Процедура : 2016/2961(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1338/2016

Внесени текстове :

B8-1338/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 549kWORD 49k
7.12.2016
PE596.600v01-00
 
B8-1338/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1807/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно международните споразумения в областта на въздухоплаването (2016/2961(RSP))


Даниела Аюто, Роландас Паксас, Роза Д'Амато, Петер Лундгрен от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно международните споразумения в областта на въздухоплаването (2016/2961(RSP))  
B8-1338/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид решенията на Съвета от 8 март 2016 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за авиационна безопасност с Япония и Китай,

–  като взе предвид решенията на Съвета от 7 юни 2016 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за сключване на споразумения за въздухоплавателни услуги на равнището на ЕС с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), Турция, Катар и Обединените арабски емирства,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2015 г., озаглавено „Стратегия за въздухоплаването в Европа“ (COM(2015)0598),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно въздухоплаването(1),

–  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2) („Рамковото споразумение“) и по-специално точки 23 – 29, приложение 2, и приложение 3 към него,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, по-специално решението от 24 юни 2014 г. по делото за остров Мавриций (C-658/11) и решението от 14 юни 2016 г. по делото за Танзания (C-263/14),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност(3),

–  като взе предвид решението на Бюрото на Европейския парламент от 15 април 2013 г. относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент,

–  като взе предвид практическите условия и ред за предоставяне на информация за международните преговори в областта на въздухоплаването, включително достъп до поверителна информация, както е договорено между председателя на комисията по транспорт и туризъм, и члена на Комисията, отговарящ за транспорта, под формата на писмо от 19 януари 2016 г. и 18 март 2016 г.,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално член 218 от него,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно международните споразумения в областта на въздухоплаването (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в Стратегията за въздухоплаването в Европа Комисията предложи да започне преговори за безопасност на гражданското въздухоплаване с Япония и Китай, и преговори за сключване на споразумения за въздухоплавателни услуги на равнището на ЕС с Китай, Турция, Мексико, шест държави – членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Армения и с АСЕАН;

Б.  като има предвид, че Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по споразумения в областта на авиационната безопасността с Япония и Китай и по споразумения за въздухоплавателни услуги на равнище ЕС с АСЕАН, Турция, Катар и Обединените арабски емирства;

В.  като има предвид, че се изисква одобрението на Парламента за сключването на споразумения, обхващащи области, за които се прилага обикновената законодателна процедура,

Г.  като има предвид, че когато Комисията договаря споразумения между Съюза и трети държави или международни организации „Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата.“(4);

Д.  като има предвид, че рамковото споразумение следва да гарантира, че правомощията и прерогативите на институцията се упражняват възможно най-ефективно и прозрачно;

Е.  като има предвид, че в това рамково споразумение Комисията пое ангажимента да спазва принципа на равно третиране по отношение на Парламента и Съвета във връзка със законодателни и бюджетни въпроси, особено що се отнася до достъпа до заседания и предоставянето на мнения или друга информация;

Споразумения в областта на въздухоплаването

1.  счита, че споразумения за въздухоплавателни услуги на равнище ЕС със съседни държави или със значими глобални партньори имат важно въздействие върху пътниците, товарните превозвачи и въздушните превозвачи както от гледна точка на достъпа до пазара, така и на сближаването на нормативната уредба с цел насърчаване на лоялната конкуренция, включително по отношение на държавните субсидии и социалните и екологичните стандарти;

2.  настоятелно призовава Комисията да гарантира еднакви условия на конкуренция за европейските въздушни превозвачи и летища, както и реципрочност, и да включва ефективна клауза за лоялна конкуренция в споразуменията в областта на въздухоплаването; настоява, че за да станат тези споразумения в областта на въздухоплаването ефективни на практика, трябва да се включи предпазна клауза, която да даде определение за нарушение и за правните последици от нейното нарушаване;

3.  посочва, че стандартите за авиационна безопасност са от основополагащо значение за пътниците, членовете на екипажа и въздухоплаването като цяло и поради това подкрепя сключването на споразумения за авиационна безопасност с държави, които разполагат със значима промишленост в областта на самолетостроенето, с оглед на спестяването на средства и единните високи стандарти, които могат да бъдат постигнати чрез свеждане до минимум на дублирането на оценките, тестовете и проверките;

4.  отбелязва, че Съветът все още предстои да предостави на Комисията мандат за преговори по споразумения за въздухоплавателни услуги на равнище ЕС с Китайската народна република, Мексико, Армения, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Саудитска Арабия; счита, че този неуспех е вреден за интересите на държавите, особено предвид бързия растеж на тези икономики;

5.  посочва, че при оценката на споразуменията в областта на въздухоплаването, представени за одобрение, Парламентът ще се стреми към прилагането на последователен набор от стандарти; отбелязва, по-специално, че при извършването на тази оценка Парламентът ще обръща особено внимание на степента, до която: ограниченията на достъпа до пазара и възможностите за инвестиции са балансирано облекчени; са предоставени стимули за запазване и подобряване на социалните и екологичните стандарти; са предоставени подходящи гаранции за защитата на личните данни и личния живот; са включени взаимното признаване на стандартите за безопасност и сигурност; и е гарантирана висока степен на защита на правата на пътниците;

6.  обръща внимание на нарастващото значение на участието на авиационния сектор в глобалното затопляне и счита, че споразуменията следва да включват ангажимент за съвместна работа в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване с оглед намаляването на емисиите от въздухоплавателни средства, както и целта за засилване на техническото сътрудничество в областите на климатологията (CO2 и други релевантни за климата емисии в атмосферата), развитието на научните изследвания и технологиите и горивната ефективност;

7.  отбелязва, че в случая на споразуменията за безопасност, критериите за оценка от страна на Парламента на споразуменията, които се представят за одобрение, включват: пълно взаимно признаване на практиките и процедурите за сертифициране; обмен на данни, свързани с безопасността; съвместни проверки; засилено регулаторно сътрудничество; както и консултации на техническо равнище с цел решаване на въпроси, преди да бъде задействан механизмът за уреждане на спорове;

Процедура

8.  подчертава, че за да бъде в състояние да вземе решение дали да даде своето одобрение след приключването на преговорите, Парламентът трябва да следи процеса от самото начало; счита също така, че е в интерес на останалите институции всички достатъчно важни опасения, които могат да поставят под въпрос готовността на Парламента да даде своето одобрение, да бъдат идентифицирани и да се пристъпи към тяхното решаване на ранен етап;

9.  припомня, че в рамковото споразумение от 2010 г. се посочва изрично, че Парламентът от самото начало следва да получава редовно и, по целесъобразност, при условията на поверителност подробна информацията за текущата процедура по време на всички фази на преговорите;

10.  очаква Комисията да предостави на компетентната комисия на Парламента информация относно намеренията й да предлага провеждането на преговори с оглед сключването и изменението на международни споразумения в областта на въздухоплаването, както и относно проектите на указания за водене на преговори, проектите на текстове за преговори и документът, който ще бъде парафиран, както и други релевантни документи и информация;

11.  посочва, че съгласно член 24 от рамковото споразумение, горепосочената информация трябва да бъде предавана на Парламента по такъв начин, че при необходимост той да може да даде становище; категорично и настоятелно призовава Комисията да докладва на Парламента как неговите становища са взети под внимание;

12.  припомня, че съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС, Съветът и Комисията са задължени да информират Парламента незабавно и изчерпателно на всички етапи от процедурата;

13.  признава, че когато Парламентът получава чувствителна информация относно текущи преговори, той е задължен да гарантира съблюдаването на поверителността;

14.  отбелязва, че Правилникът за дейността позволява на Парламента „въз основа на доклад на компетентната комисия ..., да приеме препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на разглежданото международно споразумение“ (член 108, параграф 4);

°

° °

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0394.

(2)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(3)

ОВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1.

(4)

  Член 218, параграф 10 от ДФЕС.

Правна информация - Политика за поверителност