Postup : 2016/3029(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1343/2016

Predkladané texty :

B8-1343/2016

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 256kWORD 51k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o podpore obetí talidomidu (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o podpore obetí talidomidu (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 3, 26 a 35,

 

–  so zreteľom na písomné otázky o situácii obetí talidomidu pre Komisiu E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 a E-005523-16,

 

–  so zreteľom na návrhy uznesení o situácii obetí talidomidu B8-0006/2014, B8-0257/2014 a B8-0090/2015,

 

–  so zreteľom na španielsky kráľovský dekrét č. 1006 z 5. augusta 2010, ktorým sa upravujú postupy pri poskytovaní pomoci obetiam talidomidu v Španielsku z rokov 1960 – 1965,

 

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie zo 14. decembra 2016 o podpore obetiam talidomidu,

 

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.keďže v dôsledku zavedenia talidomidu, lieku proti nevoľnosti, ktorý bol určený aj tehotným ženám, na európsky trh nemeckým farmaceutickým podnikom Chemie Grünenthal sa narodilo minimálne 20 000 detí s ťažkým telesným postihnutím;

 

B.keďže talidomid zapríčinil najvážnejšiu masovú tragédiu, akú kedy spôsobil nejaký liek;

 

C.keďže v Európe žije viac ako 4 000 osôb postihnutých v dôsledku užívania talidomidu a z nich 2 800 žije v Nemecku, 450 v Taliansku, 400 v Spojenom kráľovstve, 400 v Španielsku, 103 vo Švédsku a približne 90 v Rakúsku;

 

D.keďže závery štúdie s názvom Talidomid. Otázky týkajúce sa problémov, špecifických potrieb a deficitu obetí talidomidu. Súhrnná správa o prvých výsledkoch výskumu a prvých odporúčaniach na prijatie opatrení z roku 2012(1) vypracovanej univerzitou v Heidelbergu a štúdie poradenskej spoločnosti Firefly Research z roku 2015 s názvom Zdravie, kvalita života a zamestnania osôb postihnutých v dôsledku talidomidu - svedectvo zo Spojeného kráľovstva(2) jasne poukazujú na rastúce fyzické a psychologické problémy, ktoré postupom času postihujú obete talidomidu, ako aj z nich vyplývajúce špecifické zdravotné, finančné a sociálne potreby;

 

E. keďže nezávislé vyšetrovanie uskutočnené v roku 2014 medzinárodnou právnickou spoločnosťou Ince & Co. jasne poukázalo na nedostatky, ku ktorým došlo v roku 1970 počas trestného konania proti farmaceutickej spoločnosti Grünenthal, ktoré neprebiehalo správne a zabránilo získať obetiam spravodlivé odškodnenie v občianskych súdnych konaniach;

 

F. keďže nezávislé vyšetrovanie uskutočnené medzinárodnou právnickou spoločnosťou Ince & Co. preukázalo aj vinu vedenia Chemie Grünenthal, pokiaľ ide o zatajovanie vedľajších účinkov farmaceutika na tehotné ženy verejnosti a nedostatky v súvislosti s farmakovigilanciou štátov, ktoré umožnili uviesť liek na trh;

 

G.keďže 27. mája 2015 niekoľko poslancov Európskeho parlamentu, členov všetkých politických skupín, uskutočnilo tlačovú konferenciu v Európskom parlamente, počas ktorej vyslovili politickú vôľu a odhodlanie s cieľom zaručiť prístup obetí talidomidu k primeraným finančným prostriedkom, ktorými by pokryli rastúce potreby v súvislosti s ich zdravím(3);

 

H. keďže počas diskusie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 9. marca 2016 komisár Andriukaitis dôrazne upozornil na význam poskytnutia finančnej podpory obetiam talidomidu, ktorá by im umožnila pokryť čoraz väčšie zdravotné výdavky, a uznal potrebu nájsť primerané riešenie pre všetky obete s cieľom zaručiť kvalitu ich života;

 

I.keďže takmer šesťdesiat rokov sa obete dožadujú spravodlivosti a odškodnenia, ktoré by im umožnilo hradiť nákladnú starostlivosť, ktorú potrebujú v dôsledku svojho fyzického stavu;

 

J.keďže združenie obetí talidomidu má dôležitú úlohu, pokiaľ ide o odsúdenie takto zavinenej tragédie a ochranu práv jej obetí;

 

1.považuje za nevyhnutné, aby boli plne uznané požiadavky obetí talidomidu v Európe a zaručená ich autonómia, prístup k zdravotnej starostlivosti a kvalita života;

 

2.vyzýva Komisiu, aby konkretizovala záväzky komisára Andriukaitisa prezentované na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 9. marca 2016 a vypracovala program pomoci, ktorý by dopĺňal činnosť členských štátov, pokiaľ ide o poskytnutie finančnej podpory obetiam talidomidu a ich rodinám;

 

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

 

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia