ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 47k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις πράξεις θρησκευτικής βίας και τις βεβηλώσεις χριστιανικών χώρων λατρείας στην Ευρώπη


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πράξεις θρησκευτικής βίας και τις βεβηλώσεις χριστιανικών χώρων λατρείας στην Ευρώπη  
B8-1373/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1981,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ίδρυμα «Aide à l’Église en détresse», το 75% των πράξεων θρησκευτικής βίας ανά τον κόσμο στοχοποιούν τη χριστιανική θρησκεία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χριστιανικοί χώροι λατρείας αποτελούν τους κυριότερους στόχους των πράξεων βεβήλωσης και ότι, στη Γαλλία, ο αριθμός των καταγεγραμμένων επιθέσεων σε θρησκευτικά κτήρια και χριστιανικά μνήματα ήταν 467 το 2014, ήτοι το 79,02% των επιθέσεων κατά των θρησκευτικών κτηρίων και των μνημείων, σημειώνοντας αύξηση κατά 262% από το 2008·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν την παρακολούθηση των πράξεων βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τους θεσμικούς τους εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημοσιοποιήσουν μια επίσημη καταδίκη των πράξεων βίας εις βάρος των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου