Förfarande : 2016/3029(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1343/2016

Ingivna texter :

B8-1343/2016

Debatter :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 246kWORD 45k
9.12.2016
PE596.612v01-00
 
B8-1343/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


till stöd för talidomidoffren (2016/3029(RSP))


Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution till stöd för talidomidoffren (2016/3029(RSP))  
B8-1343/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 3, 26 och 35,

–  med beaktande av de skriftliga frågorna till kommissionen om talidomidoffrens situation E-009231/2014, E-000540-15, E-006141-15, E-010259-15 och E-005523-16,

–  med beaktande av resolutionsförslagen om talidomidoffrens situation B8-0006/2014, B8-0257/2014 och B8-0090/2015,

–  med beaktande av Spaniens kungliga dekret nr 1006 av den 5 augusti 2010 om principerna för ersättning och solidariskt stöd till talidomidoffren i Spanien under perioden 1960–1965,

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 14 december 2016 om stöd för talidomidoffren,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.Det tyska läkemedelsföretaget Chemie Grünenthal började 1957 saluföra läkemedlet talidomid på Europamarknaden, t.ex. under varumärket Neurosedyn. Användningen av detta läkemedel, som bland annat skulle lindra illamående hos gravida kvinnor, ledde till att minst 20 000 barn föddes med allvarliga fysiska missbildningar.

B.Talidomidkatastrofen är den allvarligaste samhällskatastrof som någonsin orsakats av ett läkemedel.

C.I Europa finns det i dag över 4 000 personer som har överlevt talidomid: 2 800 i Tyskland, 450 i Italien, 400 i Storbritannien, 400 i Spanien, 103 i Sverige och cirka 90 i Österrike.

D.I slutsatserna i 2012 års studie från universitetet i Heidelberg Thalidomide. Enquiries to be carried out repeatedly with regard to problems, specific needs and support deficits of thalidomide victims. Summarising report of the first survey results and derivation of first action recommendations(1) och i 2015 års studie från konsultbyrån Firefly Research Health, Quality of Life and Employment amongst Thalidomide-affected People – Evidence from the UK(2) beskrivs klart och tydligt att talidomidoffren med tiden drabbas av ökande fysiska och psykiska problem. Det konstateras också att talidomidoffren av dessa skäl måste få sina specifika medicinska, ekonomiska och sociala behov tillgodosedda.

E. Den oberoende utredning som den internationella advokatbyrån Ince & Co genomförde 2014 visade tydligt att det 1970 hade begåtts en rad fel i samband med brottmålsförfarandet mot läkemedelsföretaget Grünenthal. Dessa fel innebar att förfarandet inte genomfördes på rätt sätt och att offren nekades möjlighet till rimligt skadestånd i tvistemålsdomstolar.

F. De oberoende utredningarna av den internationella advokatbyrån Ince & Co visade också att Chemie Grünenthal hade agerat oaktsamt genom att underlåta att informera allmänheten om läkemedlets biverkningar för gravida kvinnor. Dessutom visade utredningarna att de stater som släppt ut läkemedlet på sina marknader hade brustit i sin läkemedelsövervakning.

G.Några Europaparlamentsledamöter från samtliga politiska grupper höll den 27 maj 2015 i Europaparlamentet en presskonferens där man, tvärsöver politiska gränser, bekräftade den politiska viljan och utfästelsen att garantera alla talidomidoffer tillgång till de medel och resurser som de behöver för att kunna tillgodose sina ökande behov av hälso- och sjukvård(3).

H. Under en debatt som hölls i parlamentet den 9 mars 2016 framhöll kommissionsledamot Andriukaitis bestämt hur viktigt det är att garantera de överlevande talidomidoffren ett ekonomiskt stöd, så att de kan klara av sina allt högre medicinska kostnader. Han konstaterade också att man måste hitta en lämplig lösning för alla överlevande och därigenom skydda deras livskvalitet.

I.Trots att det nu har gått nästan 60 år försöker de överlevande fortfarande att uppnå rättvisa och få ett skadestånd som gör det möjligt för dem att betala för de dyra behandlingar som de behöver på grund av sitt fysiska tillstånd.

J.I Europa har de talidomidskadades föreningar spelat en avgörande roll när det gäller att uppmärksamma och försvara rättigheterna för de personer som drabbats av denna tragedi, som förorsakats av oaktsamhet.

1.Europaparlamentet anser att man fullt ut måste erkänna kraven från de överlevande talidomidoffren i Europa, så att de garanteras självständighet, tillgång till läkarvård och en rimlig levnadsstandard.

2.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förverkliga de åtaganden som kommissionsledamot Andriukaitis gjorde under parlamentets plenarsammanträde den 9 mars 2016 genom att utarbeta ett stödprogram som kompletterar medlemsstaternas insatser för att ekonomiskt stödja talidomidoffren och deras anhöriga.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf

(2)

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(3)

http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy