Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1324/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1324/2016

Keskustelut :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0479

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 10. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Kongon demokraattisesta tasavallasta(1) ja 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin Yves Makwambalan ja Fred Bauman tapauksesta(2),

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja hänen tiedottajansa lausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan -edustuston lausumat maan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 23. marraskuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut lausumat,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 ja 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 22. kesäkuuta 2015 antaman vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti 23. kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen päätökset ja määräykset,

–  ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja 25. kesäkuuta 2005 ja 22. kesäkuuta 2010 tarkistetun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 annetun Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Joseph Kabila on ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidenttinä vuodesta 2001 lähtien; toteaa, että presidentti Kabilan toimikauden on määrä päättyä 20. joulukuuta 2016; muistuttaa, että Kongon demokraattisen tasavallan presidentin toimikausi on rajattu maan perustuslaissa kahteen kauteen;

B.  ottaa huomioon, että 17. lokakuuta 2016 tehdyllä päätöksellä, joka perustui ei-osallistavaan poliittiseen vuoropuheluun, lykättiin vaalien ajankohtaa huhtikuuhun 2018;

C.  toteaa, että riippumaton keskusvaalilautakunta on asettanut vaalien talousarvioksi liialliset 1,8 miljardia dollaria ja että keskusvaalilautakunta aikoo ilmeisesti järjestää vaalit vuoden 2018 lopussa;

D.  toteaa, että tämä tilanne on saanut Kongon demokraattisen tasavallan opposition syyttämään presidentti Kabilaa ja hänen hallitustaan yrityksestä viivästyttää vaaleja hallinnollisilla ja teknisillä keinoilla ja pysyä näin vallassa perustuslailla määritellyn toimikauden jälkeen;

E.  toteaa, että ensimmäinen yritys maan perustuslain muuttamiseksi siten, että Kabila voisi toimia presidenttinä kolmannen toimikauden, kilpistyi vuonna 2015 kansalaisyhteiskunnan tiukkaan vastustukseen ja aktivoitumiseen; toteaa, että tällaiset yritykset ovat voimistaneet poliittisia jännitteitä ja lietsoneet levottomuuksia ja väkivaltaa koko maassa, joka näyttää nyt ajautuneen vaalien suhteen umpikujaan;

F.  katsoo, että seuraavat presidentin- ja parlamenttikokousvaalit ovat äärimmäisen tärkeät ja että niiden sujuminen rauhallisesti, avoimesti, kitkatta ja ajallaan edesauttaisi huomattavasti Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli vuosikymmenen ajan jatkunutta edistystä; ottaa huomioon, että useat opposition jäsenet ovat ilmaisseet kannattavansa siirtymäkautta, mahdollisesti myös siten, että Kabila on mukana, kunhan saadaan takeet siitä, että maan perustuslakia ei pyritä muuttamaan eikä kansanäänestystä pyritä järjestämään ja että presidentti Kabila ei pyri kolmannelle kaudelle;

G.  toteaa, että kesäkuussa 2014 EU lähetti Kongon demokraattiseen tasavaltaan seurantavaalivaltuuskunnan, joka huomautti, että on varmistettava vaaliluettelon päivitys, edellytykset ehdokkaiden väliselle tasapuoliselle kilpailulle, kansalaisvapauksien parempi suoja, oikeudenmukainen vaaliriidanratkaisujärjestelmä ja toimet rankaisematta jäämisen lopettamiseksi;

H.  ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana ihmisoikeusaktivistit ovat tiedottaneet toistuvasti ihmisoikeustilanteen ja ilmaisun- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoittamista koskevan vapauden heikentymisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa ennen vaaleja; toteaa, että tähän kuuluu liiallinen voimankäyttö rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, poliittisia johtajia ja kaikkia muita vastaan, jotka vastustavat yrityksiä pidentää presidentti Kabilan valtakautta perustuslaissa säädetyn kahden toimikauden jälkeen;

I.  ottaa huomioon erityisesti tiedot, joiden mukaan yli 50 ihmistä tapettiin 19. ja 20. syyskuuta 2016 Kinshasassa pidetyissä mielenosoituksissa ja monia muita katosi; toteaa, että LUCHA- ja Filimbi-liikkeiden jäseniä on edelleen laittomasti pidätettyinä ja että tiedotusvälineitä, esimerkiksi RFI ja Radio Okapi, on suljettu tai niitä häiritään;

1.  pitää valitettavana, että viime viikkojen mielenosoituksissa on kuollut ihmisiä, ja ilmaisee syvimmän myötätuntonsa uhrien perheille ja Kongon demokraattisen tasavallan koko kansalle;

2.  on hyvin huolissaan kasvavasta epävakaudesta Kongon demokraattisessa tasavallassa tässä kireässä vaaleja edeltävässä tilanteessa;

3.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; toteaa, että vuoropuhelu, jota Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa yritetään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti käydä, jotta vaaliprosessista saadaan lopullinen selvyys, on jäämässä tuloksettomaksi;

4.  kehottaa unionia käynnistämään välittömästi Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisen menettelyn ja hyväksymään kohdennettuja pakotteita, mukaan lukien viisumikielto ja varojen jäädyttäminen, niitä korkeita virkamiehiä ja armeijan edustajia vastaan, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja poliittisesta umpikujasta, joka estää rauhanomaisen ja perustuslaillisen vallansiirron; toteaa, että näihin kuuluvat etenkin Kalev Mutond, kenraali Ilunga Kampete, Evariste Boshab, kenraali Gabriel Amisi Kumba ja kenraali Célestin Kanyama;

5.  katsoo, että vaalien onnistunut ja oikea-aikainen toimittaminen ennen vuotta 2018 on ratkaisevaa maan ja koko alueen vakaudelle ja kehitykselle pitkällä aikavälillä; toistaa, että vaalit on pidettävä noudattaen täysimääräisesti Kongon vuoden 2006 perustuslain kirjainta ja henkeä ja erityisesti sen 73 ja 220 pykälää sekä noudattaen demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, joka Kongon demokraattisen tasavallan tulee mitä pikimmin ratifioida; katsoo, että tämä asia on selkeästi Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten vastuulla niin kuin myös velvollisuus taata avoimia, uskottavia ja osallistavia vaaleja edistävä ympäristö;

6.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta jatkamaan maan demokratiakehityksen edistämistä ja ottamaan siinä aktiivisesti huomioon suositukset, jotka sisältyvät EU:n vuoden 2011 vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraporttiin ja vuoden 2014 seurantavaltuuskunnan raporttiin;

7.  on edelleen erittäin huolissaan riippumattoman keskusvaalilautakunnan todellisesta roolista, sillä vaaliprosessin legitiimiys riippuu pitkälti kyseisestä lautakunnasta; muistuttaa, että vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja avoimeen toimintaan;

8.  on hyvin huolissaan Kongon demokraattisen tasavallan huonontuvasta turvallisuus- ja ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti jatkuvista ilmoituksista poliittisen väkivallan lisääntymisestä; painottaa, että hallituksen vastuulla on estää käynnissä olevan poliittisen kriisin syveneminen tai väkivaltaisuuksien yltyminen ja kunnioittaa ja suojella kansalaisten poliittisia oikeuksia, erityisesti ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, sillä nämä ovat dynaamisen poliittisen ja demokraattisen yhteiskunnan kivijalka;

9.  tuomitsee kaikenlaisen voimankäytön ja ankarat rajoitukset ja pelottelun, joiden kohteeksi ovat joutuneet erityisesti rauhanomaiset mielenosoittajat, opposition jäsenet, ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat ennen tulevaa vaalikautta; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, AKT–EU-ministerineuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0278.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö