Förfarande : 2016/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1324/2016

Ingivna texter :

B8-1324/2016

Debatter :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0479

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 260kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.761v01-00
 
B8-1324/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP))


Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP))  
B8-1324/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt de av den 10 mars 2016 om Demokratiska republiken Kongo(1) och 9 juli 2015 om Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma(2),

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena om situationen i Demokratiska republiken Kongo från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, Federica Mogherini, och hennes talesperson,

–  med beaktande av de uttalanden om människorättssituationen i landet som EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo gjort, särskilt de av den 23 november 2016 och 24 augusti 2016,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 och 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av EU:s årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, som rådet antog den 22 juni 2015,

–  med beaktande av Nairobiförklaringarna från december 2013,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt den av den 23 juni 2016,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, offentliggjord den 27 juli 2015, om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och verksamheten vid FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av Internationella domstolens beslut och påbud,

–  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades den 23 juni 2000 och som ändrats den 25 juni 2005 och 22 juni 2010,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, antagen den 18 februari 2006,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Joseph Kabila är president i Demokratiska republiken Kongo sedan 2001. President Kabilas ämbetsperiod är planerad att löpa ut den 20 december 2016. Ämbetsperioden för Demokratiska republiken Kongos president är enligt den kongolesiska konstitutionen begränsad till två ämbetsperioder.

B.  Genom ett beslut av den 17 oktober 2016, som antogs som avslutning på en politisk dialog utan deltagande av alla berörda parter, flyttades valen fram till april 2018.

C.  Den oberoende nationella valkommissionen (Ceni) fastställde en överdriven budget på 1,8 miljarder US-dollar och förefaller vidhålla att valen ska förrättas i slutet på 2018.

D.  Denna situation har gett upphov till anklagelser från den politiska oppositionen i Demokratiska republiken Kongo om att president Kabila och hans regering med hjälp av administrativa och tekniska metoder försöker försena valen och bli kvar vid makten längre än den konstitutionella ämbetsperioden.

E.  Ett första försök att ändra Demokratiska republiken Kongos konstitution i syfte att göra det möjligt för president Kabila att ställa upp som presidentkandidat för en tredje ämbetsperiod övergavs under 2015 på grund av ett starkt motstånd från och mobilisering av det civila samhället. Sådana försök har orsakat ökade politiska spänningar, oroligheter och våld runt om i landet, som nu verkar ha hamnat i ett dödläge i fråga om valen.

F.  De kommande president- och parlamentsvalen är av avgörande betydelse, och ett fredligt, insynsvänligt och smidigt genomförande av dem på utsatt tid skulle i stor utsträckning bidra till att befästa de framsteg som gjorts i Demokratiska republiken Kongo under mer än ett årtionde. Flera oppositionsmedlemmar har uppgett att de är positivt inställda till en övergångsperiod som eventuellt inbegriper president Kabila, förutsatt att garantierna för att det inte kommer att göras några försök att ändra konstitutionen eller att anordna en folkomröstning respekteras, liksom den konstitutionella garantin för att president Kabila inte kommer att ställa upp som presidentkandidat för en tredje ämbetsperiod.

G.  I juni 2014 skickade EU valobservatörer på ett uppföljningsuppdrag till Demokratiska republiken Kongo, vilka pekade på behovet att uppdatera röstlängden, att skapa förutsättningar för en rättvis konkurrens mellan kandidaterna, ett starkare skydd för de medborgerliga friheterna och ett rättvist förfarande vid valtvister samt att bekämpa straffriheten.

H.  Under de senaste månaderna har människorättsgrupper upprepade gånger rapporterat om att situation för de mänskliga rättigheterna och yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten i landet försämrats under perioden före valen, inklusive användning av övervåld mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra som motsätter sig försöken att låta president Kabila behålla sin maktposition längre än de konstitutionsenliga två ämbetsperioderna.

I.  I synnerhet har fler än 50 personer rapporterats döda i samband med demonstrationen den 19 och 20 september 2016 i Kinshasa och många andra har rapporterats försvunna, medlemmar av Lucha- och Filimbi-rörelserna sitter fortfarande olagligen frihetsberövade och medieföretag som RFI och Radio Okapi har stängts ner eller blockerats.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv i samband med de senaste veckornas demonstrationer och uttrycker sin djupaste medkänsla med offrens anhöriga och Demokratiska republiken Kongos folk.

2.  Europaparlamentet finner den allt mer osäkra situationen i Demokratiska republiken Kongo mycket oroande mot bakgrund av den spända situationen före valet.

3.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin och rättsstats- och människorättsprinciperna, som inbegriper yttrande- och mediefrihet, goda styrelseformer och insyn i det politiska ämbetet. Parlamentet konstaterar att den dialog som i syfte att få ett definitivt klargörande angående valprocessen förs med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i enlighet med artikel 8 i Cotonouavtalet håller på att stranda.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU eftertryckligen att omedelbart inleda förfarandet i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet samt att besluta om riktade sanktioner, inklusive ett viseringsförbud och frysning av tillgångar, mot de höga tjänstemän och medlemmar av de väpnade styrkorna som är ansvariga för de våldsamma insatserna för att slå ned demonstrationer och för det politiska dödläge som hindrar ett fredligt och konstitutionellt maktöverlämnande, särskilt Kalev Mutond, general Ilunga Kampete, Evariste Boshab, general Gabriel Amisi Kumba och general Célestin Kanyama.

5.  Europaparlamentet hyser övertygelsen att ett framgångsrikt valförättande i utsatt tid före 2018 kommer att vara avgörande för landets och hela regionens långvariga stabilitet och utveckling. Parlamentet bekräftar att valen bör genomföras i full överensstämmelse med lydelsen och andan i 2006 års kongolesiska konstitution, i synnerhet artiklarna 73 och 220, och i enlighet med principerna i Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, som Demokratiska republiken Kongo uppmanas att ratificera utan dröjsmål. Parlamentet anser att myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har ett tydligt ansvar i detta avseende och en skyldighet att säkerställa en miljö som främjar insynsvänliga, trovärdiga och inkluderande val.

6.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Demokratiska republiken Kongos regering att göra ytterligare framsteg i demokratiseringen av landet och att i detta syfte aktivt förverkliga rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrags slutrapport från 2011 och från rapporten från 2014 års uppföljningsuppdrag.

7.  Europaparlamentet är fortsatt mycket oroat över den faktiska rollen för den oberoende valkommissionen (Ceni), som i stor utsträckning kommer att vara avgörande för valprocessens legitimitet. Parlamentet påminner om att valkommissionen ska vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en heltäckande och insynsvänlig process.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över försämringen av säkerhets- och människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, i synnerhet de ständiga rapporterna om ökande politiskt våld. Parlamentet insisterar på att det är regeringens skyldighet att förhindra att den rådande politiska krisen förvärras eller att våldet eskalerar samt att respektera och skydda medborgarnas politiska rättigheter, särskilt yttrande-, förenings- och mötesfriheten, eftersom dessa utgör grunden för ett dynamiskt politiskt och demokratiskt liv.

9.  Europaparlamentet fördömer å det kraftigaste all våldsanvändning och de kraftiga begränsningar och hot som riktar sig framför allt mot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar, människorättsförsvarare och journalister inför den kommande valrörelsen. Parlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0085.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0278.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy