Postup : 2016/3029(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1343/2016

Předložené texty :

B8-1343/2016

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 344kWORD 52k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o podpoře obětem thalidomidu (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana za skupinu ENF

B8-xxxx/2016 Usnesení Evropského parlamentu o podpoře obětem thalidomidu (2016/3029(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 3, 26 a 35 této listiny,

 

–  s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení o situaci obětí thalidomidu předložené Komisi E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 a E-005523-16,

 

–  s ohledem na návrhy usnesení o situaci obětí thalidomidu B8-0006/2014, B8-0257/2014B8-0090/2015,

 

–  s ohledem na španělský královský dekret 1006 ze dne 5. srpna 2010, jenž stanoví zásady odškodnění a solidární podpory pro oběti thalidomidu ve Španělsku z období 1960–1965,

 

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 14. prosince 2016 o podpoře obětem thalidomidu,

 

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.vzhledem k tomu, že se v důsledku uvedení „Thalidomidu“, léku proti nevolnosti, který byl určen i těhotným ženám, na evropský trh ze strany německého farmaceutického podniku Chemie Grünenthal narodilo minimálně 20 000 dětí s těžkým tělesným postižením;

 

B.vzhledem k tomu, že tragédie thalidomidu představuje nejvážnější hromadnou tragédii, již kdy způsobil nějaký lék;

 

C.vzhledem k tomu, že v Evropě žije více než 4 000 osob, které byly postiženy thalidomidem, z nichž: 2 800 žije v Německu, 450 v Itálii, 400 ve Spojeném království, 400 ve Španělsku, 103 ve Švédsku a přibližně 90 v Rakousku;

 

D.vzhledem k tomu, že závěry studie, již s názvem „Thalidomid. Otázky týkající se problémů, specifických potřeb a nedostatků obětí thalidomidu. Souhrnná zpráva o prvních výsledcích výzkumu a prvních doporučeních k přijetí opatření(1) v roce 2012 vypracovala univerzita v Heidelbergu, a studie poradenské společnosti Firefly Research z roku 2015 s názvem „Zdraví, kvalita života a zaměstnání osob postižených thalidomidem – svědectví ze Spojeného království(2) jasně ukazují rostoucí tělesné a psychologické problémy, jimž s postupem času čelí oběti thalidomidu, jakož i z nich vyplývající specifické zdravotní, finanční a sociální potřeby;

 

E. vzhledem k tomu, že nezávislé šetření, jež v roce 2014 provedla mezinárodní právní kancelář Ince & Co., jasně poukázalo na nesrovnalosti, k nimž došlo v roce 1970 v trestním řízení proti farmaceutickému podniku Grünenthal a které vrhly pochybnosti na jeho řádný průběh, když obětem znemožnily v občanskoprávním řízení obdržet spravedlivé odškodnění;

 

F. vzhledem k tomu, že nezávislé šetření mezinárodní právní kanceláře Ince & Co. dále jasně prokázalo úmyslné zatajování vedlejších účinků daného léku před veřejností, kterého se dopustil podnik Chemie Grünenthal, jakož i nedostatky v oblasti monitorování bezpečnosti léčivého přípravku ze strany států, jež ho uvedly na svůj trh;

 

G.vzhledem k tomu, že 27. května 2015 někteří poslanci ze všech politických skupin v Evropském parlamentu zorganizovali tiskovou konferenci, na níž napříč politickými skupinami potvrdili politickou vůli a odhodlání zaručit obětem thalidomidu přístup k peněžním prostředkům a dostatečným zdrojům, aby mohly čelit rostoucím zdravotním potřebám(3);

 

H. vzhledem k tomu, že během diskuse na plenárním zasedání parlamentu 9. března 2016 komisař Andriukaitis pevně zdůraznil, že je důležité obětem thalidomidu zajistit finanční podporu, aby mohly čelit stále rostoucím nákladům na zdravotní péči, a uznal nutnost nalézt přiměřené řešení pro všechny oběti tak, aby jim byla zaručena ochrana kvality jejich života;

 

I.vzhledem k tomu, že po téměř 60 letech se oběti stále snaží dojít spravedlnosti a nalézt náhradní řešení, které by jim umožnilo hradit nezbytnou nákladnou péči spojenou s jejich tělesným stavem;

 

J.vzhledem k tomu, že základní úlohou, již v Evropě hrají sdružení obětí thalidomidu, je poukazovat na tuto nedbalostí způsobenou tragédii a hájit práva jejích obětí;

 

1.je přesvědčen, že je nezbytné plně uznat požadavky obětí thalidomidu, jež v Evropě žijí, tak, aby jim byla zaručena nezávislost, přístup k lékařské péči a přiměřená kvalita života;

 

2.žádá Komisi, aby konkretizovala závazky, jež na plenárním zasedání Parlamentu dne 9. března 2016 přijal komisař Andriukaitis, a vypracovala plán podpory, která by doplňovala opatření členských států zaměřená na poskytování finanční pomoci obětem thalidomidu a jejich rodinám;

 

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Právní upozornění - Ochrana soukromí