FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET
PDF 173kWORD 51k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

jf. forretningsordenens artikel 134, stk. 1


om EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status


Constance Le Grip for PPE-Gruppen
Maria Arena for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status  
B8-1365/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status og dens prioriterede tema "Women’s economic empowerment in the changing world of work" ("Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status på et arbejdsmarked i forandring"),

–  der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder, som fandt sted i Beijing i september 1995, til erklæringen og handlingsprogrammet fra Beijing samt til de efterfølgende slutdokumenter fra FN's særlige samlinger Beijing +5, +10, +15 og +20 om yderligere tiltag og initiativer til gennemførelse af Beijing-erklæringen og -handlingsprogrammet, som blev vedtaget henholdsvis den 9. juni 2000, 11. marts 2005, 2. marts 2010 og 9. marts 2015,

–  der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) fra 1979,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 134, stk. 1,

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i EU, som er fastslået i traktaten om Den Europæiske Union, og en af EU's målsætninger og opgaver, og at EU også lader sig lede af dette princip i sin optræden udadtil, eftersom begge dimensioner bør koordineres;

B.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene ikke blot er en grundlæggende menneskerettighed, men en forudsætning for at fremme udviklingen og bekæmpe fattigdommen og et nødvendigt grundlag for en fredelig, velstående og bæredygtig verden;

C.  der henviser til, at det femte mål for bæredygtig udvikling er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers indflydelse og status overalt i verden; der henviser til, at styrkelse af kvinders indflydelse og status er ensbetydende med at sætte kvinder i stand til at opnå større magt og kontrol over deres tilværelse;

D.  der henviser til, at kvinder er vigtige økonomiske aktører overalt i verden, og at kvinders økonomiske deltagelse kan give vækst i økonomien, skabe beskæftigelse og opbygge inklusiv velstand; der henviser til, at lande, som værdsætter kvinder og sætter dem i stand til fuldt ud at deltage på arbejdsmarkedet og i beslutningsprocesserne er mere stabile, velstående og sikre;

E.  der henviser til, at EU-regeringerne 20 år efter Beijingkonferencen måtte erkende, at selv om der foreligger solide beviser for, at en styrkelse af kvinders indflydelse og status er en central forudsætning for at bekæmpe fattigdom, fremme udvikling og løse verdens mest presserende problemer, har intet land hidtil opnået fuldstændig ligestilling mellem kvinder og mænd og en styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status, og der er kun gjort fremskridt langsomt og uensartet, ligesom der stadig findes store mangler og væsentlige former for diskrimination, samtidig med at der er opstået nye udfordringer ved gennemførelsen af de 12 kritiske problemområder i handlingsprogrammet;

F.  der henviser til, at EU spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at fremme en styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og status både inden for EU og overalt i verden med politiske og finansielle virkemidler;

1.  henstiller til Rådet:

  Generelle betingelser for at styrke kvinders og pigers indflydelse og status

a)  at bekræfte sin støtte til Beijing-handlingsprogrammet og til den vifte af aktioner til fremme af ligestilling mellem kønnene, der er beskrevet heri

b)  at fremme politikker, som har til formål at investere i kvinders og pigers adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse og eliminere kønsskævheder på disse områder

c)  at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger i den offentlige og den private sfære som en alvorlig krænkelse af deres fysiske og psykiske integritet, der forhindrer dem i at udnytte deres fulde potentiale

d)  at udforme politikker til at fremme og støtte ordentligt arbejde og fuld beskæftigelse for alle kvinder

e)  at sikre universel adgang til sundhedsydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder som aftalt i handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling, Beijing-handlingsprogrammet og slutdokumenterne fra revisionskonferencerne;

Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status og overvindelse af barrierer på arbejdsmarkedet

f)  at opfordre alle parter til at ratificere og gennemføre CEDAW under særlig hensyntagen til artikel 1, 4, 10, 11, 13, 14 og 15

g)  at anspore alle parter til at gennemføre politikker og lovgivning, der sikrer lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi

h)  at arbejde frem mod politikker, der støtter kvinders udvikling som iværksættere som led i målsætningen om ordentligt arbejde og samtidig støtter fjernelse af alle barrierer for kvinders etablering af virksomheder, bl.a. hvad angår finansiering og adgang til kredit og markeder

i)  at fremme nye investeringer i social omsorg, uddannelse og sundhedspleje og i offentlig levering af tilgængelig, overkommelig og kvalitetsorienteret børnepasning og pasning af plejekrævende personer

j)  at støtte politikker, som fremmer en ligelig fordeling af huslige opgaver og pasningsopgaver mellem kvinder og mænd

k)  at støtte udarbejdelsen af en ILO-konvention med en international standard for behandling af kønsbaseret vold på arbejdspladsen

l)  at anspore kvinder og piger via oplysningskampagner og støtteprogrammer til at engagere sig i akademiske karrierer og forskningskarrierer inden for alle videnskabelige områder, med særlig vægt på teknologi og digital økonomi

m)  at sikre sammenhæng mellem EU's eksterne politikker og målene for bæredygtig udvikling;

Ligelig repræsentation af kvinder på alle niveauer i beslutningsprocesserne

n)  at beskytte borgerlige og politiske rettigheder og støtte bestræbelserne for at sikre ligevægt mellem kønnene i beslutningsprocesserne på alle niveauer, også inden for det politiske liv, økonomisk politik og økonomiske programmer, erhvervslivet og den akademiske verden

o)  at inddrage arbejdsmarkedets parter i den økonomiske beslutningsproces

p)  at styrke kvinder som ledere og deltagere i beslutningsprocessen i og efter konflikter og sikre – i forhold til lande, der er på vej ud af konflikter – at kvinder får adgang til arbejdspladser og markeder, hvilket er en afgørende forudsætning for stabilitet;

De mest marginaliserede kvinders behov

q)  at gøre det lettere for kvinder i landdistrikter at eje jord og få adgang til kredit, således at de bliver i stand til at være økonomisk uafhængige og fuldt ud deltage i og nyde godt af udviklingen i landdistrikterne

r)  at opfordre kvindeorganisationer i landdistrikterne til at engagere sig i lokal, regional, national og global politisk beslutningstagning, navnlig hvor deres tilværelse kan blive påvirket af de relevante beslutninger

s)  at slå til lyd for ratificering og gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, herunder artikel 6, der har overskriften "Kvinder med handicap"

t)  at understrege, at kvindelige arbejdstagere med migrantbaggrund og navnlig husarbejdere har ret til ordentlige arbejdsforhold;

Hvordan omsætter man disse forpligtelser til udgifter, og hvordan gør man dem mere synlige?

u)  at mobilisere de ressourcer, der er nødvendige for at realisere kvinders økonomiske rettigheder og mindske kønsskævheder, bl.a. ved hjælp af de eksisterende instrumenter på EU-plan og i medlemsstaterne

v)  at sikre, at Parlamentet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er fuldstændig inddraget i beslutningsprocessen med hensyn til EU's holdning på den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik