Návrh usnesení - B8-1320/2016Návrh usnesení
B8-1320/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Demokratické republice Kongo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1320/2016
Předložené texty :
B8-1320/2016
Přijaté texty :

B8-1320/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

(2016/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK) a zejména na usnesení z 9. července 2015, 17. prosince 2015, 10. března 2016 a 23. června 2016 a také na rozpravu bez usnesení z 10. října 2016,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o DRK ze dne 20. září 2016, kterým vyzývají ke klidu v zájmu vyřešení krize prostřednictvím dialogu a za dodržování ústavy,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise /vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a její mluvčí o situaci v DRK, a zejména na prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 o stávajícím úsilí v DRK,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK a zejména rezoluci 2198 (2015) o prodloužení režimu sankčních opatření vůči DRK a o mandátu skupiny odborníků,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2277, která podtrhuje význam nalezení shody mezi všemi politickými aktéry, občanskou společností a náboženskými společenstvími a zásad Africké charty pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na revidovanou dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vládnoucí strana a prezident republiky jsou nejvíce zodpovědní za opakující se konflikty a přetrvávající násilí kvůli své touze setrvat u moci i po 19. prosinci 2016, a porušit tak literu i ducha ústavy;

B.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila v září roku 2015 oznámil zahájení národního dialogu, který jeho odpůrci z řad opozice označili za administrativní a technický manévr pro zpoždění voleb;

C.  vzhledem k tomu, že prezidentské a parlamentní volby, které se měly konat v listopadu roku 2016, byly uzavřením dohody dne 18. října 2016 v rámci „národního politického inkluzivního dialogu“ mezi prezidentskou většinou a opoziční politickou menšinou a menšinou z řad občanské společnosti, jimž dělal prostředníka pan Edem Kodjo, odloženy na duben 2018; 

D.  vzhledem k tomu, že velká část opozice – Unie pro demokracii a společenský pokrok (UDPS), G7, Dynamika a Hnutí za osvobození Konga (MLC) – sdružené v rámci hnutí „Rassemblement“ tento inkluzivní dialog bojkotovala; vzhledem k tomu, že tato situace vedla k nárůstu politického napětí, nepokojů a násilí po celé zemi;

E.  vzhledem k tomu, že práce „dialogu“ musely být dočasně přerušeny kvůli povoleným demonstracím ve dnech 19. a 20. září 2016, které uspořádala opozice a občanská společnost s cílem požadovat konání prezidentských voleb ve lhůtě stanovené ústavou; vzhledem k tomu, že tyto demonstrace ve dnech 19. a 20. září byly násilně potlačeny pořádkovými silami, což mělo za následek 37 obětí podle oficiálních údajů a 100 obětí podle údajů opozice;

F.  vzhledem k tomu, že dohoda z 18. října 2016 nepřinesla kýženou stabilitu kvůli nedostatečné inkluzivitě, délce přechodného období a nejistotě dodržení ústavy a volebního zákona;

G.  vzhledem k tomu, že nezávislá vnitrostátní volební komise (CENI) musí přijmout nezbytné kroky k obnově své důvěryhodnosti;

H.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací dochází k novým případům závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany ozbrojených sil DRK (FARDC), národní zpravodajské agentury, republikánské gardy a konžské státní policie, zejména při střetech s členy opozice a zástupci občanské společnosti v rámci volebního procesu, což zužuje demokratický prostor a politickou scénu v zemi;

I.  vzhledem k tomu, že neustálý nárůst případů porušování lidských práv a utlačování opozice také poškozuje svobodu tisku, jak dokazuje vražda novináře konžského státního rozhlasu a televize (TNC) a vypnutí radiového vysílání například RFI, Hlasu Ameriky, BBC, belgické frankofonní stanice RTBF nebo rozhlasové stanice OSN Radio Okapi;

J.  vzhledem k tomu, že po tomto nepřípustném omezování svobody projevu podepsal ministr pro komunikaci dne 5. listopadu 2016 nařízení, kterým mění pravidla pro vysílání zahraničních médií v DRK, čímž se tato média de facto dostávají pod přímou kontrolu státu;

K.  vzhledem k tomu, že DRK se v žebříčku zemí podle svobody informací za rok 2016, který sestavila organizace Reportéři bez hranic, umístila na 152. místě ze 180 zemí;

L.  vzhledem k tomu, že neustále narůstající násilí a také počet případů porušování lidských práv a mezinárodního práva, zejména cílených akcí a svévolného zatýkání, poškozují veškeré úsilí o vyřešení a stabilizaci situace v DRK;

M.  vzhledem k tomu, že Fréderic Boyenga Bofala, předseda opoziční strany, který byl v kontaktu s několika členy prezidentské většiny a opozice v souvislosti s cílem hájit potřebu inkluzivnějšího dialogu, byl dne 17. listopadu unesen bezpečnostními složkami spolu se svým osobním ochráncem a že se oba tito muži od té doby pohřešují;

N.  vzhledem k tomu, že prohlášení o stavu národa prezidenta Kabily ze dne 15. listopadu 2016 nepřesvědčilo členy hnutí „Rassemblement“, a naopak v nich vyvolalo skepsi, ale přesto jsou ochotní navázat skutečně inkluzivní dialog a nalézt politické řešení, které by předpokládalo případné přechodné období se solidními zárukami dodržování ústavy;

O.  vzhledem k tomu, že konžskou biskupskou konferenci (CENCO), která nabídla své služby, aby přispěla k dosažení nezbytné široké shody na základě dohody ze dne 18. října 2016, prohlášení prezidenta Kabily nepovzbudilo;

P.  vzhledem k tomu, že jmenování nového předsedy vlády dne 17. listopadu 2016 a ustavení nové vlády v DRK přišlo nečekaně v kritickém okamžiku, pouze několik týdnů před vypršením ústavního mandátu dne 19. prosince 2016;

Q.  vzhledem k tomu, že po 19. prosinci bude muset vláda v rámci dočasné a inkluzivní struktury přijmout nezbytná opatření pro uspořádání věrohodných, transparentních a poklidných voleb a zajistit běžnou a naléhavou správu věcí veřejných;

1.  připomíná orgánům Demokratické republiky Kongo a zejména jejímu prezidentovi, že jim přísluší chránit občany na celém území státu, a to zejména proti jakémukoliv zneužívání a všem trestným činům, a vykonávat svou vládní úlohu za co nejpřísnějšího dodržování zásad právního státu;

2.  opakuje svůj závazek a své odhodlání odsoudit jakékoliv porušování lidských práv a bránit práva a svobody všech občanů DRK, jako je svoboda projevu, sdružování a shromažďování a také svoboda tisku; silně odsuzuje náhlé zvraty a krvavé potlačení pokojné povolené demonstrace dne 19. září 2016 a následující den;

3.  požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů svědomí a také zrušení všech obvinění, která proti nim byla vznesena; požaduje důkladné, transparentní a nezávislé vyšetření všech trestných činů a případů zneužití spáchaných v zemi a žádá, aby pachatelé těchto skutků byli bez ohledu na své politické postavení předvedeni před soudy a ze svých činů se zodpovídali;

4.  odsuzuje opatření přijatá vůči zahraničním médiím a požaduje jejich okamžité zrušení; požaduje, aby byly ukončeny veškeré formy zastrašování či obtěžování vnitrostátních i zahraničních novinářů;

5.  žádá všechny politické strany a organizace občanské společnosti, aby se chovaly zdrženlivě a zabránily tak zabřednutí země do ještě závažnější politické krize s humanitárními důsledky, které by mohly posílit nestabilitu celého regionu;

6.  plně podporuje úsilí o zprostředkování ze strany biskupské konference CENCO s cílem dosáhnout skutečně inkluzivní dohody, s níž by souhlasili všichni občané;

7.  připomíná rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2217, která podtrhuje význam nalezení shody mezi všemi politickými aktéry, občanskou společností a náboženskými společenstvími; vybízí mezinárodní společenství a zejména Evropskou unii a její členské státy, aby jednaly ve smyslu této rezoluce s cílem přispět k nastolení klidného politického ovzduší, které je nezbytné pro konstruktivní spolupráci mezi konžskou vládou a opozicí v zájmu ukončení krize;

8.  vybízí prezidenta DRK, aby učinil kroky k uvolnění atmosféry a akceptoval politický dialog v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.