EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE
PDF 171kWORD 52k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti


Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten


Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta
Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten  
B8-1365/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän YK:N toimikunnan 61. istunnon, jonka pääteemana on naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä,

–  ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn YK:n neljännen naisten maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n Peking +5 -erityisistunnossa 9. kesäkuuta 2000, Peking +10 -erityisistunnossa 11. maaliskuuta 2005, Peking +15 -erityisistunnossa 2. maaliskuuta 2010 ja Peking +20 -erityisistunnossa 9. maaliskuuta 2015 hyväksytyt päätösasiakirjat, jotka koskivat lisätoimia ja -aloitteita Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteuttamiseksi,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EU:n perusperiaate, josta määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa; ottaa lisäksi huomioon, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi unionin tavoitteista ja tehtävistä ja että tämä periaate on unionin ohjenuorana myös sen ulkoisissa toimissa, koska nämä kaksi ulottuvuutta olisi sovitettava yhteen;

B.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vain perusihmisoikeus, vaan myös edellytys kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle sekä välttämätön perusta kestävälle ja vauraalle maailmalle, jossa vallitsee rauha;

C.  ottaa huomioon, että viides kestävän kehityksen tavoite on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen sekä kaikkien naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen maailmanlaajuisesti; toteaa, että naisten voimaannuttaminen merkitsee sitä, että heille annetaan mahdollisuus saada enemmän valtaa ja vaikuttaa omaan elämäänsä;

D.  toteaa, että naiset ovat tärkeitä talouden toimijoita maailmanlaajuisesti ja että naisten osallistuminen talouselämään voi edistää kansantalouksien kasvua, auttaa luomaan työpaikkoja ja lisätä osallistavaa vaurautta; ottaa huomioon, että maat, jotka arvostavat naisia ja mahdollistavat heidän täysimääräisen osallistumisensa työelämään ja päätöksentekoon, ovat vakaampia, vauraampia ja turvallisempia;

E.  ottaa huomioon, että vaikka on olemassa vankkoja todisteita siitä, että naisten voimaannuttaminen on tärkeää köyhyyden vähentämiseksi ja kehityksen edistämiseksi sekä maailman kiireellisimpiin haasteisiin vastaamiseksi, EU:n hallitukset totesivat 20 vuotta Pekingin maailmankonferenssin jälkeen, ettei yksikään maa ole täysin saavuttanut miesten ja naisten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamista koskevaa tavoitetta, että edistyminen on ollut hidasta ja epätasaista, että miehiä ja naisia kohdellaan edelleen eriarvoisesti ja monenlaista syrjintää esiintyy ja että toimintasuunnitelman kahdentoista ongelmakohdan täytäntöönpanon yhteydessä on tullut esiin uusia haasteita;

F.  toteaa, että unionilla on tärkeä rooli naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen edistämisessä taloudellisin ja poliittisin keinoin EU:ssa ja myös maailmanlaajuisesti;

1.  suosittaa, että neuvosto

  Naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen yleiset ehdot

a)  vahvistaa sitoutuneensa Pekingin toimintaohjelmaan ja siinä esitettyihin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin toimiin

b)  kannustaa naisten ja tyttöjen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen investointiin ja sukupuolten välisten erojen poistamiseen näillä aloilla

 

c)  torjuu naisiin ja tyttöihin julkisissa ja yksityisissä tiloissa kohdistuvaa kaikkinaista väkivaltaa, joka on vakava rikos heidän fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeuttaan vastaan ja estää heitä käyttämästä kaikkia mahdollisuuksiaan ja kykyjään

 

d)  suunnittelee ihmisarvoisten työpaikkojen luomista ja kaikkien naisten täystyöllisyyttä edistäviä ja tukevia politiikkoja

 

e)  varmistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan terveydenhuollon yleisen saatavuuden ja lisääntymisoikeudet Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niitä koskevien tarkistuskonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti

Naisten taloudellisen voimaannuttamisen lisääminen ja työmarkkinoilla olevien esteiden poistaminen

f)  kehottaa kaikkia osapuolia ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) siten, että kiinnitetään erityistä huomiota 1, 4, 10, 11, 13, 14 ja 15 artiklaan

 

g)  kannustaa kaikkia osapuolia hyväksymään toimia ja säätämään lakeja, joilla varmistetaan, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa

 

h)  pyrkii toteuttamaan toimia, joilla tuetaan naisten yritysten kehittämistä ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen yhteydessä ja joilla poistetaan kaikki esteet naisten yritysten perustamiselta, rahoitusta, lainansaantia tai markkinoillepääsyä koskevat esteet mukaan luettuina

 

i)  edistää sosiaaliturvaa koskeviin infrastruktuureihin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä saatavilla oleviin, kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin lastenhoitopalveluihin ja muiden hoitoa tarvitsevien henkilöiden hoitopalveluihin tehtäviä uusia investointeja

 

j)  tukee toimia, joilla edistetään kotitöiden ja hoitotyön tasapuolista jakautumista miesten ja naisten välillä

 

k)  kannattaa ILO:n yleissopimuksen tekemistä sellaisten kansainvälisten normien laatimiseksi, joilla voidaan puuttua työpaikalla esiintyvään sukupuoliperusteiseen väkivaltaan

 

l)  kannustaa naisia ja tyttöjä tiedotuskampanjoiden ja tukiohjelmien avulla pyrkimään akateemiselle uralle ja tutkijan uralle kaikilla tieteen aloilla ja erityisesti teknologian ja digitaalisen talouden alalla

 

m)  varmistaa unionin ulkoisten toimien ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisen johdonmukaisuuden

 

Naisten tasapuolisen edustuksen varmistaminen kaikilla päätöksenteon tasoilla

n)  suojelee kansalaisten oikeuksia ja poliittisia oikeuksia ja auttaa varmistamaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen kaikilla päätöksenteon tasoilla, poliittinen päätöksenteko, talouspolitiikka ja -ohjelmat, yrittäjyys ja tieteen alat mukaan luettuina

 

o)  osallistaa työmarkkinaosapuolet taloutta koskevaan päätöksentekoon

 

p)  vahvistaa naisten roolia johtotehtävissä ja naisten osallistumista konflikteja ja niiden jälkeisiä ratkaisuja koskevaan päätöksentekoon ja varmistaa konflikteista toipuvissa maissa naisten mahdollisuudet päästä työhön ja markkinoille, mikä on olennainen edellytys näiden maiden vakaudelle

 

Marginalisoitujen naisten tarpeiden täyttäminen

q)  edistää naisten oikeutta maan omistamiseen sekä maaseudulla asuvien naisten lainansaantia ja mahdollistaa heidän taloudellisen riippumattomuutensa ja osallistumisensa täysimääräisesti maaseudun kehittämiseen ja siitä hyötymiseen

 

r)  kehottaa maaseudulla toimivia naisjärjestöjä osallistumaan paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja maailmanlaajuiseen päätöksentekoon erityisesti asioissa, joita koskevat päätökset voivat vaikuttaa heidän elämäänsä

 

s)  kehottaa ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja myös sen 6 artiklan, jonka otsikkona on ”Vammaiset naiset”

 

t)  painottaa naispuolisten siirtotyöläisten, erityisesti kotitalouksissa työskentelevien naispuolisten siirtotyöläisten, oikeutta ihmisarvoisiin työoloihin

 

Edellä olevien sitoumusten muuntaminen menoiksi ja niiden näkyvämmiksi tekeminen

u)  antaa käyttöön naisten taloudellisten oikeuksien toteutumiseen tarvittavat varat ja vähentää sukupuolten epätasa-arvoa myös käyttämällä olemassa olevia välineitä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla

 

v)  varmistaa parlamentin ja sen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan täysimääräisen osallistumisen päätöksentekoon, joka koskee EU:n kantaa naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istunnossa;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö