto pokračujúce oneskorenia príprav volieb spôsobili bezprecedentné politické napätie, nepokoje a násilie v krajine;

C.  keďže prezident Kabila v novembri 2015 oznámil začatie národného dialógu; keďže Africká únia následne vymenovala bývalého togského predsedu vlády Edema Kodja za sprostredkovateľa národného politického dialógu; keďže dve hlavné opozičné skupiny sa odmietli zúčastniť, pretože dialóg považujú za neinkluzívny a nedemokratický, ako aj za zdržovaciu taktiku;

D.  keďže Africká únia, Organizácia spojených národov, EÚ a Medzinárodná organizácia frankofónie spoločne zdôraznili dôležitosť dialógu a hľadania dohody medzi politickými aktérmi, ktoré by rešpektovali zásady demokracie a právneho štátu, a naliehavo vyzvali všetkých konžských politických aktérov, aby rozšírili svoju úplnú spoluprácu na Edema Kodja;

E.  keďže 18. októbra 2016 bola podpísaná dohoda medzi prezidentom Kabilom a časťou opozície o odložení prezidentských volieb do apríla 2018; keďže podľa podmienok tejto dohody prezident Kabila, ktorému bolo teda umožnené zostať pri moci po roku 2016, vymenoval nového dočasného premiéra, Samyho Badibangu, člena opozície, ako zodpovedného za vytvorenie novej vlády;

F.  keďže v dohode sa stanovuje uskutočnenie nového sčítania a vytvorenie registra voličov do júla 2017 a zriadenie kontrolného výboru na monitorovanie volebného procesu a vypracovanie každomesačných správ o jeho účinnom vykonávaní;

G.  keďže pokojné, transparentné a včasné uskutočnenie prezidentských a parlamentných volieb by výrazne prispelo ku konsolidácii pokroku, ku ktorému v KDR za viac ako desaťročie došlo;

H.  keďže od januára 2015 konžské bezpečnostné a spravodajské orgány zasahujú proti pokojným aktivistom a členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí odmietajú pokusy o to, aby prezident Kabila mohol zostať pri moci aj po ústavnom limite dvoch funkčných období;

I.  keďže sa neustále objavujú správy skupín pre ľudské práva o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v KDR, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, svojvoľných zatýkaniach a väzneniach a politicky motivovaných súdnych procesov; keďže štyria mladí aktivisti boli 18. novembra 2016 zatknutí dva dni pred plánovanou demonštráciou proti konžskej vláde v Kinshase; keďže demonštrácie sú v súčasnosti zakázané v Kinshase a v Lubumbashi; keďže pozorovatelia so obávajú eskalácie, keď lídri opozície opätovne vyzvali na generálny štrajk a na zintenzívnenie pouličnej kampane v nadchádzajúcich týždňoch;

J.  keďže 19. septembra 2016 vypukli v Kinshase násilné strety medzi policajtov a demonštrantmi, ktoré viedli k smrti viac ako 50 ľudí; keďže štyria ľudia zomreli, keď boli vypálené a vykradnuté sídla troch opozičných strán;

K.  keďže podľa správy Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva bolo zaznamenaných 422 prípadov porušovania ľudských práv zo strany polície a bezpečnostných síl počas demonštrácií, ktoré sa konali od 19. do 21. septembra 2016;

L.  keďže po týchto udalostiach vyslala 16. októbra 2016 hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu delegáciu do Konžskej demokratickej republiky dňa s cieľom monitorovať na mieste kritickú situáciu v oblasti ľudských práv a násilie v krajine;

M.  keďže došlo k zhoršeniu v oblasti slobody médií v KDR, ktorú obmedzujú neustále hrozby a útoky na novinárov; keďže konžské orgány počas posledných dvoch rokov zatvorili najmenej desať médií a rozhlasových staníc; keďže 14. novembra 2016 bol zavraždený televízny novinár desiatkou ozbrojených mužov vo svojom rodnom meste; keďže KDR je v súčasnosti na 152. mieste zo 180 vo svetovom rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc;

N.  keďže v septembri 2016 Spojené štáty americké zaviedli cielené sankcie voči dvom vysokým konžským úradníkom ako odpoveď za ich narušovanie demokratických procesov alebo inštitúcií v KDR;

O.  keďže situáciu zhoršuje pretrvávanie a ustálenie beztrestnosti v KDR; keďže bezpečnostná situácia v KDR sa stále zhoršuje, a to najmä vo východnej časti krajiny, v dôsledku násilia spôsobeného viac ako tridsiatimi zahraničnými a domácimi ozbrojenými skupinami, pričom stále prichádzajú správy o porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva vrátane cielených útokov proti civilnému obyvateľstvu, rozšíreného sexuálneho a rodového násilia, systematického náboru a zneužívania detí ozbrojenými skupinami a mimosúdnych popráv;

P.  keďže humanitárne organizácie odhadujú, že politická nestabilita uvrhuje krajinu do chaosu a spôsobuje, že jej obyvateľstvo, ktoré už bolo oslabené rôznymi minulými a súčasnými krízami, upadá do extrémnej chudoby a neistoty a v súčasnosti vyše 5 miliónov ľudí potrebuje pomoc.

Q.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda a nezávislá národná volebná komisia (CENI) nedokázali usporiadať prezidentské voľby v termíne podľa ústavy; opakuje svoju výzvu na úspešné a včasné konanie volieb v úplnom súlade s konžskou ústavou a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných, a trvá na zodpovednosti vlády KDR za zaručenie priaznivého prostredia pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby čo najskôr;

2.  berie na vedomie dohodu podpísanú 18. októbra 2016 medzi prezidentom Kabilom a časťou opozície; pripomína, že táto dohoda a politický dialóg, ktorý jej predchádzal, nezahŕňali všetky časti opozície a nedosiahli konsenzus o politickom prechode; vyzýva všetky strany, aby sa konštruktívne zapojili do konsenzuálnejšieho riešenia, ktoré by zaručilo, že sa uskutočnia dôveryhodné, pokojné a transparentné voľby v čo najskoršom termíne a najneskôr do apríla 2018; pripomína, že mandát prezidenta Kabilu končí 20. decembra, a že mandát prezidenta je ústavne obmedzený na dve funkčné obdobia;

3.  naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov, aby sa zapojili do mierového a konštruktívneho dialógu, aby sa predišlo akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy, a aby sa zdržali ďalšieho násilia a provokácie; víta úsilie CENCO (Národnej konferencie katolíckych biskupov) o dosiahnutie širšieho konsenzu o politickom prechode, vyzýva orgány a opozíciu, aby sa zdržali akéhokoľvek konania alebo vyhlásenia, ktoré by mohli ďalej šíriť nepokoje;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a narastajúcim obmedzovaním politického priestoru v KDR, a to najmä zneužívaním systému súdnictva a násilím a zastrašovaním obhajcov ľudských práv, politických oponentov a novinárov; vyzýva na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; vyzýva orgány, aby okamžite zrušili všetky obmedzenia médií;

5.  dôrazne odsudzuje násilie, ku ktorému došlo v krajine 19. a 20. septembra 2016, a trvá na tom, že vláda je povinná rešpektovať, chrániť a podporovať ľudské práva a základné slobody jej občanov; pripomína, že sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania je základom dynamického politického a demokratického života, a že akékoľvek použitie sily proti pokojným demonštrantom by malo byť zakázané;

6.  požaduje úplné, podrobné a transparentné vyšetrenie prípadov údajného porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov, identifikáciu zodpovedných osôb a ich vzatie na zodpovednosť;

7.  vyzýva PK/VP a členské štáty, aby plne využili všetky nástroje politiky vrátane odporúčaní vydaných v záverečnej správe volebnej pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a správe o následnej misii z roku 2014, a vyvíjali politický tlak na najvyššej úrovni, aby sa predišlo šíreniu volebného násilia v KDR a zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii v oblasti Veľkých jazier;

8.  opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ, aby uvalila cielené sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední za násilný zásah a za oslabovanie demokratického procesu v KDR, vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív, v nadväznosti na závery Rady zo 17. októbra 2016; zdôrazňuje, že EÚ musí využívať sankcie ako nástroj na vykonávanie politických kontaktov na najvyššej možnej úrovni, a aj v rámci politického dialógu podľa článku 8 dohody z Cotonou, pri žiadaní jednoznačných záruk zo strany prezidenta a novej vlády vo veci usporiadania prezidentských a parlamentných volieb a dodržiavania ústavy Konžskej demokratickej republiky;

9.  vyzýva delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala vývoj v KDR a využila všetky vhodné nástroje na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí; vyzýva PK/VP, aby zvážila zvýšenie spôsobilosti v oblasti mediácie delegácie EÚ na spoluprácu s Africkou úniou s cieľom podporiť inkluzívnejší politický dialóg a zabrániť prehĺbeniu politickej krízy a ďalšiemu šíreniu násilia;

10.  opakuje svoju podporu Africkej únii ako sprostredkovateľke politického dialógu v KDR; zdôrazňuje jej kľúčovú úlohu pri predchádzaní politickej kríze v strednej Afrike a vyzýva na zintenzívnenie jej angažovanosti za plné rešpektovanie s ústavou KDR; vyzýva na trvalý dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier, aby sa zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii; v tejto súvislosti víta usporiadanie medzinárodnej konferencie oblasti Veľkých jazier na zhodnotenie situácie v KDR, ktoré sa konala v Luande v októbri 2016;

11.  pripomína, že mier a bezpečnosť sú predpokladom úspešných volieb a stabilného politického prostredia; v tejto súvislosti víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a posilnenie jej právomocí na ochranu civilného obyvateľstva a na dodržiavanie ľudských práv v súvislosti s voľbami;

12.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v pomoci obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších obyvateľov a vyrovnať sa s následkami vysídľovania, nedostatku potravín a prírodných katastrof;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.