Διαδικασία : 2016/3029(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1343/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1343/2016

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 47k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 26 και 35,

 

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων της θαλιδομίδης E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 και E-005523-16,

 

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις ψηφίσματος για την κατάσταση των θυμάτων της θαλιδομίδης B8-0006/2014, B8-0257/2014 και B8-0090/2015,

 

–  έχοντας υπόψη το ισπανικό βασιλικό διάταγμα αριθ. 1006 της 5ης Αυγούστου 2010, το οποίο καθορίζει τις αρχές για την αποζημίωση και την αλληλέγγυα στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης στην Ισπανία κατά την περίοδο 1960-1965,

 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1957, ως αποτέλεσμα της διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά από τη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία Chemie Grünenthal ενός αντιεμετικού φαρμάκου, της «θαλιδομίδης», που προορίζεται επίσης για εγκύους, τουλάχιστον 20.000 βρέφη γεννήθηκαν με σοβαρές σωματικές δυσμορφίες·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση της θαλιδομίδης αποτελεί τη σοβαρότερη συλλογική καταστροφή που έχει ποτέ προξενήσει ένα φάρμακο·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι από 4.000 επιζώντες της θαλιδομίδης, εκ των οποίων: 2.800 στη Γερμανία, 450 στην Ιταλία, 400 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 400 στην Ισπανία, 103 στη Σουηδία και 90 στην Αυστρία·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της μελέτης που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης «Θαλιδομίδη. Ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα, τις ειδικές ανάγκες και τις διαταραχές των θυμάτων της θαλιδομίδης. Συνοπτική έκθεση των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας και πρώτες συστάσεις για την ανάληψη δράσης» του 2012(1) και της μελέτης της εταιρείας συμβούλων ‘Firefly Research’ «Υγεία, ποιότητα ζωής και απασχόληση των ατόμων που έχουν πληγεί από τη θαλιδομίδη — Μαρτυρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο» του 2015(2), καταδεικνύουν με σαφήνεια τα ολοένα αυξανόμενα, με την πάροδο των ετών, σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα θύματα της θαλιδομίδης και τις συνακόλουθες ειδικές ιατρικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη το 2014 από το διεθνές δικηγορικό γραφείο Ince & Co. κατέδειξε με σαφήνεια τις παρατυπίες που διαπράχθηκαν το 1970 στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας κατά της φαρμακευτικής εταιρείας Grünenthal, οι οποίες επηρέασαν την ορθή διεξαγωγή της αποκλείοντας από τα θύματα τη δυνατότητα να λάβουν δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο αστικής δίκης·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητες έρευνες τις οποίες διεξήγαγε το διεθνές δικηγορικό γραφείο Ince & Co. επεσήμαναν επίσης τη δόλια παράλειψη της φαρμακευτικής εταιρείας Chemie Grünenthal να προβεί σε δημοσιοποίηση των παρενεργειών που προκαλεί το εν λόγω φάρμακο σε εγκύους, καθώς και την ανεπαρκή φαρμακοεπαγρύπνηση από πλευράς των κρατών μελών τα οποία επέτρεψαν να διατεθεί το φάρμακο αυτό στις αγορές τους·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαΐου 2015 ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ από όλες τις πολιτικές ομάδες διοργάνωσαν συνέντευξη τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι ομάδες διατύπωσαν από κοινού την πολιτική τους βούληση και δέσμευση να εξασφαλισθεί στα θύματα της θαλιδομίδης η πρόσβαση σε κονδύλια και στους κατάλληλους πόρους με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες υγειονομικές τους ανάγκες(3)·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Andriukaitis, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στις 9 Μαρτίου 2016, τόνισε με αποφασιστικότητα πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί στους επιζώντες της θαλιδομίδης οικονομική στήριξη για να αντιμετωπίζουν τις ολοένα και μεγαλύτερες ιατρικές δαπάνες, και αναγνώρισε την ανάγκη να βρεθεί πρόσφορη λύση για όλους τους επιζήσαντες με σκοπό να διασφαλιστεί η ποιότητα της ζωής τους·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από σχεδόν εξήντα χρόνια, οι επιζώντες εξακολουθούν να επιζητούν έννομη προστασία και τρόπους αποζημίωσής τους που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στη δαπανηρή περίθαλψη που απαιτεί η φυσική τους κατάσταση·

 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν στην Ευρώπη οι ενώσεις των θυμάτων της θαλιδομίδης που, αφενός, καταγγέλλουν αυτή την εξ αμελείας τραγωδία και, αφετέρου, προστατεύουν τα δικαιώματα των θυμάτων της·

 

1.θεωρεί ότι είναι ουσιώδους σημασίας να αναγνωριστούν πλήρως οι απαιτήσεις των επιζώντων θυμάτων της θαλιδομίδης στην Ευρώπη, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία τους, η πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μία αξιοπρεπής ποιότητα ζωής·

 

2.καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος Andriukaitis στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, καταρτίζοντας ένα πρόγραμμα παροχής βοήθειας το οποίο συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα θύματα της θαλιδομίδης και τις οικογένειές τους·

 

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου