PROJEKT ZALECENIA DLA RADY
PDF 339kWORD 52k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

zgodnie z art. 134 ust. 1 Regulaminu


w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet


Constance Le Grip w imieniu grupy PPE
Maria Arena w imieniu grupy S&D

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet  
B8-1365/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet oraz jej priorytetowy temat „Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet w zmieniającym się środowisku pracy”,

–  uwzględniając IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., deklarację i platformę działania przyjęte w Pekinie, a także późniejsze dokumenty końcowe przyjęte na sesjach specjalnych ONZ „Pekin +5”, „Pekin +10”, „Pekin +15” i „Pekin +20”, dotyczące dalszych działań i inicjatyw mających na celu wdrożenie deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania, odpowiednio z dni 9 czerwca 2000 r., 11 marca 2005 r., 2 marca 2010 r. i 9 marca 2015 r.,

–  uwzględniając Konwencję ONZ z 1979 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW),

–  uwzględniając art. 134 ust. 1 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą UE zapisaną w Traktacie o Unii Europejskiej oraz jednym z jej celów i zadań, a także mając na uwadze, że UE kieruje się tą zasadą również w działalności zewnętrznej, gdyż oba wymiary wymagają koordynacji;

B.  mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale również warunkiem wstępnym postępów w rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa i niezbędną podstawą świata, w którym panują pokój, dobrobyt i równowaga;

C.  mając na uwadze, że piątym celem zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie równouprawnienia płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie; mając na uwadze, że wzmocnienie pozycji kobiet oznacza umożliwienie im zdobycia większej władzy i kontroli nad własnym życiem;

D.  mając na uwadze, że kobiety są na całym świecie ważnymi podmiotami gospodarki, a udział kobiet w gospodarce może spowodować wzrost gospodarczy, przyczynić się do tworzenia miejsc pracy oraz budowania dobrobytu dla wszystkich obywateli; mając na uwadze, że państwa, w których kobiety są cenione i zajmują silną pozycję umożliwiającą im pełny udział w rynku pracy i podejmowaniu decyzji, są bardziej stabilne, dostatnie i bezpieczne;

E.  mając na uwadze, że pomimo niepodważalnych dowodów na to, że wzmocnienie pozycji kobiet jest kluczowe dla zmniejszenia ubóstwa, promowania rozwoju oraz sprostania najpilniejszym światowym wyzwaniom, po 20 latach od ustaleń w Pekinie rządy UE stwierdziły, że żaden kraj nie zdołał w pełni osiągnąć równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, że postępy są powolne i nierównomierne, że nadal utrzymują się poważne rozbieżności i formy dyskryminacji oraz że pojawiły się nowe wyzwania związane z wdrażaniem 12 kluczowych obszarów stanowiących troskę platformy działania;

F.  mając na uwadze, że za pośrednictwem środków politycznych i finansowych UE odgrywa ważną rolę w umacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt, zarówno w UE, jak i na całym świecie;

1.  występuje do Rady z następującym zaleceniem:

  Ogólne warunki umacniania pozycji kobiet i dziewcząt

a)  należy potwierdzić swoje zaangażowanie w związku z pekińską platformą działania oraz wymienionym w niej szeregiem działań na rzecz równouprawnienia płci;

b)  należy zachęcać do prowadzenia strategii politycznych polegających na inwestowaniu w zapewnienie kobietom i dziewczętom dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz eliminowaniu rozbieżności między płciami w tych dziedzinach;

 

c)  należy walczyć ze wszelkimi przejawami przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, które stanowią poważne naruszenie ich nietykalności fizycznej i psychicznej oraz uniemożliwiają im pełne rozwinięcie własnego potencjału;

 

d)  należy opracować strategie polityczne w celu promowania i wspierania godziwej pracy i pełnego zatrudnienia dla wszystkich kobiet;

 

e)  należy zapewnić powszechny dostęp do opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawa reprodukcyjne, zgodnie z ustaleniami zawartymi w programie działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju, w ramach pekińskiej platformy działania oraz w dokumentach zawierających wnioski z jej konferencji przeglądowych;

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet oraz przezwyciężenie przeszkód na rynku pracy

f)  należy wezwać wszystkie strony do ratyfikowania i wdrożenia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, ze zwróceniem szczególnej uwagi na art. 1, 4, 10, 11, 13, 14 i 15;

 

g)  należy zachęcać wszystkie strony do prowadzenia polityki i ustanawiania przepisów zapewniających równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę o równej wartości;

 

h)  należy opracować strategie polityczne wspierające rozwój przedsiębiorczości kobiet w kontekście godziwej pracy oraz usuwanie wszelkich przeszkód, jakie napotykają one w tworzeniu przedsiębiorstw, w tym dotyczących finansowania lub dostępu do kredytów i do rynków;

 

i)  należy promować nowe inwestycje w infrastrukturę opieki społecznej, edukację i opiekę zdrowotną oraz świadczoną publicznie, ogólnodostępną, przystępną cenowo, wysokiej jakości opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;

 

j)  należy wspierać politykę sprzyjającą równemu podziałowi obowiązków domowych i opiekuńczych między kobiety i mężczyzn;

 

k)  należy wspierać opracowanie konwencji MOP ustanawiającej międzynarodową normę w zakresie przeciwdziałania przemocy związanej z płcią w miejscu pracy;

 

l)  za pośrednictwem kampanii szerzenia świadomości i programów wsparcia należy zachęcać kobiety do podejmowania karier akademickich i badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić technologii i gospodarce cyfrowej;

 

m)  należy zapewnić spójność między polityką zagraniczną UE a celami zrównoważonego rozwoju;

 

Zapewnienie równego udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach

n)  należy chronić prawa obywatelskie i polityczne oraz wspierać zapewnienie równowagi płci w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach, w tym decyzji politycznych, dotyczących polityki gospodarczej i programów gospodarczych, przedsiębiorczości i działalności naukowej;

 

o)  należy włączyć partnerów społecznych w podejmowanie decyzji gospodarczych;

 

p)  należy wzmocnić przywódczą rolę i udział kobiet w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązywania konfliktów i sytuacji po zakończeniu konfliktu oraz zapewnić w krajach wychodzących z konfliktu dostęp kobiet do zatrudnienia i rynków, tak kluczowy dla stabilności;

 

Wyjście naprzeciw potrzebom kobiet znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji

q)  należy ułatwić posiadanie gruntów i dostęp do kredytów kobietom mieszkającym na wsi, umożliwić im niezależność finansową i pełny udział w rozwoju obszarów wiejskich oraz czerpanie z niego korzyści;

 

r)  należy apelować o zaangażowanie organizacji kobiet wiejskich w proces kształtowania polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ogólnoświatowym, w szczególności gdy określone decyzje mogłyby mieć wpływ na życie tych kobiet;

 

s)  należy wezwać do ratyfikacji i wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym jej art. 6 zatytułowanego „Kobiety niepełnosprawne”;

 

t)  należy podkreślić prawo pracownic będących migrantkami, w szczególności migrantek pracujących w gospodarstwach domowych do godziwych warunków pracy;

 

Odzwierciedlenie tych zobowiązań w wydatkach i poprawa ich widoczności

u)  należy uruchomić zasoby wymagane do zapewnienia praw gospodarczych kobiet oraz zmniejszenia nierówności w traktowaniu płci, w tym poprzez wykorzystanie instrumentów istniejących na szczeblu UE i państw członkowskich;

 

v)  należy zapewnić pełne włączenie Parlamentu i jego Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w proces podejmowania decyzji dotyczących stanowiska UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz do wiadomości Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności