Menettely : 2016/3029(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1343/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1343/2016

Keskustelut :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 170kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

 

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 3, 26 ja 35 artiklan,

 

–  ottaa huomioon talidomidin uhrien tilanteesta komissiolle esitetyt kirjalliset kysymykset E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 ja E-005523-16,

 

  ottaa huomioon talidomidin uhrien tilanteesta annetut päätöslauselmat B8-0006/2014, B8-0257/2014 ja B8-0090/2015,

 

–  ottaa huomioon 5. elokuuta 2010 annetun Espanjan kuninkaan asetuksen N:o 1006, jossa vahvistetaan periaatteet korvausten maksamiselle Espanjassa vuosina 1060–1965 syntyneille talidomidin uhreille ja heidän solidaariselle tukemiselleen,

 

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 annetun komission julkilausuman talidomidin uhrein tukemisesta,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.  ottaa huomioon, että saksalaisen lääketehtaan Chemie Grünenthalin tuotua vuonna 1957 Euroopan markkinoille myös raskaana oleville naisille tarkoitetun pahoinvointilääkkeen ”talidomidin” syntyi ainakin 20 000 lasta, joilla oli pahoja epämuodostumia;

 

B.  ottaa huomioon, että talidomidikatastrofi oli pahin lääkkeestä koskaan aiheutunut joukkokatastrofi;

 

C.  ottaa huomioon, että Euroopassa on yli 4 000 talidomidikatastrofista selviytynyttä, joista 2 800 elää Saksassa, 450 Italiassa, 400 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 400 Espanjassa, 103 Ruotsissa ja noin 90 Itävallassa;

 

D.  ottaa huomioon, että talidomidin uhrien ongelmista, erityistarpeista ja hoidon puutteista Heidelbergin yliopistossa vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa ”THALIDOMIDE Enquiries to be carried out repeatedly with regard to problems, specific needs and support deficits of thalidomide victims. Summarising report of the first survey results and derivation of first action recommendations”(1) ja konsulttiyritys Firefly Researchin vuonna 2015 tekemässä tutkimuksessa ”Health, Quality of Life and Employment amongst Thalidomide-affected People – Evidence from the UK”(2) tuodaan selkeästi esiin kaikki talidomidin uhrien ajan mittaan kasvavat fyysiset ja psyykkiset ongelmat ja heidän niistä johtuvat lääketieteelliset, taloudelliset ja sosiaaliset erityistarpeensa;

 

E.  ottaa huomioon, että kansainvälisen lakiasiaintoimiston Ince & Co:n vuonna 2014 tekemä riippumaton tutkimus osoitti selkeästi, että lääkeyhtiö Grünenthalia vastaan vuonna 1970 käydyssä rikosoikeudenkäynnissä tapahtui sääntöjenvastaisuuksia, joiden vuoksi oikeuskäsittely ei ollut asianmukainen, mikä puolestaan johti siihen, että uhrit eivät saaneet oikeudenmukaisia korvauksia siviilituomioistuimessa;

 

F.  ottaa huomioon, että kansainvälisen lakiasiaintoimiston Ince & Co:n riippumattomat tutkimukset osoittivat myös, että lääkeyhtiö Chemie Grünenthal salasi suurelta yleisöltä lääkkeen sivuvaikutukset raskaana oleviin naisiin ja että lääkevalvonta niissä maissa, joissa lääke oli tuotu markkinoille, oli puutteellista;

 

G.  ottaa huomioon, että jotkut Euroopan parlamentin jäsenet kaikista parlamentin poliittisista ryhmistä järjestivät 27. toukokuuta 2015 Euroopan parlamentissa lehdistötilaisuuden, jossa he ilmaisivat puoluerajat ylittävän poliittisen tahtonsa ja sitoutumisensa siihen, että talidomidin uhreille taataan riittävät varat ja resurssit heidän kasvavien terveysongelmiensa hoitamiseen(3);

 

H.  ottaa huomioon, että komission jäsen Andriukaitis painotti päättäväisesti parlamentin täysistunnossa 9. maaliskuuta 2016 käydyssä keskustelussa, että on taattava, että elossa olevat talidomidin uhrit saavat taloudellista tukea, jotta he selviytyvät yhä kasvavista lääke- ja hoitokuluistaan; ottaa huomioon, että Andriukaitis totesi myös, että on löydettävä kaikille elossa oleville talidomidin uhreille soveltuva ratkaisu, jotta heille voidaan taata hyvä elämänlaatu;

 

I.  ottaa huomioon, että elossa olevat uhrit hakevat edelleen, lähes 60 vuotta katastrofin jälkeen, oikeutta ja korvauksia, joilla he voisivat maksaa terveydentilansa vaatimat kalliit hoidot;

 

J.  ottaa huomioon talidomidin uhrien yhdistysten tärkeän roolin Euroopassa tämän tuomittavan tragedian uhrien oikeuksien tunnetuksi tekemisessä ja puolustamisessa;

 

1.  katsoo, että on tunnustettava täysimääräisesti kaikki Euroopassa elossa olevien talidomidin uhrien vaatimukset ja taattava heille itsenäisyys, mahdollisuus hoitoon ja hyvä elämänlaatu;

 

2.  kehottaa komissiota panemaan täytäntöön komission jäsenen Andriukaitisin parlamentin täysistunnossa 9. maaliskuuta 2016 tekemät sitoumukset ja laatimaan avustusohjelman, jolla täydennetään jäsenvaltioiden toimia taloudellisen tuen antamiseksi talidomidin uhreille ja heidän perheilleen;

 

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö