RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 234kWORD 46k
15.12.2016
PE596.643v01-00
 
B8-1373/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


usulise vägivalla ja kristlike pühapaikade rüvetamise kohta Euroopas


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek usulise vägivalla ja kristlike pühapaikade rüvetamise kohta Euroopas  
B8-1373/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 9,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 17,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et sihtasutuse „Aid to the Church in Need“ kohaselt on 75 % usulise vägivalla juhtudest maailmas suunatud kristluse vastu;

B.  arvestades, et Euroopa Liidus on kristlikud pühapaigad peamised rüvetamise sihtmärgid ning Prantsusmaal registreeriti 2014. aastal 467 kristlike usumälestiste ja kalmistute vastu suunatud rünnakut, mis oli 262 % rohkem kui 2008. aastal ja moodustas 79,02 % kõikidest usumälestiste ja kalmistute vastu suunatud rünnakutest;

1.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles koostöös oma institutsioonide esindajatega Euroopa Liidus ja ÜROs seadma sisse järelevalve kristlike kogukondade vastu suunatud vägivalla üle Euroopas;

2.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles avaldama ametlikku hukkamõistu kristlike kogukondade vastu suunatud vägivalla suhtes Euroopas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika