IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI
PDF 403kWORD 51k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

saskaņā ar Reglamenta 134. panta 1. punktu


par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā


Constance Le Grip PPE grupas vārdā
Maria Arena S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta priekšlikums Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā  
B8-1365/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesiju un tās prioritāro tematu “Sieviešu ekonomiskās iespējas mainīgajā darba vidē”,

–  ņemot vērā 1995. gada septembrī Pekinā rīkoto ceturto Pasaules Sieviešu konferenci, tajā pieņemto deklarāciju un rīcības platformu, kā arī ar tām saistītos turpmākos noslēguma dokumentus, ko attiecīgi 2000. gada 9. jūnijā, 2005. gada 11. martā, 2010. gada 2. martā un 2015. gada 9. martā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašajās sesijās „Pekina +5”, „Pekina +10”, „Pekina +15” un „Pekina +20”, par turpmāko rīcību un iniciatīvām Pekinas deklarācijas un rīcības platformas īstenošanai,

–  ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā Reglamenta 134. panta 1. punktu,

A.  tā kā Līgumā par Eiropas Savienību noteiktā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no ES pamatprincipiem un viens no ES mērķiem un uzdevumiem un tā kā ES šo principu ievēro arī savā ārējā darbībā, jo būtu jāsaskaņo abas dimensijas;

B.  tā kā dzimumu līdztiesība ir ne vien cilvēka pamattiesības, bet arī priekšnoteikums attīstības veicināšanai un nabadzības samazināšanai, kā arī vajadzīgais pamats mierpilnai, labklājīgai un ilgtspējīgai pasaulei;

C.  tā kā piektais ilgtspējīgas attīstības mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību un emancipēt visas sievietes un meitenes visā pasaulē; tā kā iespēju nodrošināšana sievietēm nozīmē ļaut sievietēm iegūt lielāku ietekmi un vairāk kontrolēt savu dzīvi;

D.  tā kā sievietes visā pasaulē ir svarīgi ekonomikas dalībnieki un sieviešu ekonomiskā līdzdalība var attīstīt ekonomiku, radīt darbavietas un veidot iekļaujošu labklājību; tā kā valstis, kurās sievietes tiek novērtētas un viņām ļauts pilnībā iesaistīties darba tirgū un lēmumu pieņemšanā, ir stabilākas, labklājīgākas un drošākas;

E.  tā kā 20 gadus pēc Pekinas konferences, neraugoties uz nepārprotamiem pierādījumiem, ka pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm ir priekšnoteikums, lai mazinātu nabadzību, veicinātu attīstību un risinātu pasaules visneatliekamākās problēmas, ES dalībvalstu valdības atzīst, ka neviena valsts nav pilnībā sasniegusi sieviešu un vīriešu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm, ka progress ir bijis lēns un nevienmērīgs, ka vēl joprojām pastāv būtiski trūkumi un diskriminācija un ka Rīcības platformas 12 kritiskajām problemātiskajām jomām īstenošanas laikā ir radušās jaunas problēmas;

F.  tā kā ES ir nozīmīga loma iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm gan ES robežās, gan visā pasaulē, izmantojot politiskus un finansiālus līdzekļus;

1.  iesniedz Padomei šādu ieteikumu:

  Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm

(a)  apstiprināt savu apņemšanos, kas pausta attiecībā uz Pekinas rīcības platformu un tajā izceltajām daudzajām rīcībām attiecībā uz dzimumu līdztiesību;

(b)  atbalstīt tādu politiku, kas iegulda sieviešu un meiteņu piekļuvē izglītībai un arodmācībām un kas izskauž dzimumu nevienlīdzību šajās jomās;

 

(c)  apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm publiskajā un privātajā sfērā, jo tas ir nopietns viņu fiziskās un psiholoģiskās neaizskaramības pārkāpums, kas liedz viņām īstenot savu potenciālu pilnībā;

 

(d)  izstrādāt tādu politiku, lai veicinātu un atbalstītu pienācīgu darbu un pilnīgu nodarbinātību sievietēm;

 

(e)  nodrošināt universālu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un reproduktīvajām tiesībām, kā tas apstiprināts Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības programmā, Pekinas rīcības platformā un pārskatīšanas konferenču noslēguma dokumentos;

Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana un darba tirgus šķēršļu pārvarēšana

(f)  aicināt visas puses ratificēt uz īstenot CEDAW, īpašu uzmanību pievēršot 1., 4., 10., 11., 13., 14. un 15. pantam;

 

(g)  mudināt visas puses ieviest tādu politiku un likumus, kas nodrošina līdzvērtīgu darba samaksu par vienādas vērtības darbu;

 

(h)  virzīties uz tādu politiku, kas atbalsta sieviešu uzņēmumu attīstību pienācīga darba kontekstā un kas likvidē visus šķēršļus, kuri sievietēm liedz uzsākt uzņēmējdarbību, tostarp attiecībā uz finansējumu vai piekļuvi kredītiem un tirgiem;

 

(i)  veicināt jaunus ieguldījumus sociālās aprūpes infrastruktūrā, izglītībā un veselības aprūpē, kā arī pieejamiem, izmaksu ziņā pieņemamiem un kvalitatīviem bērnu un apgādājamu personu sabiedriskajiem aprūpes pakalpojumiem;

 

(j)  atbalstīt tādu politiku, kurā priekšroka tiek dota vienlīdzīgai sadzīves un aprūpes pienākumu sadalei starp sievietēm un vīriešiem;

 

(k)  atbalstīt SDO Konvencijas ieviešanu nolūkā nodrošināt starptautisku standartu, kā novērst ar dzimumu saistītu vardarbību darba vietā;

 

(l)  ar izpratnes veicināšanas kampaņu un atbalsta programmu starpniecību iedrošināt sievietes un meitenes uzsākt akadēmisko un pētniecības karjeru visās zinātnes jomās, īpaši vēršot uzmanību uz tehnoloģiju un digitālās ekonomikas nozari;

 

(m)  nodrošināt, ka ES ārpolitika ir saskaņota ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

 

Līdzvērtīgas sieviešu līdzdalības nodrošināšana visos lēmumu pieņemšanas līmeņos

(n)  aizsargāt pilsoniskās un politiskās tiesības un atbalstīt dzimumu līdztiesības nodrošināšanu visos līmeņos, tostarp lēmumu pieņemšanā, ekonomikas politikā un programmās, uzņēmējdarbībā un akadēmiskajā vidē;

 

(o)  iesaistīt sociālos partnerus ekonomikas lēmumu pieņemšanā;

 

(p)  stiprināt sieviešu vadību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā attiecībā uz konfliktu un pēckonfliktu risinājumiem un nodrošināt, ka valstīs, kas atgūstas no konfliktiem, sievietēm ir piekļuve darbavietām un tirgiem, kas ir īpaši būtisks stabilitātes faktors;

 

Visatstumtāko sieviešu vajadzību risināšana

(q)  atvieglot lauku sieviešu zemes īpašumtiesību iegūšanu un pieeju kredītiem, lai viņas varētu kļūt ekonomiski neatkarīgas, pilnībā piedalīties lauku attīstībā un gūt no tās labumu;

 

(r)  aicināt lauku sieviešu organizācijas iesaistīties vietējā, reģionālajā, valsts un globālās politikas veidošanā, jo īpaši tajos jautājumos, kuros ar attiecīgajiem lēmumiem varētu tikt ietekmētas viņu dzīves;

 

(s)  prasīt ratificēt un īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tostarp tās 6. pantu “Sievietes ar invaliditāti”;

 

(t)  uzsvērt migranšu darba ņēmēju, jo īpaši mājsaimniecības pakalpojumu jomā nodarbināto migranšu, tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem;

 

Aprēķināt šo saistību izmaksas un padarīt tās uzskatāmākas

(u)  mobilizēt nepieciešamos resursus, lai īstenotu sieviešu ekonomiskās tiesības un samazinātu dzimumu nevienlīdzību, tostarp izmantojot jau esošos līdzekļus ES un dalībvalstu līmenī;

 

(v)  nodrošināt, ka lēmumu pieņemšanas procesā par ES nostāju ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā tiek pilnībā iesaistīts Parlaments un tā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika