RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 47k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


õhusaaste ja heitkoguste uute siseriiklike ülemmäärade kehtestamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek õhusaaste ja heitkoguste uute siseriiklike ülemmäärade kehtestamise kohta  
B8-1391/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et aastatel 2000–2006 on metaani kontsentratsioon õhus märkimisväärselt kasvanud, kuid viimase kümne aasta jooksul on see kasvanud kümme korda kiiremini ning aastatel 2014 ja 2015 oli kasv tõepoolest murettekitav;

B.  arvestades, et saastenäidud liikmesriikides ei ole ühtlased, mistõttu on riike, kus see protsent on palju suurem ja kus saaste põhjustatud suremus on murettekitav;

C.  arvestades, et õhusaastet on käsitletud paljudes Euroopa õigusnormides ning tegelikult on Euroopa Liit juba ELi toimimise lepingu artiklites 191, 192 ja 193 avalikult väljendanud saaste vastu võitlemist, et kaitsta nii keskkonda kui ka Euroopa kodanike tervist;

D.  arvestades, et ühenduse direktiiv (2001/81/EÜ) teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta on pärit aastast 2001 ning seda kohaldatakse kuni 2019. aastani ning et kõnealune õigusakt koostati ajal, mil olukord oli praegusest väga erinev;

1.  palub komisjonil kuni ettepaneku 2013/0443(COD) jõustumiseni kehtestada vajaduse korral ajutiselt aastased saaste siseriiklikud ülemmäärad, mida liikmesriikidel oleks lihtsam rakendada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika