PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI
PDF 409kWORD 51k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 1 dalį


dėl ES prioritetų 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje


Constance Le Grip PPE frakcijos vardu
Maria Arena S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES prioritetų 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje  
B8-1365/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 61-ąją Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesiją ir jos prioritetinę temą „Moterų ekonominis įgalėjimas besikeičiančiame darbo pasaulyje“,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulio moterų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų platformą, taip pat į atitinkamai 2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d., 2010 m. kovo 2 d. ir 2015 m. kovo 9 d. patvirtintus Jungtinių Tautų specialiųjų sesijų „Pekinas +5“, „Pekinas +10“, „Pekinas +15“ ir „Pekinas +20“ baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 1 dalį,

A.  kadangi moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje, taip pat vienas iš jos tikslų ir uždavinių, ir kadangi ES taip pat vadovaujasi šiuo principu įgyvendindama savo išorės veiksmus ir abu aspektai turėtų būti koordinuojami;

B.  kadangi lyčių lygybė yra ne tik pagrindinė žmogaus teisė, bet ir išankstinė vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo sąlyga bei būtinas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas;

C.  kadangi penktasis darnaus vystymosi tikslas yra užtikrinti lyčių lygybę ir suteikti galių moterims ir mergaitėms visame pasaulyje; kadangi moterų įgalėjimas – tai galimybė moterims labiau valdyti ir kontroliuoti savo gyvenimą;

D.  kadangi moterys yra svarbios ekonominės veiklos vykdytojos visame pasaulyje ir moterų dalyvavimas ekonominėje veikloje gali turėti įtakos ekonomikos augimui, darbo vietų ir įtraukios gerovės kūrimui; kadangi šalys, kuriose moterys vertinamos ir joms suteikiama galių visapusiškai dalyvauti darbo rinkoje ir priimant sprendimus, yra stabilesnės, turtingesnės ir saugesnės;

E.  kadangi praėjus 20 metų nuo Pekino veiksmų platformos patvirtinimo, nepaisant tvirtų įrodymų, kad moterų įgalėjimas yra būtinas siekiant mažinti skurdą, skatinti vystymąsi ir spręsti svarbiausius pasaulio iššūkius, ES vyriausybės pripažino, kad nė vienoje iš šalių neužtikrinta visiška moterų ir vyrų lygybė bei moterų ir mergaičių įgalėjimas, kad pasiekta nedidelė ir nevienoda pažanga, vis dar esama didelių trūkumų ir diskriminacijos formų, o įgyvendinant veiksmų platformą dvylikoje susirūpinimą keliančių kritinių sričių atsirado naujų iššūkių;

F.  kadangi ES atlieka svarbų vaidmenį skatinant moterų ir mergaičių įgalėjimą tiek ES, tiek visame pasaulyje, taikant politines ir finansines priemones;

1.  teikia Tarybai šią rekomendaciją:

  Bendrosios moterų ir mergaičių įgalėjimo sąlygos

a)  patvirtinti savo įsipareigojimą įgyvendinti Pekino veiksmų platformą ir imtis joje nurodytų įvairių veiksmų lyčių lygybės srityje;

b)  skatinti politiką, kuria būtų investuojama į moterų ir mergaičių galimybę gauti išsilavinimą ir profesinį mokymą ir panaikinami lyčių skirtumai šiose srityse;

 

c)  kovoti su visų formų smurtu prieš moteris ir mergaites viešojoje ir privačioje erdvėje, nes tai yra didelis jų fizinės ir psichologinės neliečiamybės pažeidimas, trukdantis joms išnaudoti visą savo potencialą;

 

d)  sukurti politiką deramam visų moterų darbui ir visiškam jų užimtumui skatinti ir remti;

 

e)  užtikrinti visuotinę galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir reprodukcinėmis teisėmis, kaip susitarta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje, Pekino veiksmų platformoje ir jų peržiūros konferencijų baigiamuosiuose dokumentuose;

Didinti moterų ekonominį įgalėjimą ir naikinti darbo rinkos kliūtis

f)  paraginti visas šalis ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, daugiausia dėmesio skiriant 1, 4, 10, 11, 13, 14 ir 15 straipsniams;

 

g)  skatinti visas šalis vykdyti politiką ir priimti įstatymus, kuriais būtų užtikrintas vienodas užmokestis už vienodą darbą ir lygiavertis darbas;

 

h)  kurti politiką, kuria būtų remiama moterų valdomų įmonių plėtra, atsižvelgiant į deramą darbą, ir panaikinamos visos kliūtys joms steigiant verslą, įskaitant finansinius išteklius ar galimybę gauti kreditą bei patekti į rinką;

 

i)  skatinti naujas investicijas į socialinės priežiūros infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos priežiūrą, taip pat prieinamų, įperkamų ir kokybiškų vaiko ir priklausomų asmenų priežiūros paslaugų teikimą visuomenei;

 

j)  remti politiką, kuria pasisakoma už vienodą moterų ir vyrų namų ūkio ir priežiūros pareigų pasidalijimą;

 

k)  remti TDO konvencijos rengimą, kad būtų sukurtas tarptautinis standartas, pagal kurį būtų sprendžiamas smurto dėl lyties darbo vietoje klausimas;

 

l)  vykdant informuotumo didinimo kampanijas ir įgyvendinant paramos programas, skatinti moteris ir mergaites siekti akademinės ir tyrėjų karjeros visose mokslo srityse, daugiausia dėmesio skiriant technologijoms ir skaitmeninei ekonomikai;

 

m)  užtikrinti ES išorės politikos krypčių ir darnaus vystymosi tikslų suderinamumą;

 

Užtikrinti vienodą moterų dalyvavimą visais sprendimų priėmimo etapais

n)  saugoti pilietines ir politines teises ir remti lyčių pusiausvyros užtikrinimą visais sprendimų priėmimo lygmenimis, įskaitant politinių sprendimų priėmimą, ekonominę politiką ir programas, verslo ar akademinę sritį;

 

o)  įtraukti socialinius partnerius į ekonomių sprendimų priėmimo procesą;

 

p)  stiprinti moterų lyderystę ir dalyvavimą priimant sprendimus dėl konfliktinės padėties ir padėties pasibaigus konfliktui, taip pat šalyse, atsigaunančiose po konflikto, užtikrinti moterų galimybę dirbti ir patekti į rinką, nes tai neatsiejama nuo stabilumo;

 

Spręsti labiausiai atskirtų moterų poreikių klausimą

q)  sudaryti palankias sąlygas kaimo vietovėse gyvenančioms moterims įgyti žemės ir gauti kreditą, suteikti joms galimybę tapti ekonomiškai nepriklausomomis ir visapusiškai dalyvauti kaimo plėtros procese bei gauti iš jo naudos;

 

r)  paraginti kaimo vietovėse gyvenančių moterų organizacijas dalyvauti formuojant vietos, regionų, nacionalinę ir visuotinę politiką, ypač tose srityse, kur atitinkami sprendimai gali turėti įtakos jų gyvenimui;

 

s)  paraginti ratifikuoti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, įskaitant jos 6 straipsnį „Neįgalios moterys“;

 

t)  pabrėžti dirbančių moterų migrančių, ypač migrančių namų ūkio darbuotojų teisę į deramas darbo sąlygas;

 

Apskaičiuoti šių įsipareigojimų kainą ir padaryti juos matomesnius

u)  sutelkti išteklius, būtinus siekiant įgyvendinti moterų ekonomines teises ir sumažinti lyčių nelygybę, taip pat naudojantis esamomis priemonėmis ES ir valstybių narių lygmenimis;

 

v)  užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, atsižvelgiant į ES poziciją 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika