Procedure : 2016/3029(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1343/2016

Ingediende teksten :

B8-1343/2016

Debatten :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 169kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de steun voor slachtoffers van thalidomide (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana namens de ENF-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de steun voor slachtoffers van thalidomide (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 3, 26 en 35,

–  gezien de schriftelijke vragen aan de Commissie over de situatie van slachtoffers van thalidomide E-009231/2014, E-000540/2015, E-006141/2015, E-010259/2015 en E‑005523/2016,

–  gezien de voorstellen voor een resolutie over de situatie van slachtoffers van thalidomide B8-0006/2014, B8-0257/2014 en B8-0090/2015,

–  gezien het Spaans Koninklijk Decreet 1006 van 5 augustus 2010 waarin de beginselen worden vastgesteld voor de schadevergoeding en solidaire steun aan de slachtoffers van thalidomide in de periode 1960-1965 in Spanje,

–  gezien de verklaring van de Commissie van 14 december 2016 over de steun voor slachtoffers van thalidomide,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het Duitse farmaceutische bedrijf Chemie Grünenthal in 1957 "Thalidomide", een geneesmiddel tegen misselijkheid en/of braken dat ook voor zwangere vrouwen bestemd was, in Europa op de markt heeft gebracht, waardoor minstens 20 000 kinderen met ernstige fysieke misvormingen zijn geboren;

B.  overwegende dat de thalidomide-ramp de grootste collectieve ramp ten gevolge van een geneesmiddel ooit is;

C.  overwegende dat er in Europa meer dan 4 000 overlevenden van thalidomide zijn, onder wie 2 800 in Duitsland, 450 in Italië, 400 in het Verenigd Koninkrijk, 400 in Spanje, 103 in Zweden en ongeveer 90 in Oostenrijk;

D.  overwegende dat in de conclusies van de studie van de universiteit van Heidelberg "Thalidomide: Enquiries to be carried out repeatedly with regard to problems, specific needs and support deficits of thalidomide victims – Summarising report of the first survey results and derivation of first action recommendations"(1) van 2012 en van de studie van het adviesbureau Firefly Research "Health, Quality of Life and Employment amongst Thalidomide-affected People – Evidence from the UK"(2) van 2015 duidelijk wordt gewezen op de toenemende fysieke en psychologische problemen waarmee de slachtoffers van thalidomide met het verstrijken van de jaren worden geconfronteerd en de specifieke medische, financiële en sociale behoeften ten gevolge daarvan;

E.  overwegende dat uit het onafhankelijke onderzoek van het internationale advocatenkantoor Ince & Co. van 2014 duidelijk blijkt dat in 1970 tijdens de strafprocedure tegen het farmaceutische bedrijf Grünenthal onregelmatigheden zijn gebeurd, hetgeen het correcte verloop ervan ontkracht, waardoor slachtoffers de mogelijkheid om civielrechtelijk een redelijke schadevergoeding te krijgen wordt ontzegd;

F.  overwegende dat in het onafhankelijke onderzoek van het internationale advocatenkantoor Ince & Co. er bovendien op wordt gewezen dat Chemie Grünenthal de bijverschijnselen van het geneesmiddel voor zwangere vrouwen verborgen hield en dat de staten die het geneesmiddel op hun markt hadden toegelaten, op het vlak van geneesmiddelenbewaking gebreken vertoonden;

G.  overwegende dat enkele Europese parlementsleden van alle fracties op 27 mei 2015 in het Europees Parlement een persconferentie hebben gehouden waarin transversaal de politieke wil en de inspanningen om aan alle slachtoffers van thalidomide toegang tot fondsen en gepaste middelen om groter wordende gezondheidsbehoeften te dekken, werden benadrukt(3);

H.  overwegende dat commissaris Andriukaitis tijdens het debat van 9 maart 2016 in het Parlement met klem heeft benadrukt dat aan alle overlevenden van thalidomide financiële steun moet worden gewaarborgd om hun alsmaar stijgende medische kosten te dekken en heeft erkend dat voor alle overlevenden een gepaste oplossing moet worden gevonden zodat hun levenskwaliteit wordt beschermd;

I.  overwegende dat de overlevenden na bijna 60 jaar nog steeds streven naar gerechtigheid en compensatie die hen in staat stelt de dure, voor hun fysieke toestand noodzakelijke behandelingen te dragen;

J.  overwegende dat de verenigingen van slachtoffers van thalidomide in Europa een fundamentele rol hebben gespeeld in het aan de kaak stellen van deze kwestie en het verdedigen van de rechten van de slachtoffers van deze tragedie;

1.  is van mening dat de verzoeken van de overlevende slachtoffers van thalidomide in Europa volledig erkend moeten worden zodat hun autonomie, toegang tot medische behandelingen en een gepaste levenskwaliteit worden gegarandeerd;

2.  vraagt de Commissie de belofte die commissaris Andriukaitis tijdens het debat van 9 maart 2016 in het Parlement heeft gedaan, concreet te maken en een steunprogramma uit te werken ter aanvulling op de maatregelen van de lidstaten om financiële steun te verlenen aan de slachtoffers van thalidomide en hun families;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Juridische mededeling - Privacybeleid