Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1324/2016

Předložené texty :

B8-1324/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 48k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména na usnesení ze dne 10. března 2016 o Demokratické republice Kongo(1) a 9. července 2016 o Demokratické republice Kongo, zejména o případu dvou zadržovaných obránců lidských práv Yvesa Makwambaly a Freda Baumy(2),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federicy Mogheriniové a její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v zemi, zejména na prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 a 24. srpna 2016,

–  s ohledem na závěry Rady EU o Demokratické republice Kongo ze dne 17. října 2016 a 23. května 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě přijatou Radou Evropské unie dne 22. června 2015,

–  s ohledem na deklarace z Nairobi z prosince 2013,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo a zejména na rezoluci ze dne 23. června 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv, která byla zveřejněna dne 27. července 2015, a na činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rozhodnutí a nařízení vydaná Mezinárodním soudním dvorem,

–  s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou dne 23. června 2000 a revidovanou dne 25 června 2005 a 22. června 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Joseph Kabila je prezidentem Demokratické republiky Kongo od roku 2001; vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily má skončit ke dni 20. prosince 2016; vzhledem k tomu, že mandát prezidenta Demokratické republiky Kongo je omezen ústavou Demokratické republiky Kongo na dvě funkční období;

B.  vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze dne 17. října 2016, kterým se uzavřel neinkluzivní politický dialog, se odložilo datum konání příštích voleb na duben roku 2018;

C.  vzhledem k tomu, že Nezávislá národní volební komise (CENI) stanovila nadměrný rozpočet ve výši 1,8 miliardy USD a zdá se, že chce zachovat konec roku 2018 jako datum pro konání těchto voleb;

D.  vzhledem k tomu, že tato situace vedla k obviněním ze strany politické opozice v Demokratické republice Kongo, podle nichž se prezident Joseph Kabila a jeho vláda pokoušejí využít správních a technických prostředků k odkladu voleb, aby mohli zůstat u moci i po skončení svého ústavního mandátu;

E.  vzhledem k tomu, že první pokus o změnu ústavy Demokratické republice Kongo s cílem umožnit prezidentu Kabilovi zvolení pro třetí funkční období byl v roce 2015 ukončen kvůli silné opozici občanské společnosti a její mobilizaci; vzhledem k tomu, že v důsledku těchto pokusů narůstá politické napětí, neklid a násilí v celé zemi, která se nyní, zdá se, ocitla v patové volební situaci;

F.  vzhledem k tomu, že příští prezidentské a parlamentní volby mají zásadní význam, a pokud by se konaly poklidným, transparentním a hladkým způsobem a včas, přispěly by značnou měrou ke konsolidaci pokroku, kterého Demokratická republika Kongo dosáhla za více než jedno desetiletí; vzhledem k tomu, že několik členů opozice se vyjádřilo ve prospěch přechodného období, kterého by se mohl účastnit též prezident Kabila za předpokladu dodržení záruk, že nedojde k pokusu o změnu ústavy nebo uspořádání všeobecného referenda, a také ústavní záruky, že prezident Kabila nebude usilovat o zvolení do třetího funkčního období;

G.  vzhledem k tomu, že v červnu 2014 vyslala EU do Demokratické republiky Kongo kontrolní volební misi, která poukázala na to, že je zapotřebí zajistit aktualizovaný seznam voličů, podmínky pro spravedlivou soutěž kandidátů, silnější ochranu občanských svobod, systém spravedlivého řešení volebních sporů a snahy o ukončení beztrestnosti;

H.  vzhledem k tomu, že v několika posledních měsících skupiny zabývající se lidskými právy opakovaně přinášejí informace o zhoršování situace v oblasti lidských práv a svobody projevu, shromažďování a demonstrací v zemi v souvislosti s blížícími se volbami, včetně využívání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací, novinářům, politickým vůdcům a jiným osobám, které se staví proti pokusům prezidenta Kabily zůstat u moci po uplynutí lhůty dvou funkčních období, kterou stanoví ústava;

I.  vzhledem zejména k tomu, že během demonstrací ve dnech 19. a 20. září 2016 v Kinshase bylo údajně zabito více než 50 lidí a mnoho dalších zmizelo; vzhledem k tomu, že členové hnutí LUCHA a Filimbi jsou nadále nezákonně zadržováni, a vzhledem k tomu, že zpravodajské kanály, například RFI nebo Radio Okapi, mají ukončenou činnost nebo byly rušeny;

1.  vyjadřuje politování nad životy ztracenými během demonstrací za posledních několik týdnů a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu Demokratické republiky Kongo;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále méně stabilní situací v Demokratické republice Kongo v napjatém ovzduší před volbami;

3.  připomíná závazek přijatý Demokratickou republikou Kongo v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; konstatuje, že selhává dialog s orgány Demokratické republiky Kongo podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu;

4.  naléhavě vybízí EU, aby okamžitě zahájila postup podle článku 96 Dohody z Cotonou a přijala cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz a zmrazení aktiv, proti vysokým úředníkům, bezpečnostním a zpravodajským představitelům a agentům ozbrojených sil zodpovědným za násilné potlačení demonstrací a za patovou politickou situaci, která brání poklidnému a ústavnímu předání moci, zejména se jedná o Kaleva Mutonda, generála Illungu Kampeteho, Evariste Boshaba, generála Gabriela Amisiho Kumbu a generála Célestina Kanyamu;

5.  je přesvědčen, že úspěšné a včasné konání voleb dříve než v roce 2018 bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země a celého regionu; potvrzuje, že volby by se měly uskutečnit plně v souladu s literou a duchem konžské ústavy z roku 2006, jmenovitě článků 73 a 222, a v souladu se zásadami Africké charty pro demokracii, volby a správu věcí veřejných, kterou by měla Demokratická republika Kongo neprodleně ratifikovat; zastává názor, že orgány Demokratické republiky Kongo mají v tomto ohledu jasnou odpovědnost, jakož i povinnost zaručit prostředí příznivé pro transparentní, důvěryhodné a inkluzivní volby;

6.  naléhavě žádá vládu Demokratické republiky Kongo, aby učinila další pokrok v demokratizaci země a za tím účelem aktivně vycházela z doporučení závěrečné zprávy mise EU pro sledování průběhu voleb z roku 2011 a zprávy kontrolní mise z roku 2014;

7.  je nadále hluboce znepokojen účinností úlohy Nezávislé národní volební komise (CENI), na níž bude do velké míry záviset legitimita volebního procesu; připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

8.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní situací a stavem dodržování lidských práv v Demokratické republice Kongo, zejména nad neustálými zprávami o rostoucím politicky motivovaném násilí; trvá na tom, že je odpovědností vlády předcházet jakémukoli prohlubování současné politické krize nebo eskalaci násilí a dodržovat a chránit politická práva občanů země, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, které jsou základem dynamického politického a demokratického života;

9.  důrazně odsuzuje jakékoliv použití síly a přísná omezení a zastrašování především pokojných demonstrujících, členů opozice, obránců lidských práv a novinářů před nadcházejícím volebním cyklem; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0278.

Právní upozornění - Ochrana soukromí