ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА
PDF 483kWORD 53k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

внесено съгласно член 134, параграф 1 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС за 61-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените


Констанс Льо Грип от името на групата PPE
Мария Арена от името на групата S&D

Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените  
B8‑1365/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид 61-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените и нейната приоритетна тема „Икономическо овластяване на жените в променящия се трудов свят“,

–  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., декларацията и платформата за действие, приети в Пекин, както и последващите документи за постигнатите резултати, приети на специалните сесии на ООН „Пекин+5“, „Пекин+10“, „Пекин+15“ и „Пекин+20“, относно последващите действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и платформа за действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 март 2015 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) от 1979 г.,

–  като взе предвид член 134, параграф 1 от своя правилник,

А.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на ЕС, залегнал в Договора за Европейския съюз, и една от неговите цели и задачи; и като има предвид, че ЕС също така се ръководи от този принцип във външната си дейност, тъй като двете измерения трябва да бъдат координирани;

Б.  като има предвид, че равенството между половете е не само основно право на човека, но и предварително условие за напредък в развитието и намаляване на бедността, както и необходима основа за мирен, проспериращ и устойчив свят;

В.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие е да се постигне равенство между половете и да се овластят жените и момичетата в световен мащаб; като има предвид, че овластяването на жените означава да им се даде възможност да получат повече власт и контрол върху живота си;

Г.  като има предвид, че жените са важни икономически субекти и тяхното икономическо участие може да допринесе за растеж на икономиките, създаване на работни места и изграждане на приобщаващо благоденствие; като има предвид, че държави, които ценят и овластяват жените да участват в пълна степен на пазара на труда и вземането на решения, са по-стабилни, проспериращи и сигурни;

Д.  като има предвид, че след „Пекин+20“ независимо от солидните доказателства, че овластяването на жените е от основно значение за намаляването на бедността, насърчаването на развитието и справянето с най-неотложните предизвикателства пред света, правителствата в ЕС признават, че нито една държава не е постигнала равенство между жените и мъжете и овластяване на жените и момичетата, че напредъкът е бавен и неравномерен, че основните пропуски и форми на дискриминация остават и че са се появили нови предизвикателства при изпълнението на 12-те ключови области на загриженост в Платформата за действие;

Е.  като има предвид, че ЕС играе важна роля в насърчаването на овластяването на жените и момичетата в рамките на ЕС и в световен мащаб чрез политически и финансови средства;

1.  отправя следната препоръка към Съвета:

  Общи условия за овластяване на жените и момичетата

а)  да потвърди своя ангажимент към Пекинската платформа за действие и към набора от описаните в нея действия за равенство между половете;

б)  да насърчи политики за инвестиции в достъпа на жените и момичетата до образование и професионално обучение и за отстраняване на неравнопоставеността между половете в тези области;

 

в)  да се бори с всички форми на насилие спрямо жени и момичета в публичните и частните сфери като тежко нарушение на тяхната физическа и психическа неприкосновеност, което им пречи да реализират своя пълен потенциал;

 

г)  да разработи политики за насърчаване и подкрепа на достоен труд и пълна заетост за всички жени;

 

д)  да осигури универсален достъп до сексуално и репродуктивно здраве и репродуктивни права, както е договорено в Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, Пекинската платформа за действие и заключителните документи на конференциите за тяхното преразглеждане;

Увеличаване на икономическото овластяване на жените и преодоляване на бариерите на пазара на труда

е)  да призове всички страни да ратифицират и да прилагат CEDAW, като обърнат специално внимание на членове 1 4, 10, 11, 13, 14 и 15;

 

ж)  да насърчи всички страни да приемат политики и закони, които гарантират равно заплащане за равен или равностоен труд;

 

з)  да работи за политики, подкрепящи развитието на предприемачеството сред жените в контекста на достойния труд и отстраняването на всички бариери при създаването от тяхна страна на предприятия, включително финансиране или достъп до кредитиране и пазари;

 

и)  да насърчава нови инвестиции в инфраструктура за социални грижи, образование и здравеопазване и в обществено предлагане на достъпни, включително във финансово отношение, и качествени услуги за гледане на деца и полагане на грижи за лица на издръжка;

 

й)  да подкрепя политики, които насърчават равното разпределение между жените и мъжете на отговорностите във връзка с домакинството и полагането на грижи за децата;

 

к)  да подкрепи създаването на конвенция на МОТ за осигуряване на международен стандарт за борба с основаното на пола насилие на работното място;

 

л)  да насърчава жените и момичетата чрез кампании за повишаване на осведомеността и програми за подпомагане да се насочват към академични и изследователски кариери във всички научни области, с особен акцент върху технологичния сектор и цифровата икономика;

 

м)  да осигурява съгласуваност между външните политики на ЕС и целите за устойчиво развитие;

 

Осигуряване на равно участие на жените на всички равнища на вземането на решения

н)  да защитава гражданските и политическите права и да подкрепя гарантирането на баланс между двата пола при вземането на решения на всички равнища, включително при вземането на икономически решения, решения за икономическата политика и програми, стопанска дейност или академични въпроси;

 

о)  да ангажира социалните партньори във вземането на икономически решения;

 

п)  да засили ръководството и участието на жените във вземането на решения за разрешаване на конфликти и ситуации след конфликт, както и да гарантира за държави, излизащи от конфликт, достъпа на жените до работни места и пазари, които са от съществено значение за стабилността;

 

Задоволяване на нуждите на най-маргинализираните жени

р)  да улеснява собствеността върху земя и достъпа до кредитиране на жените в селските райони, да им даде възможност да станат икономически независими и в пълна степен да участват и да се възползват от развитието на селските райони;

 

с)  да призовава за участието на организации на жените в селските райони в изготвянето на политиките на местно, регионално, национално и световно равнище, особено когато съответните решения могат да засегнат живота им;

 

т)  да призовава за ратифициране и прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, включително член 6 от нея, озаглавен „Жените с увреждания“;

 

у)  да подчертава правото на работещите жени мигранти, особено домашните работници мигранти, на достойни условия на труд;

 

Превръщането на тези ангажименти в разходи и подобряване на тяхната видимост

ф)  да мобилизира необходимите ресурси за реализиране на икономическите права на жените и намаляване на неравенството между половете, включително чрез използване на съществуващите инструменти на равнището на ЕС и на държавите членки;

 

х)  да гарантира пълноценното участие на Парламента и неговата комисия по правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на решения относно позицията на ЕС на 61-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност