Resolutsiooni ettepanek - B8-1320/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1320/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

  28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1310/2016

  Menetlus : 2016/3001(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-1320/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-1320/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-1320/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

  (2016/3001(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta, 17. detsembri 2015. aasta, 10. märtsi 2016. aasta ja 23. juuni 2016. aasta resolutsioone, samuti 10. oktoobri 2016. aasta arutelu ilma resolutsioonita,

  –  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

  –  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee kaasesimeeste 20. septembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Kongo DVs, milles kutsuti üles säilitama rahu, et lahendada kriis dialoogi abil ja põhiseadust järgides,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis, eelkõige 23. novembri 2016. aasta avaldust Kongo DVs tehtavate jõupingutuste kohta,

  –  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsiooni 2198 (2015) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta,

  –  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2277, milles rõhutatakse, kui oluline on püüda saavutada konsensust kõikide poliitiliste, kodanikuühiskonna ja usukogukondade sidusrühmade vahel ning järgida demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika harta põhimõtteid,

  –  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut,

  –  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi põhiseadust, mis võeti vastu 18. veebruaril 2006,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et kodruvate konfliktide ja jätkuva vägivalla eest vastutavad eelkõige valitsev partei ja vabariigi president, kes soovivad jääda võimule pärast 19. detsembrit 2016, rikkudes sellega põhiseaduse sätteid ja eesmärki;

  B.  arvestades, et president Kabila teatas 2015. aasta septembris riikliku dialoogi alustamisest, kuid tema vastaste arvates on tegemist pigem administratiivse ja tehnilise manöövriga, et valimisi edasi lükata;

  C.  arvestades, et 2016. aasta oktoobris toimuma pidanud presidendi- ja parlamendivalimised lükati edasi 2018. aasta aprillile; selleks sõlmiti 18. oktoobril 2016 kokkulepe „riikliku kaasava poliitilise dialoogi“ tulemusena, mis toimus Edem Kodjo vahendamisel presidendi valitseva enamuse ning väikese osa poliitilise opositsiooni ja kodanikuühiskonna esindajate vahel;

  D.  arvestades, et suur osa opositsioonist boikoteeris eelnimetatud kaasavat dialoogi, sh Demokraatia ja Sotsiaalse Progressi Liit (UDPS), G7, Dünaamiline Opositsioon ja Kongo Vabastusliikumine (MLC), mis on ühinenud organisatsiooniks Rassemblement; arvestades, et see olukord on teravdanud kogu riigis poliitilisi pingeid, põhjustanud rahutusi ja vägivalda;

  E.  arvestades, et dialoog tuli ajutiselt peatada, kuna 19. ja 20. septembril toimusid opositsiooni ja kodanikuühiskonna korraldatud sanktsioneeritud meeleavaldused, millel nõuti presidendivalimiste toimumist vastavalt põhiseadusele; arvestades, et korrakaitsejõud surusid 19. ja 20. septembri meeleavaldused vägivaldselt maha ning ametlikel andmetel sai surma 37 inimest, kuid opositsiooni väitel üle 100 inimese;

  F.  arvestades, et 18. oktoobri 2016. aasta kokkulepe ei ole toonud soovitud stabiilsust, kuna see ei ole kaasav, näeb ette liiga pika üleminekuperioodi ega järgi põhiseadust ja valimisseadust;

  G.  arvestades, et sõltumatu riiklik valimiskomisjon (CENI) peab võtma vajalikke meetmeid, et taastada oma usaldusväärus;

  H.  arvestades, et olemasolevate andmete kohaselt on järsult kasvanud rängad inimõiguste rikkumised ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised Kongo DV relvajõudude (FARDC) liikmete, riikliku luureteenistuse, vabariikliku kaardiväe ja politsei poolt, eelkõige opositsiooni liikmete ja kodanikuühiskonna esindajate suhtes seoses valimistega, ning see on vähendanud riigis demokraatiat ja ahendanud poliitilist areeni;

  I.  arvestades, et kasvava inimõiguste rikkumise ja vastaste mahasurumisega on kaasnenud ajakirjandusvabaduse piiramine, nagu näitab Kongo riikliku tele- ja raadiojaama (RTNC) ajakirjaniku mõrvamine ning selliste raadiojaamade nagu Radio France internationale (RFI), Ameerika Hääl, BBC, Belgia prantsuskeelse raadiojaama RTBF või ÜRO Radio Okapi signaalide tõkestamine;

  J.  arvestades, et pärast sellist lubamatut sõnavabaduse piiramist allkirjastas kommunikatsiooniminister 5. novembril 2016 dekreedi, millega muudeti Kongo DVs välismeediale kohaldatavaid ringhäälingu eeskirju ning mille tulemusena on välismeedia otseselt valitsuse kontrolli all;

  K.  arvestades, et Kongo DV asub ühenduse Piirideta Reporterid koostatud maailma ajakirjandusvabaduse 2016. aasta indeksis 180 riigi seas 152. kohal;

  L.  arvestades, et järjest süvenev vägivald ning inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised, eriti erimeetmed ja meelevaldsed vahistamised, kahjustavad kõiki pingutusi, mida tehakse Kongo DV olukorra lahendamiseks ja stabiliseerimiseks;

  M.  arvestades, et julgeolekujõud viisid 17. novembril 2016 kaasa opositsioonierakonna juhi Frédéric Boyenga Bofala (kes oli võtnud ühendust mitme presidendipartei ja opositsiooni juhtidega, et toonitada kaasavama dialoogi vajadust) ja tema turvamehe ning need kaks meest on olnud sealtpeale kadunud;

  N.  arvestades, et president Kabila 15. novembri 2016. aasta kõne olukorrast riigis ei olnud veenev ning jättis skeptiliseks isegi ühenduse Rassemblement liikmed, kes pooldasid rohkem tõeliselt kaasava dialoogi algatamist ja lõpptulemusena võimu üleandmisele viiva poliitilise lahenduse leidmist, kui sellega kaasnevad usaldusväärsed tagatised, et põhiseadusest peetakse kinni;

  O.  arvestades, et president Kabila kõnes ei saanud tuge Kongo Katoliku Piiskoppide Konverents (CENCO), kes pakkus oma abi väga olulise laiapõhjalise konsensuse otsimisel 18. oktoobri 2016. aasta kokkuleppe alusel;

  P.  arvestades, et uue peaministri ametissenimetamine 17. novembril 2016 ja Kongo DV uue valitsuse moodustamine toimusid kriitilisel ajal, kõigest mõni nädal enne põhiseaduses sätestatud lõplikku tähtaega 19. detsembril 2016;

  Q.  arvestades, et kohe pärast 19. detsembrit peab valitsus võtma ajutise ja kaasava korra raames vajalikke meetmeid usutavate, läbipaistvate ja rahumeelsete valimiste korraldamiseks ning tagama kiireloomuliste jooksvate küsimuste lahendamise;

  1.  tuletab Kongo DV võimudele ja eriti riigi presidendile meelde kohustust kaitsta kodanikke kogu riigis, eriti kuritarvituste ja kuritegude eest, ning täita valitsemiskohustusi rangelt õigusriigi norme järgides;

  2.  kordab võetud kohustust ja kindlameelsust mõista hukka kõik inimõiguste rikkumised ja kaitsta õigusi ja vabadusi, sh kõigi Kongo DV kodanike sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust ning ajakirjandusvabadust; mõistab teravalt hukka kuritarvitused ja verised repressioonid, mis leidsid aset 19. septembri 2016. aasta rahumeelse sanktsioneeritud meeleavalduse ajal ning sellele järgnenud päeval;

  3.  nõuab kõigi meelsusvangide kohest ja tingimusteta vabastamist ning nende vastu esitatud süüdistuste tagasivõtmist; nõuab kõigi riigis toime pandud kuritegude ja kuritarvituste põhjalikku, läbipaistvat ja sõltumatut uurimist ning nende kuritegude eest vastutavate isikute kohtu ette saatmist oma tegude eest vastust andma, olenemata nende isikute poliitilisest kuuluvusest;

  4.  mõistab hukka välismeedia vastu võetud meetmed ning nõuab nende viivitamatut tühistamist; nõuab kohalike ja välismaiste ajakirjanike igasuguse hirmutamise või ahistamise lõpetamist;

  5.  kutsub kõiki erakondi ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles ilmutama vaoshoitust, et mitte tõugata riiki veelgi tõsisemasse poliitilisse kriisi, mille humanitaartagajärjed võiksid süvendada ebastabiilsust kogu piirkonnas;

  6.  toetab täiel määral CENCO vahenduspüüdlusi, et jõuda kogu elanikkonna poolt toetatava tõeliselt kaasava kokkuleppeni;

  7.  juhib tähelepanu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2277, milles rõhutatakse, kui oluline on püüda leida konsensust kõikide poliitiliste, kodanikuühiskonna ja usukogukondade sidusrühmade vahel; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline kogukond, eriti Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, tegutseksid käesoleva resolutsiooni kohaselt sellise rahumeelse poliitilise kliima loomise nimel, mis on möödapääsmatu konstruktiivse koostöö saavutamiseks Kongo valitsuse ja opositsiooni vahel ning kriisist väljumiseks;

  8.  julgustab presidenti võtma pingeleevendusmeetmeid ning nõustuma poliitilise dialoogiga Cotonou lepingu artikli 8 raames;

  9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, AKV–ELi ministrite nõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile.