Predlog resolucije - B8-1338/2016Predlog resolucije
B8-1338/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o mednarodnih letalskih sporazumih

7.12.2016 - (2016/2961(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1807/2016
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD

Postopek : 2016/2961(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1338/2016
Predložena besedila :
B8-1338/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1338/2017

resolucija Evropskega parlamenta o mednarodnih letalskih sporazumih

(2016/2961(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 8. marca 2016 o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o sporazumih o varnosti v letalstvu z Japonsko in Kitajsko,

–  ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 7. junija 2016 o pooblastitvi Komisije, da začne pogajanja o storitvah v zračnem prometu na ravni EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN), Turčijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. decembra 2015 z naslovom Letalska strategija za Evropo (COM(2015)0598),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o letalstvu[1],

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo[2] (v nadaljevanju: okvirni sporazum), zlasti točk 23–29 ter njegovih prilog 2 in 3,

–  ob upoštevanju sodne prakse Sodišča, zlasti sodbe v zadevi Mauritius (C-658/11) z dne 24. junija 2014 in sodbe v zadevi Tanzanija (C-263/14) z dne 14. junija 2016,

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 12. marca 2014 med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta[3],

–  ob upoštevanju Sklepa predsedstva Evropskega Parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu,

–  ob upoštevanju praktičnih ukrepov za zagotavljanje informacij v zvezi z mednarodnimi pogajanji o letalstvu, vključno z dostopom do zaupnih podatkov, o katerih sta se v obliki izmenjave pisem z dne 19. januarja 2016 in 18. marca 2016 dogovorila predsednik Odbora za promet in turizem ter komisarka za promet,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 218,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o mednarodnih letalskih sporazumih (O-000128 – B8-1807/2016),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Komisija v letalski strategiji za Evropo predlagala, da se začnejo pogajanja o varnosti v civilnem letalstvu z Japonsko in Kitajsko ter o sporazumih o storitvah v zračnem prometu s Kitajsko, Turčijo, Mehiko, šestimi državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu, Armenijo in ASEAN;

B.  ker je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o sporazumih o letalski varnosti s Kitajsko in Japonsko ter pogajanja o sporazumih o storitvah v zračnem prometu na ravni EU z ASEAN, Turčijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati;

C.  ker je za mednarodne sporazume na področjih, za katera velja redni zakonodajni postopek, potrebna odobritev Parlamenta;

D.  ker se ob pogajanjih Komisije o sporazumih med Unijo in tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami „Evropski parlament [...] v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvesti“[4];

E.  ker bi moral okvirni sporazum zagotavljati, da se pristojnosti in posebne pravice institucij izvajajo čim bolj učinkovito in pregledno;

F.  ker se je Komisija v tem okvirnem sporazumu obvezala, da bo spoštovala načelo enake obravnave Parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajnimi in proračunskimi zadevami, zlasti glede dostopa do zasedanj in posredovanja prispevkov ali drugih informacij;

Letalski sporazumi

1.  meni, da lahko sporazumi na ravni EU o storitvah v zračnem prometu s sosednjimi državami ali pomembnimi svetovnimi partnerji znatno vplivajo na potnike, prevoznike tovora in letalske družbe tako pri dostopu do trga kot tudi z zbliževanjem predpisov, da se tako spodbudi poštena konkurenca, med drugim tudi glede državnih subvencij ter socialnih in okoljskih standardov;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi enake konkurenčne pogoje za evropske letalske prevoznike in letališča, pa tudi vzajemnost, ter v letalske sporazume vključi določbo o pošteni konkurenci; vztraja, da je treba v letalske sporazume vključiti varnostno določbo, v kateri bo opredeljeno kaznivo dejanje in pravne posledice njegove kršitve, sicer ti sporazumi ne bodo učinkoviti v praksi;

3.  opozarja, da so standardi varnosti v zračnem prometu bistvenega pomena za potnike, člane posadk in letalsko industrijo na splošno, zato podpira sklepanje sporazumov o varnosti v zračnem prometu z državami, ki imajo pomembno letalsko industrijo, saj je mogoče z zmanjšanjem podvajanja ocen, preizkusov in nadzora zmanjšati stroške ter zagotoviti skladne visoke standarde;

4.  ugotavlja, da Svet Komisije še ni pooblastil za pogajanja o sporazumih o storitvah v zračnem prometu na ravni EU z Ljudsko republiko Kitajsko, Mehiko, Armenijo, Bahrajnom, Kuvajtom, Omanom, Katarjem in Saudovo Arabijo; meni, da to škodi interesom držav, zlasti glede na njihovo hitro gospodarsko rast;

5.  poudarja, da si bo Parlament pri ocenjevanju letalskih sporazumov, ki mu bodo predloženi v odobritev, vselej prizadeval uporabljati enak nabor standardov; ugotavlja, da bo Parlament pri ocenjevanju še posebej pozoren na vprašanje, do kakšne mere sporazum: na uravnotežen način sprošča omejitve glede dostopa do trga in naložbenih priložnosti; zagotavlja spodbude za ohranjanje in krepitev socialnih in okoljskih standardov; zagotavlja ustrezne zaščitne mehanizme za varstvo podatkov in zasebnosti; vključuje medsebojno priznavanje varnostnih in varstvenih standardov ter zagotavlja visoko raven spoštovanja pravic potnikov;

6.  opozarja, da letalski sektor vedno bolj prispeva h globalnemu segrevanju, in meni, da morajo sporazumi vključevati zavezo o sodelovanju v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo pri zmanjševanju emisij zrakoplovov ter namero o krepitvi tehničnega sodelovanja na področju znanosti o podnebju (emisije CO2 in druge emisije v ozračju, ki vplivajo na podnebje), raziskav in tehnološkega razvoja ter na področju učinkovite porabe goriva;

7.  ugotavlja, da merila Parlamenta pri ocenjevanju sporazumov o varnosti, ki so mu predloženi v odobritev, zajemajo: polno medsebojno priznavanje prakse in postopkov certificiranja; izmenjavo podatkov o varnosti; skupne inšpekcijske preglede; okrepljeno regulativno sodelovanje ter posvetovanja na tehnični ravni, namenjena reševanju vprašanj, preden ta sprožijo mehanizem za reševanje sporov;

Postopek

8.  poudarja, da mora Parlament, če naj ob koncu pogajanj sprejme odločitev o odobritvi, spremljati proces že od začetka; meni, da je v interesu tudi drugih institucij, da se vsi pomisleki, ki so dovolj pomembni, da bi lahko postavili pod vprašaj pripravljenost Parlamenta za odobritev, opredelijo in obravnavajo že v zgodnji fazi;

9.  opozarja, da okvirni sporazum iz leta 2010 posebej določa, da je treba Evropski parlament od vsega začetka redno in po potrebi zaupno obveščati o vseh podrobnostih postopka v teku v vseh fazah pogajanj;

10.  pričakuje, da bo Komisija pristojni odbor Parlamenta obvestila, da namerava predlagati začetek pogajanj o sklenitvi in spremembi mednarodnih sporazumov o zračnem prometu, ter ga seznanjala z osnutki pogajalskih smernic, osnutki pogajalskih besedil in z dokumentom, ki bo parafiran, pa tudi z drugimi relevantnimi dokumenti in informacijami;

11.  opozarja, da je treba zgoraj navedene informacije v skladu s členom 24 okvirnega sporazuma posredovati Parlamentu tako, da lahko ta po potrebi poda svoje mnenje; odločno poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča, kako je bilo njegovo mnenje upoštevano;

12.  opozarja, da sta Svet in Komisija v skladu s členom 218(10) PDEU dolžna nemudoma in izčrpno obveščati Parlament v vseh fazah postopka;

13.  priznava, da je Parlament dolžan zagotoviti zaupnost občutljivih informacij o pogajanjih v teku, ki jih prejme;

14.  opozarja, da Poslovnik Parlamentu dopušča, da „na podlagi poročila pristojnega odbora […] sprejme priporočila in zahteva, da se upoštevajo pred sklenitvijo mednarodnega sporazuma“ (člen 108, odstavek 4);

°

° °

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.