REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par gaisa piesārņojumu un jaunu ikgadējo maksimāli pieļaujamo emisiju noteikšanu valstīm


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaisa piesārņojumu un jaunu ikgadējo maksimāli pieļaujamo emisiju noteikšanu valstīm  
B8-1391/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā no 2000. līdz 2006. gadam ir ievērojami palielinājusies metāna koncentrācija gaisā un pēdējo 10 gadu laikā tā ir augusi 10 reižu straujākā tempā, bet laikposmā starp 2014. un 2015. gadu šis pieaugums ir bijis satraucošs;

B.  tā kā piesārņojuma robežvērtības dalībvalstīs nav viendabīgas un ir valstis, kur tās procentuāli ir daudz augstākas un kur piesārņojuma izraisītās mirstības rādītājs ir satraucošs;

C.  tā kā gaisa piesārņojums ir bijis iemesls vairākiem Eiropas pasākumiem, Eiropas Savienība jau ar LESD tā 191, 192. un 193. panta izpratnē ir atklāti paziņojusi par cīņu pret piesārņojumu, lai aizsargātu ne tikai vidi, bet arī Eiropas iedzīvotāju veselību;

D.  tā kā Kopienas Direktīva 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju tika ieviesta 2001. gadā un to piemēros līdz 2019. gadam, un šie tiesību akti tika izstrādāti laikā, kurā vēsturiskā situācija būtiski atšķīrās no šodienas,

1.  aicina Komisiju, kamēr nav stājies spēkā priekšlikums direktīvai 2013/0443 (COD), iespējams, uz pārejas laiku noteikt valstīm tādas ikgadējās maksimāli pieļaujamās emisijas, kuras atsevišķām dalībvalstīm būtu vieglāk izpildāmas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika