FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET
PDF 170kWORD 51k
9.12.2016
PE596.635v01-00
 
B8-1365/2016

i enlighet med artikel 134.1 i arbetsordningen


om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission


Constance Le Grip för PPE-gruppen
Maria Arena för S&D-gruppen

Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission  
B8-1365/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission och dess huvudtema Kvinnors ekonomiska egenmakt i ett arbetsliv under förändring,

–  med beaktande av den fjärde internationella kvinnokonferensen, som hölls i Peking i september 1995, samt den deklaration och handlingsplan som antogs i Peking och de påföljande slutdokumenten från FN:s särskilda sessioner Peking +5, +10, +15 och +20 om ytterligare åtgärder och initiativ för att genomföra Pekingdeklarationen och handlingsplanen, vilka antogs den 9 juni 2000, den 11 mars 2005, den 2 mars 2010 respektive den 9 mars 2015,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av artikel 134.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdhet är en av EU:s grundläggande principer enligt fördraget om Europeiska unionen och ingår i unionens mål och uppgifter. EU styrs av denna princip även i sina yttre åtgärder, eftersom dessa båda dimensioner bör samordnas.

B.  Jämställdhet är inte enbart en grundläggande mänsklig rättighet utan även en förutsättning för att främja utveckling och minska fattigdom samt en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld.

C.  Det femte målet för hållbar utveckling är att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor i hela världen. Egenmakt till kvinnor betyder att de kan få mer makt och kontroll över sina liv.

D.  Kvinnor är viktiga ekonomiska aktörer i hela världen, och kvinnors deltagande i ekonomin kan skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen samt bygga upp välstånd för alla. Länder som värdesätter och låter kvinnor delta fullt ut på arbetsmarknaden och i beslutsfattandet är stabilare, mer välmående och säkrare.

E.  Trots klara bevis för att kvinnors egenmakt är avgörande för att minska fattigdom, främja utveckling och hantera världens mest akuta problem, har EU:s regeringar – 20 år efter Peking – erkänt att inget land fullt ut har uppnått jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor, att framstegen har varit långsamma och ojämna, att stora klyftor och olika former av diskriminering finns kvar och att nya utmaningar har tillkommit i samband med genomförandet av handlingsplanens tolv viktiga problemområden.

F.  EU spelar en viktig roll i främjandet av kvinnors och flickors egenmakt, både inom EU och globalt, med politiska och ekonomiska medel.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendation till rådet:

  Allmänna villkor för stärkt egenmakt för kvinnor och flickor

a)  Rådet uppmanas att bekräfta sitt åtagande för handlingsplanen från Peking och för de jämställdhetsåtgärder som anges i denna plan.

b)  Rådet uppmanas att främja politik för att investera i kvinnors och flickors tillgång till allmän och yrkesinriktad utbildning samt att undanröja skillnaderna mellan kvinnor och män inom dessa områden.

 

c)  Rådet uppmanas att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor såväl i den offentliga som den privata sfären, eftersom detta utgör en allvarlig kränkning av deras fysiska och psykiska integritet och hindrar dem från att nå sin fulla potential.

 

d)  Rådet uppmanas att utarbeta strategier för att främja och stödja anständigt arbete och full sysselsättning för alla kvinnor.

 

e)  Rådet uppmanas att garantera allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård samt reproduktiva rättigheter i enlighet med handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, handlingsplanen från Peking och slutdokumenten från översynskonferenserna om detta.

Att stärka den ekonomiska egenmakten för kvinnor och undanröja hinder på arbetsmarknaden

f)  Rådet uppmanas att försöka få samtliga parter att ratificera och genomföra konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, och i samband med detta särskilt uppmärksamma artiklarna 1, 4, 10, 11, 13, 14 och 15.

 

g)  Rådet uppmanas att uppmuntra alla parter att genomföra politiska åtgärder och lagstiftning som säkerställer lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete.

 

h)  Rådet uppmanas att arbeta för en politik som stöder utvecklingen av kvinnligt företagande inom ramen för anständigt arbete och som avlägsnar alla hinder för kvinnors etablering av företag, inklusive finansiering och tillgång till krediter och marknader.

 

i)  Rådet uppmanas att främja nya investeringar i infrastruktur för social omsorg, utbildning och hälso- och sjukvård samt offentligt tillhandahållande av lättillgänglig barnomsorg och vård av närstående med hög kvalitet till rimliga kostnader.

 

j)  Rådet uppmanas att stödja en politik som främjar lika fördelning av omsorg och hushållsarbete mellan kvinnor och män.

 

k)  Rådets uppmanas att stödja inrättandet av en ILO-konvention i syfte att skapa en internationell norm för att ta itu med könsrelaterat våld på arbetsplatsen.

 

l)  Rådet uppmanas att uppmuntra kvinnor och flickor genom informationskampanjer och stödprogram att välja yrken inom den akademiska världen eller forskning på alla vetenskapliga områden, med särskilt fokus på teknik och digital ekonomi.

 

m)  Rådet uppmanas att säkerställa samstämmighet mellan EU:s externa politik och målen för hållbar utveckling.

 

Att säkerställa ett jämställt deltagande i beslutsprocessen på alla nivåer

n)  Rådet uppmanas att skydda de medborgerliga och politiska rättigheterna och främja garantin för en jämn könsfördelning i beslutsprocessen på alla nivåer, inklusive inom det politiska beslutsfattandet, ekonomisk politik och ekonomiska program, näringslivet och den akademiska världen.

 

o)  Rådet uppmanas att involvera arbetsmarknadens parter i det ekonomiska beslutsfattandet.

 

p)  Rådet uppmanas att stärka kvinnligt ledarskap och kvinnors deltagande i beslutsfattande vid konflikter och efter konflikter och se till att kvinnor i länder som varit i konflikt har tillgång till arbetstillfällen och marknader, vilket är grundläggande för stabilitet.

 

Att tillgodose behoven hos de mest marginaliserade kvinnorna

q)  Rådet uppmanas att underlätta tillgången till krediter och markägande för kvinnor på landsbygden, så att de ska kunna bli ekonomiskt oberoende och fullt ut delta i och dra nytta av landsbygdens utveckling.

 

r)  Rådet uppmanas att begära att organisationer för kvinnor på landsbygden ska delta i beslutsprocessen på lokal, regional, nationell och internationell nivå, särskilt i de fall där deras liv kan påverkas av olika beslut.

 

s)  Rådet uppmanas att begära att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bland annat artikel 6 om kvinnor med funktionsnedsättning, ska ratificeras och genomföras.

 

t)  Rådet uppmanas att betona att migrerande kvinnliga arbetstagare, särskilt migrerande hushållsanställda, har rätt till anständiga arbetsvillkor.

 

Att överföra dessa åtaganden till kostnader och göra dem mer synliga

u)  Rådet uppmanas att mobilisera de resurser som krävs för att förverkliga kvinnors ekonomiska rättigheter och minska bristande jämställdhet, bland annat genom användning av befintliga redskap på EU- och medlemsstatsnivå.

 

v)  Rådet uppmanas att garantera att Europaparlamentet och dess utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män deltar fullt ut i beslutsprocessen för EU:s ståndpunkt vid det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy