ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
PDF 475kWORD 53k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας


Constance Le Grip εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Arena εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας  
B8-1365/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, καθώς και το θέμα προτεραιότητάς της που αφορά την «Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010 και 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέπεται επίσης από την αρχή αυτή στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, καθώς είναι αναγκαίος ο συντονισμός αμφότερων των διαστάσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας, και αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούντα και βιώσιμο κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης είναι να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών συνίσταται στο να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία και έλεγχο της ζωής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο και η οικονομική συμμετοχή των γυναικών μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των οικονομιών, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συμβάλει σε μια ευημερία χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που τιμούν τις γυναίκες και τους δίνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων είναι πιο σταθερές, ευημερούσες και ασφαλείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, είκοσι χρόνια μετά το Πεκίνο, παρά τις βάσιμες ενδείξεις ότι η χειραφέτηση των γυναικών έχει καίρια σημασία για τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών προκλήσεων στον κόσμο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναγνώρισαν ότι καμία χώρα δεν είχε επιτύχει πλήρως την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, ότι η πρόοδος ήταν αργή και άνιση, ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικά κενά και μορφές διακρίσεων και ότι είχαν εμφανιστεί νέες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των δώδεκα σημαντικών τομέων της Πλατφόρμας Δράσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας πολιτικά και οικονομικά μέσα·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

  Γενικοί όροι για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών

(α)  να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και το φάσμα των δράσεων για την ισότητα των φύλων που περιγράφονται σε αυτήν·

(β)  να ενθαρρύνει πολιτικές για την επένδυση στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων σε αυτούς τους τομείς·

 

(γ)  να καταπολεμήσει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα ως σοβαρή παραβίαση της σωματικής και ψυχολογικής τους ακεραιότητας που εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους·

 

(δ)  να καταρτίσει πολιτικές για την προώθηση και τη στήριξη της αξιοπρεπούς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης για όλες τις γυναίκες·

 

(ε)  να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης των εγγράφων αυτών·

Ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και εξάλειψη των φραγμών στην αγορά εργασίας

(στ)  να ζητήσει από όλα τα μέρη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη CEDAW, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 1, 4, 10, 11, 13, 14 και 15·

 

(ζ)  να ενθαρρύνει όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πολιτικές και νόμους που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας·

 

(η)  να εργαστεί για τη θέσπιση πολιτικών που στηρίζουν τη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες στο πλαίσιο της αξιοπρεπούς εργασίας και την άρση όλων των φραγμών κατά τη δημιουργία μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ή της πρόσβασης σε πιστώσεις και αγορές·

 

(θ)  να προωθήσει νέες επενδύσεις στις υποδομές κοινωνικής φροντίδας, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στη δημόσια προσφορά προσβάσιμης, οικονομικά προσιτής και ποιοτικής φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων·

 

(ι)  να υποστηρίξει πολιτικές που ευνοούν την ίση κατανομή μεταξύ γυναικών και ανδρών των ευθυνών που σχετίζονται με τις οικιακές εργασίες και την παροχή φροντίδας·

 

(ια)  να στηρίξει την κατάρτιση σύμβασης της ΔΟΕ προκειμένου να καθιερωθεί ένα διεθνές πρότυπο για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·

 

(ιβ)  να ενθαρρύνει τις γυναίκες και τα κορίτσια με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα στήριξης προκειμένου να εισέρχονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά επαγγέλματα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία·

 

(ιγ)  να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

 

Διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων

(ιδ)  να προστατεύσει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη στήριξη που εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, της οικονομικής πολιτικής και των οικονομικών προγραμμάτων, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας·

 

(ιε)  να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων·

 

(ιστ)  να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για λύσεις στη διάρκεια και μετά το τέλος συγκρούσεων και να διασφαλίσει, στις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις, την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις απασχόλησης και αγορές, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα·

 

Αντιμετώπιση των αναγκών των πλέον περιθωριοποιημένων γυναικών

(ιζ)  να διευκολύνει για τις γυναίκες της υπαίθρου την ιδιοκτησία γης και την πρόσβαση σε πιστώσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καθίστανται οικονομικά ανεξάρτητες, να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να επωφελούνται από αυτήν·

 

(ιη)  να ζητήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων των γυναικών της υπαίθρου στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες διαδικασίες χάραξης πολιτικής, ιδίως όπου η ζωή τους θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις σχετικές αποφάσεις·

 

(ιθ)  να ζητήσει την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6 της συμφωνίας αυτής με τίτλο «Γυναίκες με αναπηρία»·

 

(κ)  να τονίσει το δικαίωμα των εργαζόμενων μεταναστριών, και ιδίως των μεταναστριών που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας·

 

Μετατροπή των δεσμεύσεων αυτών σε δαπάνες και βελτίωση της ορατότητάς τους

(κα)  να κινητοποιήσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών και τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

 

(κβ)  να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη θέση της ΕΕ κατά την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου