Procedura : 2016/3029(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1343/2016

Teksty złożone :

B8-1343/2016

Debaty :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF

Rezolucja parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jej art. 3, 26 i 35,

 

–  uwzględniając pytania pisemne do Komisji w sprawie sytuacji osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 oraz E-005523-16),

 

–  uwzględniając projekty rezolucji w sprawie sytuacji osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu (B8-0006/2014, B8-0257/2014 oraz B8-0090/2015),

 

–  uwzględniając hiszpański dekret królewski 1006 z dnia 5 sierpnia 2010 r., w którym określono zasady odszkodowania i solidarnego wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu w Hiszpanii w latach 1960–1965,

 

–  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu,

 

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

 

A.mając na uwadze, że w następstwie wprowadzenia w 1957 r. przez niemieckie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Chemie Grünenthal na rynek europejski talidomidu, leku o działaniu przeciwwymiotnym przeznaczonego także dla kobiet w ciąży, urodziło się co najmniej 20 000 dzieci z poważnym upośledzeniem fizycznym;

 

B.mając na uwadze, że lek ten spowodował największe masowe szkody, jakie kiedykolwiek odnotowano w związku z lekarstwami;

 

C.mając na uwadze, że w Europie zarejestrowano ponad 4 000 żyjących osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu, z czego 2 800 w Niemczech, 450 we Włoszech, 400 w Zjednoczonym Królestwie, 400 w Hiszpanii, 103 w Szwecji i ok. 90 w Austrii;

 

D.mając na uwadze, że wnioski z przeprowadzonej w 2012 r. przez Uniwersytet w Heidelbergu analizy pt. „Talidomid. Pytania dotyczące problemów, szczególnych wymogów i niedorozwoju w odniesieniu do osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu. Sprawozdanie podsumowujące pierwsze wyniki śledztwa i pierwsze zalecenia działań”(1) oraz analizy przeprowadzonej w 2015 r. przez firmę konsultingową Firefly Research pt. „Zdrowie, jakość życia i zatrudnienie osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu – Świadectwa ze Zjednoczonego Królestwa”(2) wyraźnie mówią o rosnących problemach fizycznych i psychicznych, z jakimi z upływem czasu zmagają się osoby dotknięte skutkami stosowania talidomidu, oraz o wynikających z nich szczególnych potrzebach medycznych, finansowych i społecznych;

 

E. mając na uwadze, że niezależne śledztwo przeprowadzone w 2014 r. przez międzynarodową firmę prawniczą Ince & Co. ujawniło nieprawidłowości, które miały miejsce w 1970 r. podczas postępowania karnego przeciwko przedsiębiorstwu farmaceutycznemu Grünenthal i które uniemożliwiły jego prawidłowy przebieg, co następnie przeszkodziło ofiarom w uzyskaniu sprawiedliwego odszkodowania w postępowaniu cywilnym;

 

F. mając na uwadze, że niezależne śledztwa prowadzone przez międzynarodową firmę prawniczą Ince & Co. ujawniły poza tym celowe ukrywanie przez Chemie Grünenthal przed społeczeństwem ubocznych skutków leku dla kobiet w ciąży, a także znaczne niedociągnięcia w odniesieniu do monitorowania bezpieczeństwa leku popełnione przez państwa, które wprowadziły go na swoje rynki;

 

G.mając na uwadze, że w dniu 27 maja 2015 r. kilku posłów do PE, należących do różnych grup politycznych, zorganizowało w Parlamencie Europejskim konferencję prasową, na której przekrojowo potwierdzono wolę polityczną i zaangażowanie na rzecz zagwarantowania osobom dotkniętym skutkami stosowania talidomidu dostępu do środków finansowych i odpowiednich zasobów mających pomóc im zaspokoić rosnące potrzeby zdrowotne(3);

 

H. mając na uwadze, że podczas debaty, jaka miała miejsce w Parlamencie w dniu 9 marca 2016 r. komisarz V. Andriukaitis zdecydowanie podkreślił znaczenie zapewnienia żyjącym osobom dotkniętym skutkami stosowania talidomidu wsparcia finansowego umożliwiającego im ponoszenie stale rosnących wydatków zdrowotnych oraz uznał za konieczne znalezienie stosownego rozwiązania dla wszystkich żyjących ofiar, aby zagwarantować ochronę jakości ich życia;

 

I.mając na uwadze, że po blisko 60 latach osoby dotknięte skutkami stosowania talidomidu wciąż poszukują sprawiedliwości i rozwiązania umożliwiającego im pokrycie wysokich kosztów leczenia, jakiego wymaga ich stan zdrowia;

 

J.mając na uwadze zasadniczą rolę, jaką odgrywają w Europie stowarzyszenia osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu, które nagłaśniają prawa ofiar tej umyślnej tragedii i bronią ich;

 

1.uważa, że niezbędne jest całkowite uznanie roszczeń żyjących w Europie osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu w celu zagwarantowania ich niezależności, dostępu do leczenia i odpowiedniej jakości życia;

 

2.apeluje do Komisji o skonkretyzowanie zobowiązań podjętych przez komisarza V. Andriukaitisa na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 9 marca 2016 r. dzięki opracowaniu programu pomocy uzupełniającego działania państw członkowskich, mającego na celu dostarczenie pomocy finansowej dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu i ich rodzin;

 

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności