Procedūra : 2016/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1320/2016

Pateikti tekstai :

B8-1320/2016

Debatai :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0479

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
PDF 410kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2015 m. liepos 9 d., 2015 m. gruodžio 17 d., 2016 m. kovo 10 d. ir 2016 m. birželio 23 d. rezoliucijas, taip pat 2016 m. spalio 10 d. diskusijas nepriimant rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos bendrapirmininkių pareiškimą dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, kuriame raginama laikytis rimties, kad krizė būtų įveikta palaikant dialogą ir laikantis Konstitucijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, taip pat jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, ypač į 2016 m. lapkričio 23 d. pareiškimą dėl pastangų, dedamų Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, ypač į Rezoliuciją Nr. 2198 (2015) dėl Kongo Demokratinei Respublikai taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2277, kurioje pabrėžiama, kad svarbu siekti visų politinių subjektų sutarimo, taip pat pabrėžiama pilietinės visuomenės, religinių bendruomenių ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos principų svarba,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi valdančioji partija ir Respublikos prezidentas pirmiausia yra atsakingi už tai, kad nuolat kyla konfliktai ir nesiliauja smurtas, nes jie nori likti valdžioje po 2016 m. gruodžio 19 d., pažeisdami Konstitucijos esmę ir turinį;

B.  kadangi 2015 m. rugsėjo mėn. Prezidentas J. Kabila paskelbė, kad pradedamas nacionalinis dialogas, kurį opozicijoje esantys jo priešininkai įvertino kaip administracinį ir techninį manevrą, kuriuo siekiama pavėlinti rinkimus;

C.  kadangi prezidento ir parlamento rinkimai, kurie turėjo vykti 2016 m. lapkričio mėn., atidėti iki 2018 m. balandžio mėn. pagal 2016 m. spalio 18 d. susitarimą, sudarytą palaikant prezidentinės daugumos ir dalies politinės opozicijos bei pilietinės visuomenės atstovų „nacionalinį įtraukų politinį dialogą“, vykdytą padedant Edemui Kodjo;

D.  kadangi šį įtraukų dialogą boikotavo didelė dalis opozicijos – Sąjunga už demokratiją ir socialinę pažangą (pranc. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS), G 7, Dinamiškas judėjimas ir Kongo išlaisvinimo judėjimas (pranc. Mouvement de libération du Congo, MLC), susibūrę į Kongo sambūrį už demokratiją; kadangi dėl šios padėties padidėjo politinė įtampa, padaugėjo nesutarimų ir smurto visoje šalyje;

E.  kadangi dialogas turėjo būti laikinai sustabdytas dėl 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d. vykusių protestų, kuriems buvo duotas leidimas ir kuriuos rengė opozicija bei pilietinė visuomenė, reikalaudamos, kad prezidento rinkimai įvyktų Konstitucijoje nustatytu laiku; kadangi šiuos 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d. protestus teisėsaugos tarnybos žiauriai numalšino – oficialiais duomenimis, žuvo 37 asmenys, opozicijos duomenimis, tokių asmenų buvo daugiau kaip 100;

F.  kadangi 2016 m. spalio 18 d. susitarimu neužtikrintas stabilumas, kurio tikėtasi, nes šis susitarimas nepakankamai įtraukus, pereinamasis laikotarpis ilgas, ir kyla abejonių dėl Konstitucijos ir Rinkimų įstatymo laikymosi;

G.  kadangi Nacionalinė nepriklausoma rinkimų komisija (pranc. commission électorale nationale indépendante, CENI) turi imtis būtinų veiksmų, kad ja vėl būtų pasitikima;

H.  kadangi, turimais duomenimis, nustatyta, jog padaugėjo rimtų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, kuriuos padarė Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotosios pajėgos (FARDC), Nacionalinė žvalgybos agentūra, Respublikos gvardija ir Kongo nacionalinė policija, visų pirma opozicijos narių ir pilietinės visuomenės atstovų teisių pažeidimų vykstant rinkimų procesui, todėl šalyje ribojama demokratinė erdvė ir politinė arena;

I.  kadangi dėl nuolat augančio žmogaus teisių pažeidimų skaičiaus ir represijų prieš opozicijos narius taip pat pakenkta spaudos laisvei, kaip rodo Kongo nacionalinio radijo ir televizijos (RTNC) žurnalisto žmogžudystė ir radijo signalų, pavyzdžiui, Radio France internationale (RFI), Amerikos balso, BBC, Belgijos frankofonijos kanalo RTBF, taip pat JTO radijo Radio Okapi, išjungimas;

J.  kadangi neleistinai apribojus žodžio laisvę 2016 m. lapkričio 5 d. komunikacijos ministras pasirašė dekretą, kuriuo iš dalies keičiamos užsienio žiniasklaidos transliacijų KDR taisyklės, taigi pagal jį šią žiniasklaidą tiesiogiai kontroliuoja valstybė;

K.  kadangi pagal organizacijos „Reporteriai be sienų“ parengtą 2016 m. informacijos laisvės klasifikaciją tarp 180 šalių KDR užima 152-ą vietą;

L.  kadangi vis gausesni smurto ir žmogaus teisių bei tarptautinės teisės pažeidimų atvejai, ypač tiksliniai veiksmai ir savavališkas areštas, turi neigiamą poveikį visoms pastangoms sureguliuoti ir stabilizuoti padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje;

M.  kadangi 2016 m. lapkričio 17 d. saugumo pajėgos pagrobė Frédericą Boyengą Bofalą – opozicinės partijos pirmininką, kuris buvo užmezgęs ryšius su keliais prezidentinės daugumos ir opozicijos nariais siekdamas ginti požiūrį, kad reikia įtraukesnio dialogo, ir jo asmens sargybinį, ir nuo to laiko abu vyrai laikomi dingusiais;

N.  kadangi 2016 m. lapkričio 15 d. Prezidento J. Kabilos pasakyta kalba apie tautos būklę neįtikino Kongo sambūrio už demokratiją narių ir net nuteikė juos skeptiškai, tačiau šie nariai labiau linkę užmegzti iš tikrųjų įtraukų dialogą ir rasti politinį sprendimą, pagal kurį būtų galima numatyti permainas, suteikus rimtų garantijų, kad bus laikomasi Konstitucijos;

O.  kadangi Prezidento J. Kabilos kalboje neišreikšta parama Kongo nacionalinei episkopalinei konferencijai (pranc. Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO), pasiūliusiai savo paslaugas padėti rasti būtiną platų sutarimą pagal 2016 m. spalio 18 d. susitarimą;

P.  kadangi 2016 m. lapkričio 17 d. KDR naujas ministras pirmininkas paskirtas ir nauja vyriausybė suformuota kritiniu laikotarpiu, likus kelioms savaitėms iki Konstitucijoje nustatyto termino (2016 m. gruodžio 19 d.);

Q.  kadangi tuoj pat po gruodžio 19 d. vyriausybė, veikdama pagal laikiną ir įtraukią sistemą, turės imtis būtinų priemonių, kad būtų surengti patikimi, skaidrūs ir ramūs rinkimai, taip pat užtikrinti einamųjų ir skubių reikalų tvarkymą;

1.  primena Kongo Demokratinės Respublikos institucijoms ir pagrindiniam vadovui – šalies prezidentui, kad jie privalo apsaugoti visoje šalies teritorijoje esančius piliečius, visų pirma apsaugoti nuo bet kokio piktnaudžiavimo ir nusikaltimų, ir kad savo uždavinį valdyti šalį jie turi įgyvendinti kuo griežčiau laikydamiesi teisinės valstybės principo;

2.  pakartoja įsipareigojimą ir pasiryžimą smerkti visus žmogaus teisių pažeidimus ir ginti visų KDR piliečių teises bei laisves, kaip antai žodžio laisvę, susirinkimų ir asociacijų laisvę, taip pat spaudos laisvę; ryžtingai smerkia smurto protrūkį ir kruvinas represijas, įvykdytas per taikų 2016 m. rugsėjo 19 d. protestą, kuriam buvo duotas leidimas, ir kitą dieną po jo;

3.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus sąžinės kalinius ir panaikinti jiems pareikštus kaltinimus; reikalauja atlikti išsamų, skaidrų ir nepriklausomą visų šalyje padarytų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo atvejų tyrimą, taip pat užtikrinti, kad šių nusikaltimų vykdytojai, kad ir kokios būtų jų politinės pareigos, stotų prieš teismus ir atsakytų už savo nusikaltimus;

4.  smerkia priemones, kurių imtasi prieš užsienio žiniasklaidą, ir prašo nedelsiant jas panaikinti; reikalauja nutraukti bet kokios formos šalies ir užsienio žurnalistų bauginimą ar persekiojimą;

5.  prašo visų politinių partijų ir pilietinės visuomenės organizacijų laikytis santūriai, kad šalis nebūtų įklampinta į dar didesnę politinę krizę, kuri turėtų humanitarinį poveikį, galintį padidinti nestabilumą visame regione;

6.  visapusiškai remia CENCO pastangas tarpininkauti, kad būtų pasiektas iš tikrųjų įtraukus susitarimas, kuriam pritartų visi gyventojai;

7.  primena Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2217, kurioje pabrėžiama, kad svarbu siekti visų politinių subjektų sutarimo, taip pat pabrėžiama pilietinės visuomenės ir religinių bendruomenių svarba; ragina tarptautinę bendruomenę, ypač Europos Sąjungą ir jos valstybes nares, imtis veiksmų pagal šią rezoliuciją, siekiant padėti kurti ramią politinę atmosferą, būtiną konstruktyviam Kongo vyriausybės ir opozicijos bendradarbiavimui, kad būtų įveikta krizė;

8.  skatina prezidentą imtis įtampos mažinimo priemonių ir pritarti politiniam dialogui pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES Tarybai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika