Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1324/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1324/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 425kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό(1) και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως την υπόθεση των δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yves Makwambala και Fred Bauma(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Federica Mogherini, και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και ιδίως τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, της 17ης Οκτωβρίου 2016 και της 23ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι του Δεκεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 25 Ιουνίου 2005 και στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 ο Ζοζέφ Καμπιλά είναι Πρόεδρος της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του Προέδρου Ζοζέφ Καμπιλά πρόκειται να λήξει στις 20 Δεκεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται βάσει του συντάγματος του Κονγκό σε δύο θητείες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2016 που περάτωνε τον πολιτικό διάλογο με αποκλεισμούς ανέβαλλε την ημερομηνία των εκλογών για τον Απρίλιο 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή (CENI) κατήρτισε έναν υπερβολικό προϋπολογισμό ύψους 1.8 δις δολαρίων και φαίνεται ότι επιθυμεί να διατηρήσει ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών τα τέλη του 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε την αντιπολίτευση στη ΛΔΚ να διατυπώσει κατηγορίες σε βάρος του Προέδρου Καμπιλά και της κυβέρνησής του ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν διοικητικά και τεχνικά μέσα για να καθυστερήσουν τη διεξαγωγή των εκλογών και να παραμείνουν στην εξουσία μετά τη λήξη της συνταγματικής τους εντολής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρώτη προσπάθεια για την τροποποίηση του Συντάγματος της ΛΔΚ προκειμένου να επιτραπεί στον Πρόεδρο Καμπιλά να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία το 2015 ματαιώθηκε λόγω της έντονης αντίδρασης και της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω προσπάθειες έχουν προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα, που τώρα φαίνεται να έχει φθάσει σε εκλογικό αδιέξοδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές έχουν αποφασιστική σημασία και ότι η ειρηνική, διαφανής, ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή τους θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην εδραίωση της προόδου που έχει συντελεστεί στη ΛΔΚ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μέλη της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ μιας μεταβατικής περιόδου στην οποία ενδεχομένως να συμμετέχει ο Πρόεδρος Καμπιλά στο βαθμό εφόσον τηρηθούν οι εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει προσπάθεια για την αλλαγή του Συντάγματος ή τη διοργάνωση λαϊκού δημοψηφίσματος, καθώς και η συνταγματική εγγύηση ότι ο Πρόεδρος Καμπιλά δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2014, η ΕΕ έστειλε αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στη ΛΔΚ, η οποία επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση του εκλογικού καταλόγου, να δημιουργηθούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων, να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη προστασία των δημόσιων ελευθεριών, να θεσπιστεί ένα δίκαιο σύστημα εκλογικών διαφορών και να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες υπήρξαν επανειλημμένες καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης στη χώρα με την προοπτική των εκλογών, καθώς και τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και όσων αντιτίθενται στις απόπειρες του Προέδρου Καμπιλά να παραμείνει στην εξουσία πέραν του προβλεπόμενου από το Σύνταγμα ορίου των δύο θητειών·

Θ.  λαμβάνοντας, συγκεκριμένα, υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κινσάσα και πολλοί άλλοι εξαφανίστηκαν, ότι μέλη των κινημάτων LUCHA και Filimbi εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογραφικοί οργανισμοί όπως το RFI και το Radio Okapi έχουν κλείσει ή δέχονται παρεμβολές·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες και την ειλικρινή συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

2.  εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα τεταμένο προεκλογικό πλαίσιο·

3.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια των πολιτικών αξιωμάτων· σημειώνει ότι ο διάλογος με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρο 8 του Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία, πνέει τα λοίσθια·

4.  παροτρύνει την ΕΕ να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία δυνάμει του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού και να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος των ανώτερων υπαλλήλων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και το πολιτικό αδιέξοδο που εμποδίζει μια ειρηνική και σύμφωνα με το Σύνταγμα μεταβίβαση της εξουσίας, και συγκεκριμένα των Kalev Mutond, Στρατηγού Ilunga Kampete, Evariste Boshab, Στρατηγού Gabriel Amisi Kumba, και Στρατηγού Célestin Kanyama·

5.  είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχής και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών πριν από το 2018 θα έχει καθοριστική σημασία για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας και ολόκληρης της περιοχής· υποστηρίζει ότι οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν σε πλήρη συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος της ΛΔΚ του 2006, ιδίως με τα άρθρα του 73 και 220, και σύμφωνα με τις αρχές του Αφρικανικού Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, τον οποίο καλείται η ΛΔΚ να επικυρώσει χωρίς καθυστέρηση· είναι της άποψης ότι οι αρχές της ΛΔΚ φέρουν σαφή ευθύνη στο πλαίσιο αυτό, καθώς και το καθήκον να διασφαλίσουν την ύπαρξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή διαφανών, αξιόπιστων και χωρίς αποκλεισμούς εκλογών·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας και, για το σκοπό αυτό, να αξιοποιήσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ του 2011 και στην έκθεση της αποστολής μετεκλογικής παρακολούθησης που έλαβε χώρα το 2014·

7.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον αποτελεσματικό ρόλο της ανεξάρτητης εθνικής εκλογικής επιτροπής (CENI), από την οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η εκλογική επιτροπή πρέπει να είναι ένας αμερόληπτος θεσμός χωρίς αποκλεισμούς με επαρκείς πόρους ώστε να επιτρέψει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και ιδίως για τις συνεχείς αναφορές περί αυξανόμενης πολιτικής βίας· τονίζει ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να αποφύγει την επιδείνωση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης ή την κλιμάκωση της βίας καθώς και να σέβεται και να προστατεύει τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της, ιδίως τα δικαιώματα της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, εφόσον τα δικαιώματα αυτά αποτελούν τη βάση για μια δυναμική πολιτική και δημοκρατική ζωή·

9.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε χρήση βίας και τους σοβαρούς περιορισμούς και τους εκφοβισμούς που υφίστανται, ιδίως, ειρηνικοί διαδηλωτές, μέλη της αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι ενόψει του επικείμενου εκλογικού κύκλου· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0085.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0278.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου