Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1320/2016

Teksty złożone :

B8-1320/2016

Debaty :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0479

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 414kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.757v01-00
 
B8-1320/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))


Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))  
B8-1320/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DR Konga), w szczególności rezolucje z dnia 9 lipca 2015 r., z dnia 17 grudnia 2015 r., z dnia 10 marca 2016 r. i z dnia 23 czerwca 2016 r., jak również debaty bez rezolucji z dnia 10 października 2016 r.

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga wydane przez współprzewodniczących Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w dniu 20 września 2016 r. , w którym wzywają oni do spokoju w celu rozwiązania kryzysu za pomocą dialogu i z poszanowaniem konstytucji,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i jej rzecznika dotyczące sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, w szczególności oświadczenie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie bieżących działań w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, a zwłaszcza rezolucję nr 2198 (2015) w sprawie wznowienia sankcji nałożonych na DR Konga i mandatu grupy ekspertów,

–  uwzględniając rezolucję 2277 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która podkreśla znaczenie znalezienia konsensusu wśród wszystkich podmiotów politycznych, społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot religijnych oraz zasad Afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając zmienioną umowę o partnerstwie z Kotonu,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga przyjętą w dniu 18 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że partia rządząca i prezydent Republiki są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za nawracające konflikty i nieustające akty przemocy, ze względu na ich chęć pozostania u władzy po dniu 19 grudnia 2016 r., co stanowi naruszenie litery i ducha konstytucji;

B.  mając na uwadze, że we wrześniu 2015 r. prezydent Kabila ogłosił rozpoczęcie dialogu narodowego, co jego przeciwnicy z opozycji określili jako działania administracyjne i techniczne mające na celu opóźnienie wyborów;

C.  mając na uwadze, że termin wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które miały się odbyć w listopadzie 2016 r., został przesunięty na kwiecień 2018 r. w drodze porozumienia z dnia 18 października 2016 r. zawartego w wyniku moderowanego przez Edema Kodjo„pluralistycznego narodowego dialogu politycznego” z udziałem większości prezydenckiej i części opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego;

D.  mając na uwadze, że wspomniany pluralistyczny dialog został zbojkotowany przez dużą część opozycji – Unię na rzecz demokracji i postępu społecznego (UDPS), G7, Dynamikę i Ruch Wyzwolenia Konga (MLC) – zgrupowanej w ramach „Rassemblement”; mając na uwadze, że sytuacja ta spowodowała zwiększenie ilości napięć politycznych, zamieszek i aktów przemocy w całym kraju;

E.  mając na uwadze, że prace w ramach „dialogu” musiały zostać czasowo zawieszone ze względu autoryzowane demonstracje, które odbyły się w dniach 19 i 20 września 2016 r. i które zostały zorganizowane przez opozycję i społeczeństwo obywatelskie aby domagać się zorganizowania wyborów prezydenckich w terminie zgodnym z konstytucją; mając na uwadze, że te demonstracje w dniu 19 i 20 września 2016 r. zostały brutalnie stłumione przez siły porządkowe i że śmierć podczas nich według oficjalnych danych poniosło 37 osób, natomiast według opozycji –a ponad 100 osób;

F.  mając na uwadze, że porozumienie zawarte w dniu 18 października 2016 r. nie przyniosło oczekiwanej stabilności ze względu na brak pluralizmu, długość okresu przejściowego i niepewność co przestrzegania konstytucji i ordynacji wyborczej;

G.  mając na uwadze, że niezależna krajowa komisja wyborcza (CENI) musi powziąć niezbędne kroki w celu przywrócenia swojej wiarygodności;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z dostępnymi informacjami, obserwuje się coraz częstsze przypadki poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez członków Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga (FARDC), krajowej agencji wywiadowczej, gwardii republikańskiej i kongijskiej policji narodowej, w szczególności wobec członków opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w ramach procesu wyborczego, co powoduje kurczenie się przestrzeni demokratycznej i sceny politycznej w tym kraju;

I.  mając na uwadze, że stały wzrost naruszeń praw człowieka i represji wobec opozycji wywarł również wpływ na wolność prasy, co potwierdza zabójstwo dziennikarza kongijskiej stacji radiowo-telewizyjnej (RTNC) i wyciszanie sygnałów radiowych takich stacji jak Radio France Internationale (RFI), Głos Ameryki, BBC, francuskojęzyczny kanał belgijski RTBF lub Radio Okapi ONZ;

J.  mając na uwadze, że po tym niedopuszczalnym ograniczeniu wolności wypowiedzi, minister komunikacji podpisał dnia 5 listopada 2016 r. dekret, który zmienia zasady nadawania przez zagraniczne media w DR Konga i umieszcza te media pod bezpośrednią kontrolą państwa;

K.  mając na uwadze, że w 2016 r. DR Konga znalazła się na 152. miejscu (na 180 krajów) w światowym rankingu wolności prasy opracowywanym przez Reporterów bez Granic;

L.  mając na uwadze, że coraz wyższy poziom aktów przemocy i naruszeń praw człowieka i prawa międzynarodowego, zwłaszcza działań ukierunkowanych i arbitralnych aresztowań, ma szkodliwy wpływ na ogół wysiłków podejmowanych na rzecz rozwiązania i ustabilizowania sytuacji w Demokratycznej Republice Konga;

M.  mając na uwadze, że Fréderic Boyenga Bofala, przewodniczący jednej z partii opozycyjnych, który nawiązał kontakt z wieloma członkami większości prezydenckiej i opozycji w celu obrony konieczności bardziej pluralistycznego dialogu, został uprowadzony przez siły bezpieczeństwa wraz ze swoim ochroniarzem w dniu 17 listopada 2016 r. i że obydwaj mężczyźni od tego czasu zaginęli;

N.  mając na uwadze, że orędzie o stanie państwa wygłoszone przez prezydenta Kabilę w dniu 15 listopada 2016 r. nie przekonało, a nawet sceptycznie ustosunkowało członków „Rassemblement”, którzy są przecież bardziej skłonni do nawiązania prawdziwie pluralistycznego dialogu i znalezienia rozwiązania politycznego, obejmującego ewentualny okres przejściowy, zawierającego poważne gwarancje poszanowania konstytucji;

O.  mając na uwadze, że pomoc zaproponowana przez krajową Konferencję Episkopatu Konga (CENCO), aby przyczynić się do uzyskania szerokiego (i koniecznego) konsensusu na podstawie porozumienia z dnia 18 października 2016 r., nie spotkała się z zachętą w orędziu prezydenta Kabili;

P.  mając na uwadze, że powołanie nowego premiera w dniu 17 listopada 2016 r. i utworzenie nowego rządu DR Konga odbyły się w krytycznym momencie, na kilka tygodni przed terminem konstytucyjnym upływającym w dniu 19 grudnia 2016 r.

Q.  mając na uwadze, że po upływie terminu 19 grudnia, rząd będzie musiał – w ramach tymczasowej i pluralistycznej struktury – podjąć niezbędne kroki w celu zorganizowania wiarygodnych, przejrzystych i spokojnych wyborów oraz zapewnienia zarządzania sprawami bieżącymi oraz pilnymi;

1.  przypomina władzom Republiki Konga, a przede wszystkim jej prezydentowi, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za ochronę obywateli znajdujących się na terytorium krajowym, w szczególności za ochronę przed wszelkimi nadużyciami i przestępstwami i za wykonywanie swoich zadań przy pełnym poszanowaniu praworządności;

2.  potwierdza swoje zaangażowanie w działania na rzecz ujawniania naruszania praw człowieka i ochrony praw i wolności, takich jak wolność wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolności prasy, wszystkich obywateli DR Konga, a także swoją determinację do podejmowania takich działań; zdecydowanie potępia wybryki i krwawe represje, jakie miały miejsce podczas pokojowej i autoryzowanej demonstracji w dniu 19 września 2016 r. oraz nazajutrz;

3.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia oraz wycofania postawionych im zarzutów; wzywa do gruntownego, przejrzystego i niezależnego dochodzenia w sprawie wszystkich przestępstw i nadużyć popełnionych w tym kraju i domaga się, aby osoby odpowiedzialne za te przestępstwa, niezależnie od ich pozycji politycznej, zostały postawione przed sądem w celu poniesienia odpowiedzialności za popełnione czyny;

4.  potępia działania podjęte wobec zagranicznych mediów i wzywa do ich niezwłocznego zniesienia; wzywa do zaprzestania wszelkich form prześladowania lub zastraszania wobec dziennikarzy krajowych i zagranicznych;

5.  wzywa wszystkie partie polityczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wykazania się powściągliwością, aby uniknąć jeszcze poważniejszego kryzysu politycznego w kraju, którego konsekwencje humanitarne mogłyby się przyczynić do zwiększenia niestabilności w całym regionie;

6.  w pełni popiera wysiłki mediacyjne CENCO w celu osiągnięcia rzeczywiście pluralistycznego porozumienia, na które wyraża zgodę całe społeczeństwo;

7.  przypomina o rezolucji 2217 Rady Bezpieczeństwa ONZ, która podkreśla znaczenie znalezienia konsensusu wśród wszystkich podmiotów politycznych, społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot religijnych; zachęca społeczność międzynarodową, a w szczególności Unię Europejską i jej państwa członkowskie, do podjęcia działań w duchu tej rezolucji, aby przyczynić się do stworzenia spokojnego klimatu politycznego, niezbędnego do konstruktywnej współpracy między rządem a opozycją kongijską na rzecz wyjścia z kryzysu;

8.  zachęca prezydenta do podjęcia środków na rzecz załagodzenia napięć i do zaakceptowania dialogu politycznego na mocy art. 8 umowy z Kotonu;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji /wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, Radzie AKP-UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz prezydentowi, premierowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Konga.

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności