RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 239kWORD 47k
22.11.2016
PE596.663v01-00
 
B8-1393/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


organismi Dryocosmus kuriphilus kohta


Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek organismi Dryocosmus kuriphilus kohta  
B8-1393/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse direktiive 2000/29/EÜ ja 2014/78/EL,

–  võttes arvesse otsuseid 2006/464/EÜ ja 2014/690/EL ning määrust 707/2014,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Dryocosmus kuriphilus (edaspidi „organism“) kahjustab Castanea sativa (edaspidi „taim“) kultuure kuni 70 % ulatuses saagist;

 

B.  arvestades, et organismi täheldati 2004. aastal Sloveenias ja seda on esinenud vähemalt kümnes liikmesriigis ning et sellega puutuvad kokku ka teised liikmesriigid, kus leidub selle taime kultuure;

 

C.  arvestades, et peiteajal on organismi keeruline avastada ning ebatõhusad organismivastased fütosanitaar- ja bioloogilised lahendused on võimaldanud sellel laialt levida;

 

D.  arvestades, et direktiiviga 2014/78/EL ja määrusega 707/2014, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ, anti Iirimaale, Portugalile ja Ühendkuningriigile kaitstud piirkondade ajutine staatus, kuid otsusega 2014/690/EL liikmesriikidele kohaldatavad erakorralised meetmed tühistati;

 

1.  palub komisjonil tagada direktiiviga 2000/29/EÜ kõigi liikmesriikide kaitse nimetatud organismi vastu;

 

2.  kutsub komisjoni üles toetama seda organismi käsitlevaid teadusuuringuid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika