Projekt rezolucji - B8-1324/2016Projekt rezolucji
B8-1324/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1310/2016

Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1324/2016
Teksty złożone :
B8-1324/2016
Teksty przyjęte :

B8-1324/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga

(2016/3001(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie Demokratycznej Republiki Konga[1] i rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności w sprawie dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves'a Makwambali i Freda Baumy[2],

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w DRK,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini i jej rzecznika dotyczące sytuacji w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając oświadczenia delegatury UE w Demokratycznej Republice Konga w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju, zwłaszcza z dni 23 listopada 2016 r. i 24 sierpnia 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady UE w sprawie Demokratycznej Republiki Konga z dni 17 października 2016 r. i 23 maja 2016 r.,

–  uwzględniając coroczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie, przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając deklaracje z Nairobi z grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie DRK, zwłaszcza rezolucję z dnia 23 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i działalności Wspólnego Biura ONZ ds. Praw Człowieka w Demokratycznej Republice Konga, opublikowane w dniu 27 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając decyzje i orzeczenia wydane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie z Kotonu podpisaną w dniu 23 czerwca 2000 r. i zmienioną dnia 25 czerwca 2005 r. i 22 czerwca 2010 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga przyjętą w dniu 18 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze fakt, że Joseph Kabila sprawuje urząd prezydenta DRK od 2001 r.; mając na uwadze, że kadencja prezydenta Kabili upływa z dniem 20 grudnia 2016 r.; mając na uwadze, że mandat prezydenta DRK jest z mocy konstytucji Konga ograniczony do dwóch kadencji;

B.  mając na uwadze, że na mocy decyzji z dnia 17 października 2016 r. kończącej niepluralistyczny dialog polityczny datę wyborów przesunięto na kwiecień 2018 r.;

C.  mając na uwadze, że Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza (CENI) ustaliła nadmierny budżet wynoszący 1,8 mld USD i najwyraźniej pragnie utrzymać termin przeprowadzenia tych wyborów pod koniec 2018 r.;

D.  mając na uwadze, że sytuacja ta skłoniła opozycję polityczną w DRK do wysunięcia oskarżeń wobec prezydenta Kabili i jego rządu o próby wykorzystania środków administracyjnych i technicznych w celu opóźnienia wyborów i pozostania u władzy po upływie ich konstytucyjnego mandatu;

E.  mając na uwadze, że podjęta w 2015 r. pierwsza próba zmiany konstytucji DRK w taki sposób, aby umożliwić prezydentowi Kabili ubieganie się o trzecią kadencję nie powiodła się z powodu zdecydowanego sprzeciwu i mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że takie próby spowodowały wzrost napięcia politycznego, zamieszki i eskalację przemocy w kraju, który najwyraźniej znalazł się w impasie wyborczym;

F.  mając na uwadze, że najbliższe wybory prezydenckie i parlamentarne mają kluczowe znaczenie, a ich pokojowy, przejrzysty, niezakłócony i terminowy przebieg w ogromnym stopniu przyczyniłby się do umocnienia postępów, których dokonano w DRK przez ponad dekadę; mając na uwadze, że niektórzy z członków opozycji opowiedzieli się za okresem przejściowym z ewentualnym udziałem prezydenta Kabili, o ile będą respektowane gwarancje, iż nie będzie prób zmiany konstytucji czy organizacji powszechnego referendum, a także konstytucyjna gwarancja, że prezydent Kabila nie będzie się ubiegał o trzecią kadencję;

G.  mając na uwadze, że w czerwcu 2014 r. w ramach działań następczych UE wysłała do DRK misję wyborczą, która wskazała na potrzebę zapewnienia zaktualizowanego spisu wyborców, warunków uczciwej rywalizacji między kandydatami, większej ochrony swobód obywatelskich, uczciwego systemu rozstrzygania sporów wyborczych oraz zwalczania bezkarności;

H.  mając na uwadze, że w ostatnich kilku miesiącach wielokrotnie napływały doniesienia grup zajmujących się prawami człowieka o pogorszeniu się sytuacji w zakresie praw człowieka oraz wolności słowa, zgromadzeń i demonstracji w Kongo w okresie kampanii wyborczej, w tym o przypadkach użycia nadmiernej siły wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, przywódców politycznych i innych osób, które sprzeciwiają się próbom umożliwienia prezydentowi Kabili pozostania u władzy po upływie konstytucyjnego mandatu obejmującego maksymalnie dwie kadencje;

I.  mając zwłaszcza na uwadze, że według doniesień podczas demonstracji w dniach 19 i 20 września 2016 r. w Kinszasie ponad 50 osób poniosło śmierć, a wiele innych zaginęło, mając na uwadze, że członkowie ruchów LUCHA i Filimbi są nadal bezprawnie przetrzymywani oraz mając na uwadze, że stacje, takie jak RFI i Radio Okapi, zostały zamknięte lub są zagłuszane;

1.  ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych w trakcie manifestacji w ostatnich tygodniach oraz wyraża najgłębsze współczucie rodzinom ofiar i narodowi DRK;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie coraz bardziej niestabilną sytuacją w Demokratycznej Republice Konga, w napiętym kontekście przedwyborczym;

3.  przypomina, że na mocy umowy z Kotonu DRK zobowiązała się do poszanowania demokracji, praworządności i zasad praw człowieka, co obejmuje wolność słowa i mediów, dobre rządzenie i przejrzystość w sprawowaniu funkcji politycznych; zauważa, że dialog prowadzony z władzami DRK zgodnie z art. 8 umowy z Kotonu w celu otrzymania ostatecznych wyjaśnień dotyczących procesu wyborczego nie przynosi rezultatów;

4.  wzywa UE do natychmiastowego wszczęcia procedury na mocy art. 96 umowy z Kotonu oraz do przyjęcia ukierunkowanych sankcji, obejmujących zakaz wizowy i zamrożenie aktywów, wymierzonych w wysokich urzędników i funkcjonariuszy sił zbrojnych odpowiedzialnych za brutalne tłumienie demonstracji i polityczny impas, który uniemożliwia pokojowe i konstytucyjne przekazanie władzy, zwłaszcza Kaleva Mutonda, generała Ilungę Kampete, Evariste’a Boshaba, generała Gabriela Amisi Kumbę i generała Célestina Kanyamę;

5.  jest przekonany, że pomyślne i terminowe przeprowadzenie wyborów przed 2018 r. będzie miało zasadnicze znaczenie dla długoterminowej stabilności oraz rozwoju tego kraju i całego regionu; potwierdza, że wybory należy przeprowadzić w pełnej zgodności z literą i duchem kongijskiej konstytucji z 2006 r., zwłaszcza z jej art. 73 i 220, oraz zgodnie z zasadami Afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów, do której bezzwłocznego ratyfikowania wzywa się Demokratyczną Republikę Konga; jest zdania, że na władzach DRK spoczywa wyraźna odpowiedzialność pod tym względem oraz obowiązek zagwarantowania warunków sprzyjających przejrzystym, wiarygodnym i pluralistycznym wyborom;

6.  apeluje do rządu Demokratycznej Republiki Konga o dalsze postępy w demokratyzacji kraju i w związku z tym o aktywne korzystanie z zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym unijnej misji obserwacji wyborów z 2011 r. i w sprawozdaniu z misji powyborczej, która miała miejsce w 2014 r.;

7.  pozostaje głęboko zaniepokojony faktyczną rolą Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej (CENI), od której w dużej mierze zależeć będzie legalność procesu wyborczego; przypomina, że komisja wyborcza powinna być instytucją bezstronną i pluralistyczną, dysponującą wystarczającymi zasobami, aby umożliwić wszechstronny i przejrzysty proces;

8.  wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i praw człowieka w DRK, w szczególności nieustającymi doniesieniami o narastającej przemocy politycznej; podkreśla z mocą, że rząd ma obowiązek unikania jakiegokolwiek pogłębiania aktualnego kryzysu politycznego lub eskalacji przemocy, a także obowiązek poszanowania i ochrony praw politycznych swoich obywateli, w szczególności praw do wolności słowa, stowarzyszania się i zgromadzeń, jako że stanowią one podstawę dynamicznego życia politycznego i demokratycznego;

9.  stanowczo potępia wszelkie przypadki użycia siły oraz surowe restrykcje i zastraszanie, zwłaszcza wobec pokojowych demonstrantów, członków opozycji, obrońców praw człowieka i dziennikarzy przed zbliżającym się cyklem wyborczym; wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, Radzie Ministrów AKP-UE, sekretarzowi generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz prezydentowi, premierowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Konga.