ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 538kWORD 48k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно Dryocosmus kuriphilus


Мирей Д'Орнано, Силви Годен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно Dryocosmus kuriphilus  
B8‑1393/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид директиви 2000/29/ЕО и 2014/78/ЕС,

–  като взе предвид решения 2006/464/ЕО, 2014/690/ЕС и Регламент (ЕС) № 707/2014,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Dryocosmus kuriphilus („организмът“) нанася вреди на насажденията от Castanea sativa („растението“), засягайки до 70% от определена реколта;

 

Б.  като има предвид, че организмът е бил наблюдаван в Словения през 2004 г. и се е установил в поне десет държави членки и че други държави членки, в които се отглежда растението, са изложени на този организъм;

 

В.  като има предвид, че трудното идентифициране на организма във фаза на покой и недостатъчната ефективност на фитосанитарните и биологичните средства срещу организма позволиха неговото разпространение;

 

Г.  като има предвид, че Директива 2014/78/ЕС и Регламент (ЕС) № 707/2014 за изменение на Директива 2000/29/ЕО предоставиха на Ирландия, Португалия и Обединеното кралство временен статут на защитени зони, но че с Решение 2014/690/ЕС спешните мерки, приложими в държавите членки, бяха отменени;

 

1.  насърчава Европейската комисия да гарантира защитата на всички държави членки срещу организма чрез Директива 2000/29/ЕО;

 

2.  приканва Европейската комисия да подкрепя научните изследвания, свързани с организма.

Правна информация - Политика за поверителност