Návrh uznesenia - B8-1320/2016Návrh uznesenia
B8-1320/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Konžskej demokratickej republike

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1320/2016
Predkladané texty :
B8-1320/2016
Prijaté texty :

B8-1320/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike

(2016/3001(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenia z 9. júla 2015, 17. decembra 2015, 10. marca 2016 a 23. júna 2016, ako aj rozpravy bez uznesenia z 10. októbra 2016,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 20. septembra 2016 o situácii v Konžskej demokratickej republike, v ktorom sa vyzýva k zachovaniu pokoja na vyriešenie krízy prostredníctvom dialógu a v súlade s ústavou,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), ako aj jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na vyhlásenie z 23. novembra 2016 o prebiehajúcom úsilí v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Konžskej demokratickej republike, najmä na rezolúciu č. 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči Konžskej demokratickej republike a mandáte skupiny expertov,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277, v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť hľadania konsenzu medzi všetkými subjektmi politiky, občianskej spoločnosti a náboženských komunít a zásadami Africkej charty o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

 

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vládnuca strana a prezident republiky sú primárne zodpovední za opakujúce sa konflikty a pretrvávajúce násilie, a to preto, lebo chcú zostať pri moci aj po 19. decembri 2016, čím porušujú literu ústavy;

B.  keďže v septembri 2015 prezident Kabila oznámil začatie národného dialógu, čo jeho protivníci z radov opozície označili za administratívny a technický manéver s cieľom odložiť voľby;

C.  keďže prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sa mali konať v novembri 2016, boli odložené na apríl 2018 na základe dohody z 18. októbra 2016 dosiahnutej pomocou „národného inkluzívneho politického dialógu“ medzi prezidentskou väčšinou a časťou politickej opozície a občianskej spoločnosti po sprostredkovaní Edemom Kodjom;

D.  keďže uvedený inkluzívny dialóg bojkotovala veľká časť opozície – Únia za demokraciu a sociálny pokrok (UDPS), G7, Dynamická opozícia a Hnutie za oslobodenie Konga (MLC), zoskupené v rámci Rassemblement (Združenie); keďže táto situácia viedla k rastu politického napätia, nepokojom a násiliu v celej krajine;

E.  keďže priebeh „dialógu“ musel byť dočasne pozastavený z dôvodu povolených demonštrácií 19. a 20. septembra 2016, organizovaných opozíciou a občianskou spoločnosťou s cieľom žiadať uskutočnenie prezidentských volieb v lehote stanovenej ústavou; keďže poriadkové sily tieto demonštrácie 19. a 20. septembra 2016 násilne potlačili, pričom podľa oficiálnych údajov bolo zabitých 37 ľudí a vyše 100 podľa opozície;

F.  keďže dohoda z 18. októbra 2016 nepriniesla želanú stabilitu, a to pre nedostatok inkluzívnosti, dĺžku prechodného obdobia a neistotu, pokiaľ ide o dodržiavanie ústavy a volebného zákona;

G.  keďže Nezávislá národná volebná komisia (CENI) musí vykonať nevyhnutné kroky s cieľom obnoviť dôveryhodnosť;

H.  keďže podľa dostupných informácií stúplo závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva členmi ozbrojených síl Konžskej demokratickej republiky (FARDC), národnou spravodajskou agentúrou, republikánskou gardou a konžskou národnou políciou, najmä pokiaľ ide o členov opozície a zástupcov občianskej spoločnosti v rámci volebného procesu, čo vedie k zužovaniu demokratického priestoru a politického spektra v krajine;

I.  keďže stály rast porušovania ľudských práv a represie voči politickým oponentom zasiahli aj slobodu tlače, o čom svedčí zavraždenie novinára pracujúceho v konžskom štátnom rozhlase a televízii (RTNC) a vypínanie signálu rozhlasových staníc, ako sú Radio France Internationale (RFI), Hlas Ameriky, BBC, belgická frankofónna stanica RTBF alebo stanica OSN Radio Okapi;

J.  keďže po tomto neprípustnom obmedzení slobody prejavu minister pre komunikáciu podpísal 5. novembra 2016 dekrét, ktorým sa upravujú pravidlá vysielania zahraničných médií v KDR, čím ich de facto postavil pod priamu kontrolu štátu;

K.  keďže KDR sa v roku 2016 umiestnila v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc na 152. mieste zo 180 krajín;

L.  keďže neustále sa zvyšujúca úroveň násilia a porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva – najmä cielené akcie a svojvoľné zatýkanie – majú negatívny vplyv na úsilie o vyriešenie a stabilizáciu situácie v Konžskej demokratickej republike;

M.  keďže Frédéric Boyenga Bofala, predseda opozičnej strany, ktorý bol v styku s viacerými členmi prezidentskej väčšiny a opozície s cieľom obhajovať potrebu inkluzívnejšieho dialógu, bol 17. novembra 2016 spolu so svojím telesným strážcom unesený bezpečnostnými silami, a keďže obaja muži sú odvtedy nezvestní;

N.  keďže prejav prezidenta Kabilu o stave národa z 15. novembra 2016 členov Rassemblement nepresvedčil a dokonca u nich vyvolal nedôveru – členovia Rassemblement sú pritom ochotnejší nadviazať skutočne inkluzívny dialóg a nájsť politické riešenie, ktorým by sa prípadne ustanovoval prechod s vážnymi zárukami týkajúcimi sa dodržiavania ústavy;

O.  keďže Konžskú národnú konferenciu biskupov (CENCO), ktorá ponúkla svoje dobré služby, aby pomohla dosiahnuť široký – a nevyhnutný –konsenzus na základe dohody z 18. októbra 2016, prejav prezidenta Kabilu nepodporil;

P.  keďže k vymenovaniu nového predsedu vlády 17. novembra 2016 a vytvoreniu novej vlády v KDR dochádza v kritickom momente, niekoľko týždňov pred lehotou, ktorú ústava stanovuje na 19. decembra 2016;

Q.  keďže hneď po 19. decembri bude musieť vláda v rámci dočasnej a inkluzívnej štruktúry prijať opatrenia potrebné na usporiadanie dôveryhodných, transparentných a pokojných volieb a zabezpečiť riadenie bežných a naliehavých záležitostí;

1.  pripomína orgánom Konžskej demokratickej republiky a v prvom rade jej prezidentovi, že je ich povinnosťou chrániť občanov, ktorí sa nachádzajú na celom území štátu, a najmä chrániť ich proti zneužívaniu a zločinom a vykonávať svoju úlohu vlády pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu;

2.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok a svoje odhodlanie vystupovať proti porušovaniu ľudských práv a brániť práva a slobody, ako je sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania, ako aj sloboda tlače, a to všetkých občanov KDR; dôrazne odsudzuje nekontrolované zásahy a krvavé represie počas pokojnej a povolenej demonštrácie 19. septembra 2016, ako aj nasledujúci deň;

3.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia a zrušenie obvinení vznesených voči nim; požaduje dôkladné, transparentné a nezávislé vyšetrenie všetkých zločinov a zneužívaní, ktoré boli spáchané v krajine, a žiada, aby boli osoby zodpovedné za tieto zločiny, bez ohľadu na ich politické postavenie, postavené pred súd, aby sa zodpovedali za svoje zločiny;

4.  odsudzuje opatrenia prijaté voči zahraničným médiám a žiada, aby boli tieto opatrenia bezodkladne zrušené; požaduje ukončenie všetkých foriem zastrašovania alebo obťažovania domácich a zahraničných novinárov;

5.  vyzýva všetky politické strany a organizácie občianskej spoločnosti, aby prejavili zdržanlivosť s cieľom zabrániť tomu, aby sa krajina prepadla do ešte hlbšej politickej krízy, ktorá by mala humanitárne dôsledky, ktoré by mohli zvýšiť nestabilitu v celom regióne;

6.  vyjadruje plnú podporu sprostredkovateľskému úsiliu Konžskej národnej konferencie biskupov s cieľom dosiahnuť skutočne inkluzívnu dohodu, za ktorou by stálo všetko obyvateľstvo;

7.  pripomína rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277, v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť hľadania konsenzu medzi všetkými subjektmi politiky, občianskej spoločnosti a náboženských komunít; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä EÚ a jej členské štáty, aby konali v zmysle tejto rezolúcie s cieľom pomôcť vytvoriť pokojnú politickú atmosféru, ktorá je nevyhnutná na konštruktívnu spoluprácu medzi konžskou vládou a opozíciou s cieľom prekonať krízu;

8.  nabáda prezidenta, aby prijal opatrenia na uvoľnenie napätia a súhlasil s politickým dialógom podľa článku 8 Dohody z Cotonou;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Rade AKT–EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.