ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 47k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно замърсяването на въздуха и определянето на нови годишни тавани на националните емисии


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно замърсяването на въздуха и определянето на нови годишни тавани на националните емисии  
B8-1391/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в периода между 2000 и 2006 г. концентрацията на метан във въздуха се е увеличила значително, но че през последните 10 години увеличението се е ускорило десетократно, като между 2014 г. и 2015 г. се отчита тревожен растеж;

Б.  като има предвид, че стойностите на замърсяването в рамките на държавите членки не са хармонизирани, като има държави, в които процентът е значително по-висок и където коефициентът на смъртност е тревожно висок;

В.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е било предмет на редица европейски инициативи, като Европейският съюз още с Договора за функционирането на Европейския съюз, по смисъла на членове 191, 192 и 193, открито обяви война на замърсяването, с цел да осигури защита на здравето, не само на околната среда, но и на европейските граждани;

Г.  като има предвид, че Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители датира от 2001 година и ще се прилага до 2019 г., както и че посочената директива беше подготвена в исторически контекст, който значително се различава от днешната ситуация;

1.  приканва Комисията, в очакване на влизането в сила на предложение 2013/0443(COD) да установи, евентуално като преходни разпоредби, годишни тавани на националните емисии, чиято реализация да е по-лесна за отделните държави членки.

Правна информация - Политика за поверителност