Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1320/2016

Indgivne tekster :

B8-1320/2016

Forhandlinger :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0479

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 258kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001 (RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001 (RSP))  
B8-1320/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig af 9. juli 2015, 17. december 2015, 10. marts 2016, 23. juni 2016 og drøftelserne uden beslutning af 10. oktober 2016,

–  der henviser til beslutningen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og sikkerhedssituation i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo fra medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 20. september 2016, der opfordrede til ro for at løse krisen med dialog og inden for rammerne af forfatningen,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) samt dennes talsmand om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, særlig erklæringen af 23. november 2016 om de igangværende bestræbelser i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2198 (2015) om fornyelse af sanktionsordningen over for Den Demokratiske Republik Congo og mandatet for ekspertgruppen,

–  der henviser til resolution 2277 fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, som understreger vigtigheden af at finde en konsensus mellem alle politiske aktører, civilsamfundet og religiøse samfund, og fremhæver principperne i det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til den ændrede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til forfatningen for Den Demokratiske Republik Congo af 18. februar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at regeringspartiet og præsidenten har hovedansvaret for de tilbagevendende konflikter og den vedvarende vold på grund af deres vilje til at forblive ved magten efter den 19. december 2016, hvilket strider imod ånden og bogstavet i forfatningen;

B.  der henviser til, at præsident Kabila i september 2015 bebudede en national dialog, som hans modstandere har betegnet som administrative og tekniske manøvrer for at udsætte afholdelse af valgene;

C.  der henviser til, at præsident- og parlamentsvalget, der skulle have været afholdt i november 2016, er blevet udsat til april 2018 i kraft af en aftale af 18. oktober 2016, der med Edem Kodjo som facilitator blev indgået af den "nationale inklusive politiske dialog" mellem det flertal, der støtter præsidenten, og dele af oppositionen og civilsamfundet;

D.  der henviser til, at denne inklusive dialog er blevet boykottet af en stor del af oppositionen - "l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS)", "G7", "la Dynamique" et "le Mouvement de libération du Congo" (MLC), samlet i "Rassemblement"; der henviser til, at dette har medført stigende politiske spændinger, uro og vold i hele landet;

E.  der henviser til, at denne "dialog" midlertidigt har suspenderet sit arbejde på grund af godkendte demonstrationer den 19. og 20. september 2016, der var tilrettelagt af oppositionen og civilsamfundet for at kræve præsidentvalg inden for den frist, som forfatningen fastlægger; der henviser til, at disse demonstrationer den 19. og 20. september blev slået voldsomt ned af ordensmagten, og at 37 mennesker blev dræbt ifølge de officielle tal og over 100 ifølge oppositionen;

F.  der henviser til, at aftalen af 18. oktober 2016 ikke gav den ønskede stabilitet på grund af dets manglende inklusion, længden af overgangsperioden og usikkerheden omkring overholdelse af forfatningen og valgloven;

G.  der henviser til, at den uafhængige nationale valgkommission (CENI) må tage de nødvendige skridt til at genoprette sin troværdighed;

H.  der henviser til, at der ifølge de tilgængelige oplysninger har været et stigende antal tilfælde af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret begået af medlemmer af de væbnede styrker i Den Demokratiske Republik Congo (FARDC), den nationale efterretningstjeneste, den republikanske garde og det nationale congolesiske politi, herunder mod medlemmer af oppositionen og repræsentanter for civilsamfundet i valgprocessen, hvilket fører til en indskrænkning af det demokratiske rum og af det politiske spektrum i landet;

I.  der henviser til, at den fortsatte stigning i krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af modstandere også har ramt pressefriheden, hvilket mordet på en journalist for det nationale congolesiske radio-fjernsynsvirksomhed og afbrud af radiosignalet fra f.eks. Radio France International (RFI), Voice of America, BBC og det belgiske radio- og fjernsynsselskab for det franske fællesskab RTBF og FN's Radio Okapi, vidner om;

J.  der henviser til, at efter denne utilladelig begrænsning af ytringsfriheden har ministeren den 5. november 2016 undertegnet en bekendtgørelse om ændring af udenlandske mediers aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo, hvorved disse medier i praksis kommer under direkte statslig kontrol;

K.  der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo er placeret 152 ud af 180 lande på den liste over informationsfrihed, som Journalister uden Grænser har udarbejdet;

L.  der henviser til, at den stadig store grad af vold og krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, navnlig de målrettede aktioner og vilkårlige anholdelser, skader alle bestræbelser på at kontrollere og stabilisere situationen i Den Demokratiske Republik Congo;

M.  der henviser til, at Fréderic Boyenga Bofala, formanden for et oppositionsparti, som havde taget kontakt til flere medlemmer af det præsidentielle flertal og oppositionen med henblik på at forsvare nødvendigheden af en mere inklusiv dialog, den 17. november 2016 blev bortført af sikkerhedsstyrkerne sammen med hans livvagt, og de to er stadig meldt savnet;

N.  der henviser til, at den tale om nationens tilstand, som præsident Kabila holdt 15. november 2016, ikke har overbevist, og endog har gjort flere medlemmer af "Rassemblement" skeptiske, selv om disse er mere villige til at indgå i en reel ægte inklusiv dialog og finde en politisk løsning, der kan sikre en overgang, der omfatter seriøse garantier for, at forfatningen overholdes;

O.  der henviser til, at den episkopale nationale konference i Congo, der har foreslået at spille en rolle i at hjælpe med at nå frem til en bred og nødvendig konsensus på grundlag af aftalen af 18. oktober 2016, ikke er blevet opmuntret af præsident Kabilas tale;

P.  der henviser til, at udnævnelsen af en ny premierminister den 17. november 2016 og dannelsen af en ny regering i Den Demokratiske Republik Congo kommer på et kritisk tidspunkt blot et par uger før den forfatningsmæssige frist den 19. december 2016;

Q.  der henviser til, at regeringen efter den 19. december inden for rammerne af en midlertidig og inklusiv struktur bør træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at afholde troværdige, gennemsigtige og fredelige valg og sikre forvaltningen af løbende og hastende opgaver;

1.  minder myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo og først og fremmest dets præsident om deres ansvar for at beskytte alle borgere, der befinder sig på det nationale territorium, og især mod alle former for overgreb og forbrydelser, og deres ansvar for at udføre deres myndighedsopgaver i fuld overensstemmelse med retsstatsprincippet;

2.  gentager sit engagement og vilje til at fordømme enhver krænkelse af menneskerettighederne og til at forsvare rettigheder og frihedsrettigheder, såsom ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden, pressefriheden for alle borgere i Den Demokratiske Republik Congo; fordømmer den blodige undertrykkelse af de fredelige og godkendte demonstrationer den 19. september 2016 og den følgende dag;

3.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle samvittighedsfanger samt opgivelse af anklagerne mod dem; kræver en grundig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle forbrydelser og krænkelser, der er begået i landet, og kræver, at alle kriminelle uanset politisk observans bringes for domstolene og stilles til ansvar for deres gerninger;

4.  fordømmer de foranstaltninger, der er truffet mod udenlandske medier og kræver, at de straks ophæves; kræver stop for enhver form for intimidering og chikane mod nationale og udenlandske journalister;

5.  opfordrer alle politiske partier og civilsamfundsorganisationer til at udvise tilbageholdenhed, så man undgår en kaste landet ud i en endnu mere alvorlig politisk krise med humanitære konsekvenser, som kan forværre ustabiliteten i hele regionen;

6.  støtter fuldt ud de mæglingsbestræbelser, der gøres af den episkopale nationale konference i Congo for at nå frem til en reel inklusiv aftale, som hele befolkningen kan tilslutte sig;

7.  minder om resolution 2217 fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, som understreger vigtigheden af at finde en konsensus mellem alle politiske aktører, civilsamfundet og religiøse samfund; opfordrer indtrængende det internationale samfund, navnlig EU og dets medlemsstater til at handle i tråd med denne beslutning for at få etableret et fredeligt politisk klima, som er afgørende for et konstruktivt samarbejde mellem den congolesiske regering og oppositionen med henblik på at bringe krisen til ophør;

8.  opfordrer præsidenten til at træffe foranstaltninger til at mindske spændinger og acceptere en politisk dialog i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd samt præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik