ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
12.12.2016
PE596.661v01-00
 
B8-1391/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over luchtverontreiniging en de bepaling van nieuwe jaarlijkse nationale emissieplafonds


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over luchtverontreiniging en de bepaling van nieuwe jaarlijkse nationale emissieplafonds  
B8-1391/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de methaanconcentratie in de lucht tussen 2000 en 2006 aanzienlijk is gestegen, maar de voorbije tien jaar tien keer sneller is toegenomen en dat de stijging tussen 2014 en 2015 als zorgwekkend kan worden beschouwd;

B.  overwegende dat verontreiniging enorm verschilt van lidstaat tot lidstaat en dat er landen zijn waar de vervuiling aanzienlijk hoger is en het sterftecijfer door vervuiling zorgwekkend is;

C.  overwegende dat de EU verschillende malen heeft ingegrepen op het vlak van luchtverontreiniging en dat de Unie reeds met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in de artikelen 191, 192 en 193, openlijk de strijd heeft aangebonden met vervuiling teneinde de gezondheid te beschermen, niet alleen van het milieu, maar ook van de EU-burgers;

D.  overwegende dat Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds uit 2001 dateert en tot eind 2019 zal worden toegepast en dat de historische context waarin deze richtlijn werd opgesteld, enorm verschilt van de huidige context;

1.  vraagt de Commissie, in afwachting van de inwerkingtreding van het voorstel 2013/0443(COD) en eventueel bij wijze van transitie, jaarlijkse nationale emissieplafonds vast te stellen die de afzonderlijke lidstaten gemakkelijker kunnen verwezenlijken.

Juridische mededeling - Privacybeleid