Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1320/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1320/2016

Keskustelut :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0479

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK-SI
PDF 256kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1310/2016
28.112016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015, 17. joulukuuta 2015, 10. maaliskuuta 2016, 23. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselmat ja 10. lokakuuta 2016 ilman päätöslauselmaa käydyt keskustelut,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien 20. syyskuuta 2016 esittämän julkilausuman, jossa kehotettiin rauhallisuuteen kriisin ratkaisemiseksi neuvotteluteitse ja perustuslakia noudattaen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä hänen tiedottajansa julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta ja etenkin 23. marraskuuta esitetyn julkilausuman Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevista toimista,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta ja etenkin päätöslauselman 2198 (2015) Kongon demokraattisen tasavallan vastaisten pakotteiden jatkamisesta ja asiantuntijaryhmän mandaatista,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2277, jossa pidettiin tärkeänä pyrkimistä yhteisymmärrykseen kaikkien poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan sekä uskonnollisten yhteisöjen välillä noudattaen demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan periaatteita,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan kesäkuulta 1981,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 annetun Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että vallassa oleva puolue ja tasavallan presidentti ovat ensisijaisesti vastuussa toistuvista konflikteista ja jatkuvasta väkivallasta, koska nämä haluavat pysyä vallassa myös joulukuun 19. päivän 2016 jälkeen, mikä on vastoin perustuslain henkeä ja kirjainta;

B.  panee merkille, että syyskuussa 2015 presidentti Kabila ilmoitti käynnistettävästä kansallisesta vuoropuhelusta, jota hänen oppositiota edustavat vastustajansa pitivät vain hallinnollisena ja teknisenä keinona vaalien viivyttämiseen;

C.  toteaa, että presidentinvaalit ja parlamenttivaalit, jotka oli määrä järjestää marraskuussa 2016, on lykätty 18. lokakuuta 2016 tehdyllä sopimuksella huhtikuuhun 2018; toteaa, että sopimus tehtiin ”kansallisen poliittisen ja osallistavan keskustelun” avulla presidenttiä kannattavan enemmistön ja pienen poliittista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa edustavan ryhmän välillä Edem Kodjon toimiessa välittäjänä;

D.  toteaa, että tätä osallistavaa vuoropuhelua boikotoivat suuri osa oppositiosta – demokratian ja sosiaalisen kehityksen liitto (UDPS), G7, Kongon kehittämisliike (DDC) sekä Kongon vapautusliike (MLC), joka oli ryhmittynyt yhteen Kongon demokratiaryhmän (RCD) kanssa; katsoo, että tilanne on lisännyt poliittisia jännitteitä, ongelmia sekä väkivaltaa koko maassa;

E.  panee merkille, että vuoropuheluun liittyvä työ jouduttiin keskeyttämään väliaikaisesti, kun oppositio ja kansalaisyhteiskunta järjestivät luvan saaneita mielenosoituksia 19. ja 20. syyskuuta 2016 vaatien presidentinvaalien järjestämistä perustuslaissa määrätyn aikataulun mukaisesti; panee merkille, että viranomaiset tukahduttivat nämä 19. ja 20. syyskuuta järjestetyt mielenosoitukset väkivaltaisesti, jolloin aiheutui virallisten tietojen mukaan 37 kuolonuhria ja opposition mukaan 100 kuolonuhria;

F.  toteaa, ettei 18. lokakuuta 2016 tehty sopimus ole tuonut haluttua vakautta, koska se ei ole riittävän osallistava, siirtymäkausi on pitkä ja perustuslain sekä vaalilain noudattamisesta on epävarmuutta;

G.  toteaa, että riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan (CENI) on toteutettava tarvittavat toimet uskottavuutensa palauttamiseksi;

H.  panee merkille, että saatavissa olevat tiedot kertovat yhä pahenevista ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, joihin ovat syyllistyneet Kongon demokraattisen tasavallan armeija (FARDC), kansallinen tiedustelupalvelu, tasavaltalaiskaarti sekä Kongon kansallinen poliisi ja jotka ovat kohdistuneet etenkin opposition jäseniin ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin vaalimenettelyn yhteydessä, mikä on kaventanut toimintavapautta ja heikentänyt demokratiaa maassa;

I.  toteaa, että ihmisoikeusloukkauksien sekä oppositioon kohdistuvien tukahduttavien toimien jatkuva yleistyminen on myös vaikuttanut lehdistönvapauteen, sillä Kongon kansallisen yleisradioyhtiön (RTNC) toimittaja on murhattu ja esimerkiksi Radio France Internationalin (RFI), Amerikan äänen, BBC:n ja Belgian ranskankielisen RTBF-kanavan sekä YK:n Radio Okapin radiolähetyksiä on häiritty;

J.  toteaa, että tällaisen sananvapauden tuomittavan rajoittamisen jälkeen viestintäministeri allekirjoitti 5. marraskuuta 2016 määräyksen, jolla muutettiin ulkomaisten tiedotusvälineiden viestintää Kongon demokraattisessa tasavallassa koskevia sääntöjä niin, että nämä tiedotusvälineet tulevat suoraan valtion valvontaan;

K.  panee merkille, että Kongon demokraattinen tasavalta sijoittui Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön vuonna 2016 tekemän arvion mukaan tiedotusvälineiden vapauden suhteen sijalle 152 yhteensä 180 maasta

L.  toteaa, että edelleen kiihtyvä väkivalta sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaukset ja erityisesti kohdennetut operaatiot ja mielivaltaiset pidätykset haittaavat kaikkia pyrkimyksiä Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen sääntelyyn ja vakauttamiseen;

M.  toteaa, että oppositiopuolueen johtaja Fréderic Boyenga Bofala, joka oli ollut yhteydessä useisiin presidenttiä kannattavan enemmistön sekä opposition jäseniin puolustaakseen entistä osallistavampaa vuoropuhelua, joutui yhdessä henkivartijansa kanssa turvallisuusjoukkojen pidättämäksi 17. marraskuuta, ja nämä kaksi miestä ovat sen jälkeen olleet kateissa;

N.  toteaa, että presidentti Kabilan 15. marraskuuta 2016 pitämä puhe maan tilasta ei vakuuttanut eikä hälventänyt epäluuloa Kongon demokratiaryhmän jäseniltä, jotka olisivat kuitenkin valmiita todelliseen osallistavaan vuoropuheluun ja sellaiseen poliittiseen ratkaisuun, joka mahdollistaisi viime kädessä siirtymän ja johon yhdistettäisiin todelliset perustuslain noudattamista koskevat takeet;

O.  toteaa, että Kongon kansallinen episkopaalinen konferenssi (CENCO), joka oli valmis toimimaan välittäjänä pyrittäessä laajaan ja välttämättömään yhteisymmärrykseen 18. lokakuuta 2016 tehdyn sopimuksen pohjalta, ei saanut tukea presidentti Kabilan puheessa;

P.  toteaa, että uuden pääministerin nimittäminen 17. marraskuuta 2016 ja uuden hallituksen asettaminen Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtuivat kriittisellä hetkellä, kun perustuslain mukaiseen määräaikaan, 19. joulukuuta 2016, oli vain joitakin viikkoja;

Q.  toteaa, että heti joulukuun 19. päivän jälkeen hallituksen on toteutettava väliaikaisen ja osallistavan rakenteen avulla tarvittavat toimet uskottavien, avoimien ja rauhallisten vaalien järjestämiseksi ja varmistettava ajankohtaisten ja kiireellisten kysymysten käsittely;

1.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia ja etenkin maan presidenttiä siitä, että heidän tehtävänään on suojella maan kansalaisia koko maassa ja etenkin suojella heitä kaikenlaiselta huonolta kohtelulta ja rikoksilta ja noudattaa hallinnossa tinkimättä oikeusvaltioperiaatetta;

2.  toistaa vastustavansa päättäväisesti kaikenlaisia ihmisoikeusloukkauksia ja olevansa sitoutunut puolustamaan oikeuksia ja vapauksia, kuten Kongon demokraattisen tasavallan kaikkien kansalaisten sananvapautta, järjestäytymisvapautta, kokoontumisvapautta ja lehdistönvapautta; tuomitsee jyrkästi väärinkäytökset ja veriset tukahduttamistoimet, joita esiintyi 19. syyskuuta 2016 järjestetyn rauhanomaisen ja luvallisen mielenosoituksen yhteydessä ja sitä seuranneena päivänä;

3.  vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielipidevangit ja hylkäämään heihin kohdistetut syytteet; vaatii suorittamana perinpohjaisen, avoimen ja riippumattoman tutkinnan kaikista maassa suoritetuista rikoksista ja väärinkäytöksistä ja vaatii saattamaan kaikki näihin rikoksiin syyllistyneet oikeuden eteen vastaamaan rikoksistaan heidän poliittisesta asemastaan riippumatta;

4.  tuomitsee ulkomaisiin tiedotusvälineisiin kohdistetut toimet ja vaatii lopettamaan ne välittömästi; vaatii lopettamaan välittömästi kaikenlaisen maan omien sekä ulkomaisten toimittajien pelottelun ja ahdistelun;

5.  kehottaa kaikkia poliittisia puolueita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä malttiin, jotta voidaan välttää maan suistuminen vielä pahempaan poliittiseen kriisiin, jonka humanitaariset seuraukset voisivat pahentaa koko alueen epävakautta;

6.  tukee täysin CENCOn välitystoimia pyrittäessä koko väestön kannattamaan todelliseen osallistavaan sopimukseen;

7.  muistuttaa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 2217, jossa pidettiin tärkeänä pyrkimistä yhteisymmärrykseen kaikkien poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan sekä uskonnollisten yhteisöjen välillä; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti Euroopan unionia ja jäsenvaltioita toimimaan tämän päätöslauselman mukaisesti sellaisen rauhallisen poliittisen ilmapiirin aikaansaamiseksi, joka on välttämätön Kongon hallituksen ja opposition väliselle rakentavan yhteistyön ja kriisistä selviämisen kannalta;

8.  kehottaa presidenttiä toteuttamaan jännitystä lieventäviä toimia ja hyväksymään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisen poliittisen vuoropuhelun;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, AKT–EU-neuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö